Thời khóa biểu buổi chiều áp dụng 27/3/2023 đến 2/4/2023

 

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Ngữ Văn
V HÙNG
Toán
CÔNG
Toán
CÔNG
-x- -x-
Tiết 3 -x- Toán
CÔNG
-x- -x-
Tiết 4 -x- Anh văn
DŨNG
Vật lý
ĐỊNH
-x- -x-
Tiết 5 -x- Anh văn
DŨNG
Vật lý
ĐỊNH
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Toán
NGỌC
Vật lý
ĐỊNH
Toán
NGỌC
Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 3 -x- -x-
Tiết 4 -x- Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
TÌNH
Ngữ Văn
TÌNH
Vật lý
ĐỊNH
-x-
Tiết 5 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
XH1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Lịch sử
NAM
Toán
LINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Địa lý
THU
-x- -x-
Tiết 3 Anh văn

-x- -x-
Tiết 4 Lịch sử
NAM
Anh văn

Địa lý
THU
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x- -x-
Tiết 5 Toán
LINH
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
XH2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
L HÙNG
Toán
THƯ
Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
NINH
-x- -x-
Tiết 3 Địa lý
Phương (địa)
-x- -x-
Tiết 4 Toán
THƯ
Ngữ Văn
L HÙNG
Lịch sử
NINH
Anh văn
LIÊN
-x- -x-
Tiết 5 Anh văn
LIÊN
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
XH3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
TÌNH
-x- -x-
Tiết 3 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- -x-
Tiết 4 Ngữ Văn
TÌNH
Địa lý
Phương (địa)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Lịch sử
NINH
-x- -x-
Tiết 5 Địa lý
Phương (địa)
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Vật lý
HÒA
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
THƯ
Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 3 -x- -x-
Tiết 4 -x- Vật lý
HÒA
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Toán
THƯ
-x-
Tiết 5 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TN4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- Vật lý
TRÍ
Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
HƯƠNG
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x-
Tiết 3 -x- -x-
Tiết 4 -x- Toán
LINH
Anh văn

Toán
LINH
Anh văn

-x-
Tiết 5 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- ---
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x- Hóa học
H MINH
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Giáo dục Địa Phương
TRÚC
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 GDQP
ĐẠT
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- Giáo dục Địa Phương
HIÊN
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- --- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- GDQP
ĐẠT
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- Giáo dục Địa Phương
THÙY
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- GDQP
ĐẠT
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Giáo dục Địa Phương
NAM
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- GDQP
ĐẠT
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- Giáo dục Địa Phương
THÙY
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 GDQP
ĐẠT
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 --- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 Giáo dục Địa Phương
TRÚC
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A7
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 --- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 --- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 --- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 --- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
V HÙNG
Hóa học
CHUNG
Toán
THẮM
Toán
ÁNH
Thể dục
LUÂN
-x-
Tiết 3 Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 4 nghề
NHÀI
Sinh học
YẾN
Vật lý
HÒA
Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 5 nghề
NHÀI
Toán
ÁNH
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
NHUẦN
nghề
NGỌC
Ngữ Văn
NGUYỆT
Lịch sử
NAM
-x-
Tiết 3 nghề
NGỌC
Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 4 Toán
NGỌC
Địa lý
Phương (địa)
GDCD
TRÚC
Thể dục
CHÍN
-x-
Tiết 5 Toán
NGỌC
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 nghề
NGỌC
Anh văn

Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Toán
LINH
Toán
CÔNG
-x-
Tiết 3 Toán
LINH
Anh văn

-x-
Tiết 4 Thể dục
TĨNH.
Ngữ Văn
V HÙNG
nghề
NGỌC
hóa sinh
TUẤN, H MINH
hóa sinh
TUẤN, H MINH
-x-
Tiết 5 Ngữ Văn
V HÙNG
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
NGUYỆT
GDCD
TRÚC
Anh văn

Địa lý
Phương (địa)
-x-
Tiết 3 nghề
NGỌC
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x-
Tiết 4 Toán
THẮM
Thể dục
TĨNH.
Ngữ Văn
NHUẦN
nghề
NGỌC
Toán
THẮM
-x-
Tiết 5 Anh văn
DŨNG
Toán
ÁNH
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
LINH
Thể dục
TĨNH.
Ngữ Văn
NGUYỆT
Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 3 Địa lý
THU
GDCD
TRÚC
Toán
CÔNG
-x-
Tiết 4 Lịch sử
T MINH
Toán
CÔNG
Ngữ Văn
NGUYỆT
nghề
CÔNG
-x-
Tiết 5 Anh văn
LIÊN
nghề
CÔNG
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
THẮM
Lịch sử
T MINH
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
THỦY
GDCD
TRÚC
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
nghề
THẮM
-x-
Tiết 4 Thể dục
CHÍN
nghề
THẮM
Toán
THẮM
Anh văn

Địa lý
THU
-x-
Tiết 5 Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
ÁNH
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Hóa học
THẮNG
Hóa học
YẾN, THẮNG
Anh văn

Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x-
Tiết 3 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x-
Tiết 4 Sinh học
YẾN
Vật lý
TRÍ
Vật lý
TRÍ
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x-
Tiết 5 Anh văn

Ngữ Văn
NHUẦN
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Địa lý
THU
Toán
THẮM
Địa lý
THU
Anh văn
LIÊN
Lịch sử
NINH
-x-
Tiết 3 Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 4 GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
THỦY
Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 5 Toán
THẮM
GDCD
TRÚC
Lịch sử
NINH
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
ly sinh
ĐỊNH, TUẤN
Vật lý
ĐỊNH
-x-
Tiết 3 Toán
THƯ
-x-
Tiết 4 Hóa học
THẮNG
toán-sinh
TUẤN, THƯ
Toán
THƯ
toán hóa
THƯ, THẮNG
Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 5 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
GDCD
TRÚC
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Địa lý
THU
-x-
Tiết 3 Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 4 Ngữ Văn
NHUẦN
GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
NHUẦN
Lịch sử
NINH
-x-
Tiết 5 Địa lý
THU
Ngữ Văn
NHUẦN
Lịch sử
NINH
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Anh văn

Địa lý
Phương (địa)
Toán
ÁNH
Địa lý
Phương (địa)
Toán
ÁNH
-x-
Tiết 3 Anh văn

GDCD
TRÚC
-x-
Tiết 4 Ngữ Văn
NGUYỆT
Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
ÁNH
Lịch sử
NAM
-x-
Tiết 5 Lịch sử
NAM
GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Trực
PHƯƠNG(LÝ)
Trực
ĐẠT
--- Trực
TĨNH.
Trực
TĨNH.
Trực
ĐẠT
Tiết 3 ---
Tiết 4 ---
Tiết 5 ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRỰC 1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Trực 2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh