TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHUẨN QUỐC GIA CHU KÌ 2022-- 2027

BÁO CÁO

CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠTCHUẨN QUỐC GIA

   

THPT Thống Nhất được tách ra từ trường cấp 2,3 Thống Nhất vào ngày  07/01/2011. Trường nằm trên địa bàn xã Thống Nhất huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước, với sự phấn đấu không ngừng của tập thể hội đồng sư phạm, nhà trường đã vinh dự đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 chu kì 2015- 2020 và được công nhận trường đạt kiểm định chất lượng GD cấp độ 3 chu kì 2017- 2022.  Trong những năm qua được sự quan tâm của sở giáo dục và đào tạo Bình Phước, các ban ngành, đoàn thể, chính địa phương của huyện Bù Đăng, đã hỗ trợ nhà trường rất nhiều trong công tác xây dựng trường  đạt chuẩn quốc gia chu kì 2017- 2022. nhằm để tiếp tục công nhận lại trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia trong những năm tiếp theo.

Trong chu kì tự đánh giá 2017- 2022 Nhà trường đã sử dụng công cụ tự đánh giá là Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng GD và công nhận  đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.  Thông tư bao gồm bộ các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo, để nhà trường xác định được hiện trạng, xác định được điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức, từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng GD phù hợp. Đồng thời có những kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền có những hỗ trợ thiết thực đối với nhà trường trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

 Trong 05 năm gần đây nhà trường đã thực hiện Quy trình tự đánh giá hằng năm như sau:  1 Thành lập Hội đồng tự đánh giá; 2 Xây dựng kế hoạch tự đánh giá; 3 Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng ; 4 Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chuẩn,tiêu chí và chỉ báo; 5 Viết báo cáo tự đánh giá; 6 Công bố báo cáo tự đánh giá;  7 Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá. Từ tháng 7 năm 2022 nhà trường hoàn thiện công tác tự đánh giá và thực hiện lập tờ trình số 291/TTr-THPTTN ngày 12/9/2022 gửi đến sở giáo dục và đào tạo Bình Phước xin được đánh giá ngoài và  được sở giáo dục chấp thuận và đã tiến hành thành lập đoàn đánh giá ngoài tại trướng THPT Thống Nhất theo quyết định số  2774/ QĐ- SGDT ngày 19/9/2022, đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành xem xét báo cáo tự đánh giá, tư vấn và khảo sát thực tế tại nhà trường từ ngày 8-9/12/2022 nhằm xác định mức độ đáp ứng của nhà trường so với các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo của thông tư 18/2018/TT-BGDĐT của bộ giáo dục và đào tạo. Qua đó đoàn đánh giá ngoài đã có một số kêt luận như sau:

1.  Điểm mạnh: 

Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo đúng quy định của Điều lệ trường THPT. Thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ, GV, NV và HS, đảm bảo trung thực, khách quan, công bằng, tạo được động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cán bộ quản lý có trình độ đào tạo trên chuẩn, có năng lực chuyên môn vững vàng, năng lực quản lý lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức hoạt động của nhà trường. Tập thể cán bộ, GV, NV nhà trường là một khối đoàn kết. Tỷ lệ GV có trình độ trên chuẩn 7/43, nhà trường luôn tạo điều kiện tốt về mọi mặt cho CBQL, GV, NV  yên tâm công tác, phân công chuyên môn hợp lý nên phát huy được năng lực và sở trường của từng cán bộ, GV, NV; quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ; đảm bảo các quyền lợi về vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, GV, NV theo đúng quy định của pháp luật; có biện pháp phù hợp đẩy mạnh phong trào tự học tự bồi dưỡng trong cán bộ quản lý, GV, nhân viên.

Trong những năm gần đây nhà trường được đầu tư của nhiều dự án của tỉnh Bình Phước và của bộ giáo dục đào tạo về  cơ sở hạ tầng thông tin, trong đó tất cả phòng học của nhà trường đều được gắng máy chiếu và bảng tương tác , cùng nhiều phân mềm dạy học tiên tiến,  phòng dạy học ngoại ngữ và phòng tin học đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học tiến tới xây dựng trường học thông minh.

