Để ngày hội non sông thành công mỹ mãn
BPO - Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang dần hoàn tất. Cả nước đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị đang tìm mọi thủ đoạn để chống phá sự kiện trọng đại này.

Mỗi khi đất nước diễn ra những sự kiện quan trọng thì các thế lực thù địch, phản động… lợi dụng để thực hiện các thủ đoạn thâm độc nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cơ hội để chúng tập trung thực hiện âm mưu đen tối. Một trong những thủ đoạn xảo quyệt nhất của chúng là lợi dụng mạng xã hội để phát tán các bài viết, clip xuyên tạc. Chúng đưa ra những bình luận, nhận xét, đánh giá thiếu trung thực, phiến diện, quy chụp, lái dư luận theo hướng tiêu cực. Chúng còn xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và công tác bầu cử. Chúng chống phá bằng chiêu trò “tự ứng cử”, hô hào các hội nhóm dân chủ rởm bằng thủ đoạn “không biết, không bầu” và đưa ra những kiến nghị phi lý để gây rối. Bôi nhọ danh dự, đặt điều vu khống, bịa đặt chuyện đời tư… của những người ứng cử hòng làm lung lạc lòng tin cử tri. Bọn phản động còn lợi dụng tôn giáo, thần quyền để gây sức ép, buộc một bộ phận quần chúng không thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình thông qua lá phiếu bầu…

Vì động cơ chính trị thấp hèn, vì lợi ích cá nhân nhỏ nhen nên chúng không bao giờ nhận thức được rằng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thành quả mà nhân dân ta đã gặt hái được trong sự nghiệp cách mạng. Trong khi đó, các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới và cả nhân loại đều công nhận: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đặc biệt, từ khi ra đời cho đến nay, dưới sự dìu dắt, rèn luyện của Bác Hồ, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân đánh đổ chủ nghĩa thực dân, đế quốc xâm lược và bọn tay sai giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đảng lãnh đạo toàn dân thực hiện thành công cuộc đổi mới với những thành tựu khiến bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Trong đại dịch Covid-19, các nước trên thế giới gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề thì toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã chung vai góp sức khống chế được dịch bệnh… Vì vậy, việc Đảng lãnh đạo đối với công tác bầu cử là hoàn toàn đúng quy định pháp luật và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng đẩy mạnh hoạt động chống phá. Vì vậy, cử tri và nhân dân trong cả nước tiếp tục nâng cao cảnh giác, nhận diện và chủ động đấu tranh, quyết liệt làm thất bại những thủ đoạn xuyên tạc, gây rối, bôi nhọ, phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử bất mãn, cơ hội chính trị là điều rất cần thiết và quan trọng, để ngày hội non sông của dân tộc ta được thành công mỹ mãn.

 

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/