Kế hoạch Đào tạo, bồ dưỡng năm 2022.
 Tảihttps://storage-vnportal.vnpt.vn/bpc-sgd/sitefolders/truongthptthongnhatbudang/ke-hoach-dtbd-2022.doc