Về chất lượng giảng dạy của nhà trường cũng đã được khẳn định. minh chứng trong ba năm gần đây điểm thi tốt nghiệp THPT của học sinh luôn đứng đầu so với các trường có cấp học THPT trong toàn huyện, vị thế của trường trong năm học 2021- 2022 đứng 14/35 trường trung học phổ thông có học sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT trong toàn tỉnh.  nhiều năm liền có học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, năm 2021 đứng nhì toàn đoàn so với các trường thpt và phòng giáo dục trong toàn tỉnh.

 

 

Bên cạnh đó  cũng còn  những han chế sau:

Một số tổ còn phải ghép do số giáo viên trong mỗi bộ môn ít do đó khó trong việc bàn các giải pháp chuyên môn cho môn học xây dựng kế hoạch bài dạy.

Hoạt động nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường đang còn hạn chế về chất lượng như: tỷ lệ học sinh giỏi còn chưa cao.

3. Một số nhận xét khác mà đoàn đánh giá ngoài đã trao đổi trực tiếp với ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn đã được ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn tiếp thu và có điều chỉnh trong thời gian tới.

Qua quá trình khảo sát đoàn đánh giá ngoài Kêt luật mức độ đạt được ở các tiêu chuẩn và tiêu chí như sau:

Tiêu chuẩn 1: gồm 10 tiêu chí trong đó có 8 tiêu chí đạt mức 2 và 2 tiêu chí đạt mức 3

Tiêu chuẩn 2: gồm 4 tiêu chí trong đó có 2 tiêu chí đạt mức 2 và 2 tiêu chí đạt mức 3

Tiêu chuẩn 3: gồm 6 tiêu chí trong đó có 4 tiêu chí đạt mức 2 và 2 tiêu chí đạt mức 3

Tiêu chuẩn 4: gồm 2 tiêu chí đều  đạt mức 2

Tiêu chuẩn 5: gồm 6 tiêu chí trong đó có 4 tiêu chí đạt mức 2 và 2 tiêu chí đạt mức 3

Đánh giá mức 4: gồm 6 tiêu chí trong đó 2 tiêu chí đạt có 4 tiêu chí không đạt

  Kết luận: Trường đạt Mức 2 (tương đương với trường đạt kiểm định chất lượng Cấp độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1).

Qua kết luận trên ngày 19/12/2022 sở giáo dục và đào tạo Bình Phước đã ban hành quyết định số 3960/QĐ-SGDĐT Công nhận và cấp Chứng nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 đối với Trường Trung học phổ thông Thống Nhất. Ngày 23/12/2022 ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành quyết định số 2347/QĐ-UBND công nhận và cấp bằng trường thpt đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.

Với quyết định Công nhận và cấp Chứng nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục  của sở giáo dục và đào tạo Binh Phước và công nhận và cấp bằng đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 của ủy ban nhân dân tỉnh bình phước . Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường xin được đón nhận và sẽ nổ lực hết mình trong việc cải tiến chất lượng giáo dục trong năm học 2022- 2023 và những năm tiếp theo sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Một là phát huy điểm mạnh và khắc phục các điểm yếu mà đoàn đánh giá ngoài đã nêu lên bằng các biện pháp thiết thực và cầu thị.

Hai là ngoài việc chăm lo cho chất lượng giáo dục đại trà thì tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng mũi nhọn trong công tác ôn thi học sinh giỏi

Ba là tăng cường công tác tham mưu với các cơ quan có thẩm quyền để sớm được đầu tư xây dựng nhà thi đấu phấn đấu và một số hạn mục công trình đáp ứng các tiêu chí theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 

Bốn là việc cải tiến chất lượng ở các tiêu chuẩn và từng tiêu chí theo thông tư 18/2018/TT-BGDĐT không nói chung chung không thiên về định hướng mà bằng các biện pháp, giải pháp cụ thể  và  có lộ trình để đầu tư các nguồn lực nhằm cải thiện hiện trạng sớm được công nhận trường đạt kiểm định chất lượng chuẩn quốc gia ở mức độ 2.

          Trên đây là báo cáo về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia của trường THPT Thống Nhất trong chu kì đánh giá năm 2017- 2022

           

 

 

                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       Huỳnh Đức Tuấn