THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG 27/5/2024

 
Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Vật lý
HÒA
Ngữ Văn
YẾN
Ngữ Văn
HƯƠNG
Vật lý
CHUNG
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 3 -x-
Tiết 4 -x- Ngữ Văn
HƯƠNG
Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
ÁNH
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Tiết 5 -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 26/05/2024 23:46

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn
DŨNG
GDCD
TRÚC
Lịch sử
NAM
Anh văn
DŨNG
Tiết 3 -x-
Tiết 4 -x- Anh văn
DŨNG
Địa lý
Phương (địa)
Toán
NGỌC
Anh văn
DŨNG
Lịch sử
NAM
Tiết 5 -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 26/05/2024 23:46

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Sinh học
TUẤN
Hóa học
H MINH
Toán
LINH
Hóa học
H MINH
Anh văn

Tiết 3 -x-
Tiết 4 -x- Anh văn

Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn

Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 5 -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 26/05/2024 23:46

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Anh văn

Ngữ Văn
THỦY
Ngữ Văn
THỦY
Ngữ Văn
THỦY
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 3 -x-
Tiết 4 -x- Địa lý
Phương (địa)

Tiết 4 ngữ văn- Thủy

Tiết 5 GDCD- Trúc

GDCD
TRÚC
Anh văn

Anh văn

Tiết 5 -x- Lịch sử
T MINH
Toán
THẮM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 26/05/2024 23:46

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Lịch sử
T MINH
GDCD
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
T MINH
Anh văn
LIÊN
Tiết 3 -x-
Tiết 4 -x- Toán
CÔNG
Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
CÔNG
GDCD
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 5 -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 26/05/2024 23:46

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Trực
H MINH
Trực
NAM
Trực
PHƯƠNG(LÝ)
Trực
HIỀN
--- Trực
ÁNH
Tiết 3 ---
Tiết 4 ---
Tiết 5 ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 26/05/2024 23:46

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
SHCM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 26/05/2024 23:46

Trở lên trên đỉnh