Thời khóa biểu buổi chiều áp dụng từ ngày 13/3/2022 ( áp dụng hai tuần)

 

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Toán
CÔNG
Vật lý
ĐỊNH
Toán
CÔNG
-x- -x-
Tiết 3 -x- Anh văn
DŨNG
-x- -x-
Tiết 4 -x- Ngữ Văn
V HÙNG
Toán
CÔNG
Anh văn
DŨNG
-x- -x-
Tiết 5 -x- Vật lý
ĐỊNH
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 3 -x- -x-
Tiết 4 -x- Vật lý
ĐỊNH
Vật lý
ĐỊNH
Toán
NGỌC
Toán
NGỌC
-x-
Tiết 5 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
XH1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Lịch sử
NAM
Anh văn

Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn

-x- -x-
Tiết 3 Toán
LINH
-x- -x-
Tiết 4 Lịch sử
NAM
Toán
LINH
Địa lý
THU
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x- -x-
Tiết 5 Địa lý
THU
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
XH2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Lịch sử
NINH
Địa lý
Phương (địa)
Toán
THƯ
Ngữ Văn
L HÙNG
-x- -x-
Tiết 3 Ngữ Văn
L HÙNG
-x- -x-
Tiết 4 Anh văn
LIÊN
Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
NINH
-x- -x-
Tiết 5 Anh văn
LIÊN
Toán
THƯ
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
XH3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- -x-
Tiết 3 Lịch sử
NINH
Lịch sử
NINH
-x- -x-
Tiết 4 Ngữ Văn
TÌNH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Địa lý
Phương (địa)
-x- -x-
Tiết 5 Địa lý
Phương (địa)
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Toán
THƯ
Vật lý
HÒA
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 3 -x- -x-
Tiết 4 -x- Ngữ Văn
TÌNH
Ngữ Văn
TÌNH
Vật lý
HÒA
Toán
THƯ
-x-
Tiết 5 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Toán
LINH
Anh văn

Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x-
Tiết 3 -x- -x-
Tiết 4 -x- Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
LINH
Anh văn

-x-
Tiết 5 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Hóa học
H MINH
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 GDQP
ĐẠT
-x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 GDQP
ĐẠT
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 Giáo dục Địa Phương
TRÚC
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- --- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- Giáo dục Địa Phương
HIÊN
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- GDQP
ĐẠT
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- Giáo dục Địa Phương
THÙY
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- GDQP
ĐẠT
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Giáo dục Địa Phương
NAM
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- GDQP
ĐẠT
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- Giáo dục Địa Phương
THÙY
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Giáo dục Địa Phương
TRÚC
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 GDQP
ĐẠT
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 --- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A7
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 --- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 --- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 --- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 --- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Sinh học
YẾN
nghề
NHÀI
Toán
ÁNH
Anh văn
LIÊN
Thể dục
LUÂN
-x-
Tiết 3 -x-
Tiết 4 Toán
ÁNH
Hóa học
CHUNG
Vật lý
HÒA
Ngữ Văn
V HÙNG
Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 5 Toán
THẮM
nghề
NHÀI
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
NGỌC
GDCD
TRÚC
Toán
NGỌC
Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
NAM
-x-
Tiết 3 nghề
NGỌC
-x-
Tiết 4 nghề
NGỌC
Ngữ Văn
NGUYỆT
Thể dục
CHÍN
Ngữ Văn
NHUẦN
Ngữ Văn
NHUẦN
-x-
Tiết 5 Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Thể dục
TĨNH.
Ngữ Văn
V HÙNG
hóa sinh
TUẤN, H MINH
Toán
LINH
Anh văn

-x-
Tiết 3 Toán
CÔNG
Ngữ Văn
V HÙNG
nghề
NGỌC
-x-
Tiết 4 Anh văn

hóa sinh
TUẤN, H MINH
nghề
NGỌC
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Toán
LINH
-x-
Tiết 5 -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
THẮM
Thể dục
TĨNH.
nghề
NGỌC
nghề
NGỌC
-x-
Tiết 3 Anh văn

GDCD
TRÚC
-x-
Tiết 4 Toán
THẮM
Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
ÁNH
Địa lý
Phương (địa)
-x-
Tiết 5 Ngữ Văn
NGUYỆT
Anh văn
DŨNG
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
NGUYỆT
Anh văn
DŨNG
Toán
CÔNG
Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
NGUYỆT
nghề
CÔNG
Toán
LINH
-x-
Tiết 4 Thể dục
TĨNH.
nghề
CÔNG
Anh văn
LIÊN
Toán
CÔNG
Địa lý
THU
-x-
Tiết 5 GDCD
TRÚC
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 nghề
THẮM
Lịch sử
T MINH
Toán
THẮM
GDCD
TRÚC
Địa lý
THU
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
Toán
THẮM
-x-
Tiết 4 Anh văn

Ngữ Văn
THỦY
nghề
THẮM
Thể dục
CHÍN
-x-
Tiết 5 Toán
ÁNH
Ngữ Văn
NGUYỆT
Anh văn
LIÊN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Hóa học
THẮNG
Vật lý
TRÍ
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
NHUẦN
Sinh học
YẾN
-x-
Tiết 3 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Hóa học
YẾN, THẮNG
-x-
Tiết 4 Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn

Vật lý
TRÍ
-x-
Tiết 5 Anh văn

-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
THỦY
Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
THỦY
Địa lý
THU
GDCD
TRÚC
-x-
Tiết 3 Địa lý
THU
Anh văn
LIÊN
GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 4 Toán
THẮM
Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 5 Lịch sử
NINH
Toán
THẮM
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
THƯ
ly sinh
ĐỊNH, TUẤN
Anh văn
DŨNG
Vật lý
ĐỊNH
Toán
THƯ
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 4 Hóa học
THẮNG
toán hóa
THƯ, THẮNG
toán-sinh
TUẤN, THƯ
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 5 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Địa lý
THU
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Địa lý
THU
Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
NHUẦN
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
NHUẦN
Ngữ Văn
NHUẦN
-x-
Tiết 4 Lịch sử
NINH
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
GDCD
TRÚC
-x-
Tiết 5 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
GDCD
TRÚC
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
ÁNH
Ngữ Văn
NGUYỆT
Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
ÁNH
Địa lý
Phương (địa)
-x-
Tiết 3 Địa lý
Phương (địa)
Anh văn

-x-
Tiết 4 Ngữ Văn
NGUYỆT
GDCD
TRÚC
Toán
ÁNH
Lịch sử
NAM
-x-
Tiết 5 Lịch sử
NAM
Anh văn

GDCD
TRÚC
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Trực
PHƯƠNG(LÝ)
Trực
TĨNH.
Trực
ĐẠT
Trực
TĨNH.
--- Trực
ĐẠT
Tiết 3 ---
Tiết 4 ---
Tiết 5 ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRỰC 1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Trực 2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:07

Trở lên trên đỉnh