Kế hoạch tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 đảm bảo công tác phòng, chống dịnh Covid-19.
 Tảihttps://storage-vnportal.vnpt.vn/bpc-sgd/sitefolders/truongthptthongnhatbudang/ke-hoach-day-hoc-phong-chong-dich-nam-hoc-2021-2022-chinh-thuc-.doc