Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về công tác Dân vận.
Tảihttps://storage-vnportal.vnpt.vn/bpc-sgd/sitefolders/truongthptthongnhatbudang/kh-thuc-hien-nq-dh-dang-ve-cong-tac-dan-van-cua-truong-thpt-thong-nhat.docx