Các Quyết định liên quan đến Hội trại năm 2018 ( Trường+ huyện).
Tảihttps://storage-vnportal.vnpt.vn/bpc-sgd/sitefolders/truongthptthongnhatbudang/762/cac-qd-lien-quan-den-hoi-trai-2017-2018-truong-huyen-.doc