THỚI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10/4/2023

 

 

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Ngữ Văn
V HÙNG
Toán
CÔNG
Vật lý
ĐỊNH
-x- -x-
Tiết 3 -x- Toán
CÔNG
-x- -x-
Tiết 4 -x- Anh văn
LIÊN
Vật lý
ĐỊNH
Toán
CÔNG
-x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Vật lý
ĐỊNH
Vật lý
ĐỊNH
Toán
NGỌC
Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 3 -x- -x-
Tiết 4 -x- Ngữ Văn
TÌNH
Toán
NGỌC
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
XH1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Địa lý
THU
Anh văn

Địa lý
THU
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x- -x-
Tiết 3 Lịch sử
NAM
-x- -x-
Tiết 4 Lịch sử
NAM
Toán
LINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn

-x- -x-
Tiết 5 Toán
LINH
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
XH2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
L HÙNG
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
L HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
-x- -x-
Tiết 3 Anh văn
LIÊN
-x- -x-
Tiết 4 Lịch sử
NINH
Toán
THƯ
Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
NINH
-x- -x-
Tiết 5 Toán
THƯ
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
XH3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
TÌNH
Ngữ Văn
TÌNH
Lịch sử
NINH
-x- -x-
Tiết 3 Lịch sử
NINH
-x- -x-
Tiết 4 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
LIÊN
Địa lý
Phương (địa)
-x- -x-
Tiết 5 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Vật lý
HÒA
Vật lý
HÒA
Toán
THƯ
Toán
THƯ
-x-
Tiết 3 -x- -x-
Tiết 4 -x- Anh văn

Ngữ Văn
TÌNH
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Toán
LINH
Toán
LINH
Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x-
Tiết 3 -x- -x-
Tiết 4 -x- Vật lý
TRÍ
Anh văn

Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn

-x-
Tiết 5 -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Giáo dục Địa Phương
TRÚC
-x- -x- -x- -x- Hóa học
H MINH
Tiết 3 -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- Giáo dục Địa Phương
TRÚC
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A7
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 Giáo dục Địa Phương
TRÚC
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 nghề
NHÀI
Sinh học
YẾN
Toán
ÁNH
Hóa học
CHUNG
Ngữ Văn
V HÙNG
-x-
Tiết 3 Toán
THẮM
-x-
Tiết 4 Anh văn
LIÊN
Toán
ÁNH
Vật lý
HÒA
Thể dục
LUÂN
nghề
NHÀI
-x-
Tiết 5 Anh văn
LIÊN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
NHUẦN
Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn
LIÊN
Lịch sử
NAM
-x-
Tiết 3 nghề
NGỌC
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x-
Tiết 4 Thể dục
CHÍN
Toán
NGỌC
GDCD
TRÚC
nghề
NGỌC
Toán
NGỌC
-x-
Tiết 5 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Anh văn

Thể dục
TĨNH.
nghề
NGỌC
Toán
LINH
nghề
NGỌC
-x-
Tiết 3 Hóa học
H MINH
-x-
Tiết 4 Sinh học
TUẤN
Ngữ Văn
V HÙNG
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Ngữ Văn
V HÙNG
-x-
Tiết 5 Toán
CÔNG
Toán
LINH
Anh văn

-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
THẮM
nghề
NGỌC
Địa lý
Phương (địa)
GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
NHUẦN
-x-
Tiết 3 Anh văn

Anh văn

-x-
Tiết 4 Ngữ Văn
NGUYỆT
Thể dục
TĨNH.
Lịch sử
T MINH
Toán
ÁNH
Toán
THẮM
-x-
Tiết 5 Ngữ Văn
NGUYỆT
nghề
NGỌC
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
NGUYỆT
nghề
CÔNG
Lịch sử
T MINH
nghề
CÔNG
Thể dục
TĨNH.
-x-
Tiết 3 Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 4 Địa lý
THU
Toán
CÔNG
Toán
CÔNG
Toán
LINH
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x-
Tiết 5 GDCD
TRÚC
Anh văn

-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Thể dục
CHÍN
Toán
THẮM
Toán
THẮM
Anh văn

Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 3 GDCD
TRÚC
Toán
ÁNH
-x-
Tiết 4 nghề
THẮM
Lịch sử
T MINH
nghề
THẮM
Ngữ Văn
NGUYỆT
Địa lý
THU
-x-
Tiết 5 Ngữ Văn
THỦY
Anh văn
LIÊN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Hóa học
THẮNG
Vật lý
TRÍ
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn

-x-
Tiết 3 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
NHUẦN
-x-
Tiết 4 Anh văn

Hóa học
YẾN, THẮNG
Ngữ Văn
NHUẦN
Vật lý
TRÍ
Sinh học
YẾN
-x-
Tiết 5 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Lịch sử
NINH
Lịch sử
NINH
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
GDCD
TRÚC
GDCD
TRÚC
-x-
Tiết 4 Toán
THẮM
Địa lý
THU
Ngữ Văn
THỦY
Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 5 Toán
THẮM
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Sinh học
TUẤN
Toán
THƯ
toán hóa
THƯ, THẮNG
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 3 -x-
Tiết 4 Hóa học
THẮNG
Vật lý
ĐỊNH
Toán
THƯ
Vật lý
ĐỊNH
Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 5 Anh văn
DŨNG
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
GDCD
TRÚC
GDCD
TRÚC
Anh văn
DŨNG
Địa lý
THU
-x-
Tiết 3 Địa lý
THU
Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
NHUẦN
-x-
Tiết 4 Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
NHUẦN
-x-
Tiết 5 Lịch sử
NINH
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Lịch sử
NAM
Toán
ÁNH
Anh văn

Ngữ Văn
NGUYỆT
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
NGUYỆT
Địa lý
Phương (địa)
-x-
Tiết 4 Địa lý
Phương (địa)
GDCD
TRÚC
Toán
ÁNH
GDCD
TRÚC
Lịch sử
NAM
-x-
Tiết 5 Anh văn

Toán
ÁNH
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Trực
PHƯƠNG(LÝ)
Trực
ĐẠT
Trực
TĨNH.
Trực
TĨNH.
Trực
ĐẠT
Trực
HÒA
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRỰC 1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Trực 2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh