Quy chế dân chủ năm học 2018-2019 ( Đã điều chỉnh bổ sung).
Tảihttps://storage-vnportal.vnpt.vn/bpc-sgd/sitefolders/truongthptthongnhatbudang/762/quy-che-dan-chu-2018-2019.doc