THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG TỪ 2/10/2023 ĐẾN 11/11/20233
Tên nhà trường: Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Ghi chú: 2012-2013_(2012)
Học kỳ 1_(01)
VEMIS_Timetable_(1.2.0)

Mục lục

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
ÁNH
Vật lý
ĐỊNH
Toán
ÁNH
Vật lý
TRÍ
-x- -x-
Tiết 3 Ngữ Văn
V HÙNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- -x-
Tiết 4 Ngữ Văn
THỦY
Anh văn

Hóa học
CHUNG
-x- -x-
Tiết 5 Hóa học
THẮNG
Hóa học
CHUNG
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
THỦY
Toán
NGỌC
Địa lý
THU
Toán
THẮM
-x- -x-
Tiết 3 Lịch sử
NAM
-x- -x-
Tiết 4 Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
THỦY
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x- -x-
Tiết 5 Lịch sử
NINH
Địa lý
Phương (địa)
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Địa lý
THU
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn

Ngữ Văn
V HÙNG
-x- -x-
Tiết 3 Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
NHUẦN
-x- -x-
Tiết 4 Toán
NGỌC
Toán
THẮM
-x- -x-
Tiết 5 Ngữ Văn
NHUẦN
Lịch sử
T MINH
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
NGỌC
Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
THƯ
-x- -x-
Tiết 3 Anh văn
DŨNG
-x- -x-
Tiết 4 Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
NGUYỆT
Địa lý
THU
-x- -x-
Tiết 5 Ngữ Văn
V HÙNG
Lịch sử
NINH
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Toán
NGỌC
Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 3 -x- Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
V HÙNG
Anh văn

-x-
Tiết 4 -x- Vật lý
ĐỊNH
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Ngữ Văn
THỦY
Toán
THƯ
Anh văn
LIÊN
-x- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- Anh văn

Ngữ Văn
THỦY
Toán
THƯ
-x- -x-
Tiết 5 -x- Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
ÁNH
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
CÔNG
Ngữ Văn
L HÙNG
Anh văn
LIÊN
Hóa học
H MINH
-x- -x-
Tiết 3 Hóa học
THẮNG
Anh văn

-x- -x-
Tiết 4 Ngữ Văn
TÌNH
Toán
CÔNG
Vật lý
ĐỊNH
Vật lý
TRÍ
-x- -x-
Tiết 5 Toán
LINH
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Toán
CÔNG
Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
LINH
Vật lý
ĐỊNH
-x-
Tiết 3 -x- Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 4 -x- Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
LIÊN
Vật lý
HÒA
Toán
LINH
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Anh văn

-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
LINH
Lịch sử
NINH
Địa lý
THU
-x-
Tiết 3 -x- Toán
THẮM
-x-
Tiết 4 -x- Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
NAM
Anh văn

Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 5 -x- Ngữ Văn
TÌNH
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Ngữ Văn
TÌNH
Toán
THẮM
Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 3 -x- Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x-
Tiết 4 -x- Anh văn
LIÊN
Toán
THƯ
Địa lý
Phương (địa)
-x-
Tiết 5 -x- Địa lý
THU
Lịch sử
NAM
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Toán
LINH
Lịch sử
NINH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 3 -x- Ngữ Văn
L HÙNG
-x-
Tiết 4 -x- Lịch sử
NAM
Ngữ Văn
L HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
THU
-x-
Tiết 5 -x- Anh văn

Ngữ Văn
TÌNH
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Anh văn

Vật lý
TRÍ
Anh văn

Ngữ Văn
HƯƠNG
-x-
Tiết 3 -x- Toán
THƯ
Vật lý
HÒA
Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 4 -x- Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- Toán
THƯ
Anh văn
LIÊN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Vật lý
HÒA
Vật lý
HÒA
Thể dục
CHÍN
-x-
Tiết 3 Hóa học
CHUNG
Toán
ÁNH
Toán
ÁNH
-x-
Tiết 4 Toán
ÁNH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Sinh học
YẾN
-x-
Tiết 5 Ngữ Văn
HƯƠNG
Hóa học
CHUNG
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
NHUẦN
Lịch sử
NAM
Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 3 Toán
NGỌC
-x-
Tiết 4 Thể dục
CHÍN
Toán
NGỌC
Ngữ Văn
NHUẦN
GDCD
TRÚC
-x-
Tiết 5 Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Hóa học
H MINH
Ngữ Văn
NHUẦN
Thể dục
CHÍN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
TOÁN SINH
TUẤN, LINH
-x-
Tiết 3 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
-x-
Tiết 4 Anh văn

TOÁN SINH
TUẤN, LINH
Toán
LINH
Hóa học
H MINH
Anh văn

-x-
Tiết 5 Anh văn

Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
LINH
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Anh văn

GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
THỦY
Lịch sử
T MINH
Anh văn

-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 4 Địa lý
THU
Toán
THẮM
Thể dục
CHÍN
Toán
THẮM
Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 5 Địa lý
THU
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
NGUYỆT
Ngữ Văn
NGUYỆT
Lịch sử
T MINH
Toán
CÔNG
Địa lý
Phương (địa)
-x-
Tiết 3 -x-
Tiết 4 Toán
CÔNG
GDCD
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
LIÊN
Thể dục
CHÍN
-x-
Tiết 5 Anh văn
LIÊN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Trực
TĨNH.
Trực
HUYỀN, TĨNH.
Trực
ĐẠT
Trực
ĐẠT, HIỀN TV
Trực
TĨNH.
-x-
Tiết 3 -x-
Tiết 4 -x-
Tiết 5 -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
SHCM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 01/10/2023 07:14

Trở lên trên đỉnh