THỚI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG TỪ NGÀY TỪ NGÀY 3/4/2023
T  
   

Mục lục

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN1 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- TN1
Vật lý
ĐỊNH
TN1
Vật lý
ĐỊNH
TN1
Ngữ Văn
V HÙNG
-x- -x-
Tiết 3 -x- TN1
Anh văn
DŨNG
-x- -x-
Tiết 4 -x- TN1
Toán
CÔNG
TN1
Toán
CÔNG
TN1
Toán
CÔNG
-x- -x-
Tiết 5 -x- TN1
Anh văn
DŨNG
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN2 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- TN2
Toán
NGỌC
TN2
Anh văn
LIÊN
TN2
Vật lý
ĐỊNH
TN2
Toán
NGỌC
-x-
Tiết 3 -x- -x-
Tiết 4 -x- TN2
Vật lý
ĐỊNH
TN2
Ngữ Văn
TÌNH
TN2
Anh văn
LIÊN
TN2
Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 5 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
XH1 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 XH1
Anh văn

XH1
Toán
LINH
XH1
Ngữ Văn
HƯƠNG
XH1
Địa lý
THU
-x- -x-
Tiết 3 XH1
Lịch sử
NAM
XH1
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x- -x-
Tiết 4 XH1
Lịch sử
NAM
XH1
Anh văn

XH1
Địa lý
THU
-x- -x-
Tiết 5 XH1
Toán
LINH
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
XH2 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 XH2
Lịch sử
NINH
XH2
Toán
THƯ
XH2
Địa lý
Phương (địa)
XH2
Địa lý
Phương (địa)
-x- -x-
Tiết 3 XH2
Ngữ Văn
L HÙNG
XH2
Lịch sử
NINH
-x- -x-
Tiết 4 XH2
Anh văn
LIÊN
XH2
Ngữ Văn
L HÙNG
XH2
Toán
THƯ
-x- -x-
Tiết 5 XH2
Anh văn
LIÊN
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
XH3 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 XH3
Anh văn
LIÊN
XH3
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
XH3
Ngữ Văn
TÌNH
XH3
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- -x-
Tiết 3 XH3
Anh văn
LIÊN
-x- -x-
Tiết 4 XH3
Lịch sử
NINH
XH3
Lịch sử
NINH
XH3
Địa lý
Phương (địa)
XH3
Ngữ Văn
TÌNH
-x- -x-
Tiết 5 XH3
Địa lý
Phương (địa)
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN3 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- TN3
Anh văn
DŨNG
TN3
Vật lý
HÒA
TN3
Toán
THƯ
TN3
Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 3 -x- -x-
Tiết 4 -x- TN3
Ngữ Văn
TÌNH
TN3
Toán
THƯ
TN3
Vật lý
HÒA
TN3
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 5 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN4 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- TN4
Vật lý
TRÍ
TN4
Anh văn

TN4
Toán
LINH
TN4
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x-
Tiết 3 -x- -x-
Tiết 4 -x- TN4
Toán
LINH
TN4
Ngữ Văn
HƯƠNG
TN4
Vật lý
TRÍ
TN4
Anh văn

-x-
Tiết 5 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- 10A1
GDQP
ĐẠT
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x- 10A1
Hóa học
H MINH
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 10A2
GDQP
ĐẠT
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 10A2
Giáo dục Địa Phương
HIÊN
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 10A2
Giáo dục Địa Phương
THÙY
-x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- 10A3
Giáo dục Địa Phương
THÙY
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- 10A3
Giáo dục Địa Phương
HIÊN
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- --- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- 10A3
GDQP
ĐẠT
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- --- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- --- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- 10A4
GDQP
ĐẠT
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- 10A4
Giáo dục Địa Phương
NAM
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- 10A5
GDQP
ĐẠT
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- 10A5
Giáo dục Địa Phương
THÙY
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- 10A5
Giáo dục Địa Phương
TRÚC
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 --- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 --- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 10A6
GDQP
ĐẠT
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 10A6
Giáo dục Địa Phương
HIÊN
-x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A7 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 10A7
Giáo dục Địa Phương
HIÊN
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 10A7
Giáo dục Địa Phương
THÙY
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 --- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 10A7
GDQP
ĐẠT
-x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 11A1
Hóa học
CHUNG
11A1
Sinh học
YẾN
11A1
Toán
ÁNH
11A1
Anh văn
LIÊN
11A1
Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 3 11A1
Toán
ÁNH
-x-
Tiết 4 11A1
Thể dục
LUÂN
11A1
nghề
NHÀI
11A1
Vật lý
HÒA
11A1
nghề
NHÀI
11A1
Ngữ Văn
V HÙNG
-x-
Tiết 5 11A1
Toán
THẮM
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 11A2
GDCD
TRÚC
11A2
Địa lý
Phương (địa)
11A2
Toán
NGỌC
11A2
Ngữ Văn
NHUẦN
11A2
Lịch sử
NAM
-x-
Tiết 3 -x-
Tiết 4 11A2
Thể dục
CHÍN
11A2
Anh văn
DŨNG
11A2
nghề
NGỌC
11A2
nghề
NGỌC
11A2
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x-
Tiết 5 11A2
Toán
NGỌC
11A2
Anh văn
DŨNG
11A2
Ngữ Văn
NHUẦN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 11A3
Toán
LINH
11A3
Hóa học
H MINH
11A3
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
11A3
nghề
NGỌC
11A3
Ngữ Văn
V HÙNG
-x-
Tiết 3 11A3
Anh văn

