THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG TỪ NGÀY5 THÁNG 9 NAM 2023
T  
Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Hóa học
THẮNG
Toán
ÁNH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
V HÙNG
-x- -x-
Tiết 3 Hóa học
CHUNG
Ngữ Văn
THỦY
-x- -x-
Tiết 4 Anh văn

Hóa học
CHUNG
Vật lý
TRÍ
Toán
ÁNH
-x- -x-
Tiết 5 Vật lý
ĐỊNH
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Địa lý
THU
Ngữ Văn
THỦY
Toán
NGỌC
Lịch sử
NAM
-x- -x-
Tiết 3 -x- -x-
Tiết 4 Anh văn
LIÊN
Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
NGUYỆT
Ngữ Văn
THỦY
-x- -x-
Tiết 5 Toán
THẮM
Địa lý
Phương (địa)
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Anh văn

Địa lý
THU
Lịch sử
NINH
Địa lý
Phương (địa)
-x- -x-
Tiết 3 Ngữ Văn
NHUẦN
-x- -x-
Tiết 4 Toán
NGỌC
Ngữ Văn
V HÙNG
Toán
THẮM
-x- -x-
Tiết 5 Ngữ Văn
NHUẦN
Lịch sử
T MINH
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
NGỌC
Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
NGUYỆT
Anh văn
DŨNG
-x- -x-
Tiết 3 -x- -x-
Tiết 4 Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
NGUYỆT
Địa lý
THU
Lịch sử
NINH
-x- -x-
Tiết 5 Ngữ Văn
V HÙNG
Toán
THƯ
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
V HÙNG
Vật lý
TRÍ
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x-
Tiết 3 -x- Anh văn

-x-
Tiết 4 -x- Vật lý
ĐỊNH
Ngữ Văn
THỦY
Toán
NGỌC
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Ngữ Văn
NHUẦN
Ngữ Văn
THỦY
Ngữ Văn
THỦY
-x- -x-
Tiết 3 -x- Toán
THƯ
Toán
THƯ
-x- -x-
Tiết 4 -x- Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
-x- -x-
Tiết 5 -x- Toán
ÁNH
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
LINH
Anh văn
LIÊN
Toán
CÔNG
Ngữ Văn
L HÙNG
-x- -x-
Tiết 3 Hóa học
THẮNG
Vật lý
TRÍ
Anh văn

-x- -x-
Tiết 4 Ngữ Văn
TÌNH
Hóa học
H MINH
Vật lý
ĐỊNH
Toán
CÔNG
-x- -x-
Tiết 5 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Anh văn

Anh văn
LIÊN
Toán
CÔNG
Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 3 -x- Toán
LINH
Toán
LINH
Vật lý
ĐỊNH
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x-
Tiết 4 -x- Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Vật lý
HÒA
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Ngữ Văn
HƯƠNG
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn

Ngữ Văn
HƯƠNG
-x-
Tiết 3 -x- Toán
THẮM
Toán
LINH
Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 4 -x- Địa lý
THU
Anh văn

Lịch sử
NAM
-x-
Tiết 5 -x- Lịch sử
NINH
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Ngữ Văn
TÌNH
Địa lý
THU
Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 3 -x- Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 4 -x- Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
THẮM
Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 5 -x- Toán
THƯ
Lịch sử
NAM
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Lịch sử
NINH
Toán
LINH
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
L HÙNG
-x-
Tiết 3 -x- Anh văn

-x-
Tiết 4 -x- Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
L HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
-x-
Tiết 5 -x- Ngữ Văn
TÌNH
Địa lý
THU
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Toán
THƯ
Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn

-x-
Tiết 3 -x- Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Vật lý
HÒA
Toán
THƯ
-x-
Tiết 4 -x- Anh văn

Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- Anh văn
LIÊN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Anh văn
LIÊN
Sinh học
YẾN
Vật lý
HÒA
Toán
ÁNH
Thể dục
CHÍN
-x-
Tiết 3 Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 4 Hóa học
CHUNG
Toán
ÁNH
Toán
ÁNH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Vật lý
HÒA
-x-
Tiết 5 Hóa học
CHUNG
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
NHUẦN
Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
NAM
Toán
NGỌC
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 3 Địa lý
Phương (địa)
-x-
Tiết 4 Thể dục
CHÍN
Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
NGỌC
Anh văn
DŨNG
GDCD
TRÚC
-x-
Tiết 5 Ngữ Văn
NHUẦN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Hóa học
H MINH
Hóa học
H MINH
Anh văn

Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Sinh học
TUẤN
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
NHUẦN
Ngữ Văn
NHUẦN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
-x-
Tiết 4 Toán
LINH
Toán
LINH
Anh văn

Thể dục
CHÍN
-x-
Tiết 5 Anh văn

Toán
LINH
Toán
LINH
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
THỦY
Toán
THẮM
Thể dục
CHÍN
Toán
THẮM
GDCD
TRÚC
-x-
Tiết 3 -x-
Tiết 4 Địa lý
THU
Ngữ Văn
THỦY
Lịch sử
NINH
Địa lý
THU
Anh văn

-x-
Tiết 5 Anh văn

-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Thể dục
CHÍN
Ngữ Văn
NGUYỆT
Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
NGUYỆT
Địa lý
Phương (địa)
-x-
Tiết 3 Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 4 GDCD
TRÚC
Anh văn
LIÊN
Toán
CÔNG
Địa lý
Phương (địa)
Toán
CÔNG
-x-
Tiết 5 -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Trực
TĨNH.
Trực
PHƯƠNG(LÝ)
Trực
ĐẠT
Trực
HÒA
Trực
TĨNH.
-x-
Tiết 3 -x-
Tiết 4 -x-
Tiết 5 -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
SHCM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 04/09/2023 23:43

Trở lên trên đỉnh