-x-
Tiết 4 11A3
Sinh học
TUẤN
11A3
nghề
NGỌC
11A3
Anh văn

11A3
Toán
LINH
11A3
Thể dục
TĨNH.
-x-
Tiết 5 11A3
Toán
CÔNG
11A3
Ngữ Văn
V HÙNG
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 11A4
Địa lý
Phương (địa)
11A4
Toán
THẮM
11A4
Anh văn
DŨNG
11A4
Thể dục
TĨNH.
11A4
Anh văn

-x-
Tiết 3 11A4
Ngữ Văn
NGUYỆT
11A4
Toán
THẮM
11A4
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x-
Tiết 4 11A4
Lịch sử
T MINH
11A4
Ngữ Văn
NHUẦN
11A4
nghề
NGỌC
-x-
Tiết 5 11A4
Toán
ÁNH
11A4
GDCD
TRÚC
11A4
nghề
NGỌC
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 11A5
Lịch sử
T MINH
11A5
Toán
CÔNG
11A5
Toán
CÔNG
11A5
nghề
CÔNG
11A5
Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 3 11A5
nghề
CÔNG
11A5
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 4 11A5
Toán
LINH
11A5
Anh văn
LIÊN
11A5
Ngữ Văn
NGUYỆT
11A5
Thể dục
TĨNH.
11A5
Địa lý
THU
-x-
Tiết 5 11A5
GDCD
TRÚC
11A5
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 11A6
Địa lý
THU
11A6
Ngữ Văn
THỦY
11A6
Toán
THẮM
11A6
Toán
ÁNH
11A6
Thể dục
CHÍN
-x-
Tiết 3 11A6
Lịch sử
T MINH
11A6
Anh văn

-x-
Tiết 4 11A6
nghề
THẮM
11A6
Toán
THẮM
11A6
GDCD
TRÚC
11A6
Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 5 11A6
nghề
THẮM
11A6
Ngữ Văn
THỦY
11A6
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 12A1
Hóa học
THẮNG
12A1
Anh văn

12A1
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
12A1
Vật lý
TRÍ
12A1
Ngữ Văn
NHUẦN
-x-
Tiết 3 12A1
Hóa học
YẾN, THẮNG
-x-
Tiết 4 12A1
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
12A1
Sinh học
YẾN
12A1
Ngữ Văn
NHUẦN
12A1
Anh văn

-x-
Tiết 5 12A1
Vật lý
TRÍ
12A1
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 12A2
Toán
THẮM
12A2
Anh văn
LIÊN
12A2
Địa lý
THU
12A2
Lịch sử
NINH
12A2
Địa lý
THU
-x-
Tiết 3 12A2
Toán
THẮM
12A2
Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 4 12A2
GDCD
TRÚC
12A2
Ngữ Văn
THỦY
12A2
Anh văn
LIÊN
12A2
Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 5 12A2
Lịch sử
NINH
12A2
GDCD
TRÚC
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 12A3
Sinh học
TUẤN
12A3
Ngữ Văn
TÌNH
12A3
Toán
THƯ
12A3
Ngữ Văn
TÌNH
12A3
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 3 12A3
Anh văn
DŨNG
12A3
Toán
THƯ
-x-
Tiết 4 12A3
Hóa học
THẮNG
12A3
toán hóa
THƯ, THẮNG
12A3
Vật lý
ĐỊNH
-x-
Tiết 5 12A3
Vật lý
ĐỊNH
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 12A4
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
12A4
Lịch sử
NINH
12A4
Ngữ Văn
NHUẦN
12A4
Anh văn
DŨNG
12A4
GDCD
TRÚC
-x-
Tiết 3 12A4
Lịch sử
NINH
12A4
GDCD
TRÚC
12A4
Địa lý
THU
-x-
Tiết 4 12A4
Địa lý
THU
12A4
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
12A4
Anh văn
DŨNG
12A4
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
12A4
Ngữ Văn
NHUẦN
-x-
Tiết 5 12A4
Ngữ Văn
NHUẦN
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 12A5
Lịch sử
NAM
12A5
Ngữ Văn
NGUYỆT
12A5
Ngữ Văn
NGUYỆT
12A5
GDCD
TRÚC
12A5
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x-
Tiết 3 12A5
Anh văn

12A5
Toán
ÁNH
12A5
Địa lý
Phương (địa)
12A5
GDCD
TRÚC
-x-
Tiết 4 12A5
Anh văn

12A5
Toán
ÁNH
12A5
Lịch sử
NAM
-x-
Tiết 5 12A5
Địa lý
Phương (địa)
12A5
Toán
ÁNH
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Quản lý Nề nếp
Trực
PHƯƠNG(LÝ)
Quản lý Nề nếp
Trực
TĨNH.
Quản lý Nề nếp
Trực
TĨNH.
Quản lý Nề nếp
Trực
ĐẠT
Quản lý Nề nếp
Trực
HÒA
---
Tiết 3 Quản lý Nề nếp
Trực
ĐẠT
Tiết 4
Tiết 5
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRỰC 1 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Trực 2 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 02/04/2023 15:06

Trở lên trên đỉnh