THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG 25/3/2024

 

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Vật lý
ĐỊNH
Anh văn

Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
V HÙNG
-x- -x-
Tiết 3 Hóa học
THẮNG
-x- -x-
Tiết 4 Toán
ÁNH
Ngữ Văn
THỦY
Toán
ÁNH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- -x-
Tiết 5 Hóa học
CHUNG
Hóa học
CHUNG
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
THỦY
Toán
NGỌC
Địa lý
THU
Ngữ Văn
THỦY
-x- -x-
Tiết 3 Lịch sử
NAM
Toán
NGỌC
-x- -x-
Tiết 4 Anh văn
DŨNG
Toán
THẮM
-x- -x-
Tiết 5 Lịch sử
NINH
Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Địa lý
THU
Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
NGỌC
-x- -x-
Tiết 3 Lịch sử
T MINH
-x- -x-
Tiết 4 Ngữ Văn
V HÙNG
Toán
THẮM
Anh văn

Toán
THẮM
-x- -x-
Tiết 5 Ngữ Văn
NHUẦN
Địa lý
Phương (địa)
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Địa lý
Phương (địa)
Toán
THƯ
Ngữ Văn
NGUYỆT
Lịch sử
NINH
-x- -x-
Tiết 3 Toán
NGỌC
Anh văn
DŨNG
-x- -x-
Tiết 4 Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
NGỌC
Lịch sử
T MINH
-x- -x-
Tiết 5 Địa lý
THU
Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
V HÙNG
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
V HÙNG
Anh văn
DŨNG
Toán
NGỌC
Vật lý
TRÍ
-x- -x-
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
Ngữ Văn
V HÙNG
-x- -x-
Tiết 4 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Vật lý
Trí
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn

-x- -x-
Tiết 5 Anh văn
DŨNG
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
THỦY
Ngữ Văn
THỦY
Toán
THƯ
-x- -x-
Tiết 3 Toán
ÁNH
Ngữ Văn
THỦY
-x- -x-
Tiết 4 Toán
THƯ
Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
THƯ
Anh văn
LIÊN
-x- -x-
Tiết 5 Anh văn

Anh văn

-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Hóa học
THẮNG
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
L HÙNG
Hóa học
H MINH
-x-
Tiết 3 GD địa Phương
NINH
Toán
CÔNG
-x-
Tiết 4 Vật lý
ĐỊNH
Toán
CÔNG
Vật lý
TRÍ
GD địa Phương
YẾN
-x-
Tiết 5 Toán
LINH
GD địa Phương
THẮNG
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
HƯƠNG
Vật lý
ĐỊNH
GD địa Phương
NINH
Toán
CÔNG
Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 3 Toán
LINH
GD địa Phương
YẾN
GD địa Phương
THẮNG
Vật lý
ĐỊNH
-x-
Tiết 4 Anh văn

Anh văn
LIÊN
Toán
LINH
-x-
Tiết 5 Anh văn
LIÊN
Vật lý
HÒA
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
LINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
LINH
Anh văn

Địa lý
THU
-x-
Tiết 3 Lịch sử
NAM
GD địa Phương
NINH
-x-
Tiết 4 GD địa Phương
YẾN
Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
THẮM
-x-
Tiết 5 GD địa Phương
THẮNG
Ngữ Văn
TÌNH
Lịch sử
NINH
GD địa Phương
TÌNH
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
THƯ
Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
NAM
GD địa Phương
THẮNG
Toán
THẮM
-x-
Tiết 3 Anh văn
DŨNG
--- Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 4 Ngữ Văn
TÌNH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 5 GD địa Phương
YẾN
Toán
THẮM
GD địa Phương
NINH
Địa lý
THU
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 GD địa Phương
NINH
Ngữ Văn
L HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
GD địa Phương
YẾN
-x-
Tiết 3 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Toán
LINH
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 4 Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
TÌNH
Địa lý
THU
Ngữ Văn
L HÙNG
-x-
Tiết 5 Lịch sử
NAM
GD địa Phương
THẮNG
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
TÌNH
Vật lý
HÒA
GD địa Phương
YẾN
Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn

-x-
Tiết 3 GD địa Phương
THẮNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x-
Tiết 4 Anh văn
LIÊN
Toán
THƯ
GD địa Phương
NINH
Toán
THƯ
Anh văn

-x-
Tiết 5 Vật lý
HÒA
Vật lý
TRÍ
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
ÁNH
Anh văn
LIÊN
Vật lý
HÒA
Anh văn
LIÊN
Thể dục
CHÍN
-x-
Tiết 3 Hóa học
CHUNG
-x-
Tiết 4 Vật lý
HÒA
Hóa học
CHUNG
Sinh học
YẾN
Toán
ÁNH
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x-
Tiết 5 Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
ÁNH
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
NHUẦN
GDCD
TRÚC
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Toán
NGỌC
-x-
Tiết 3 Toán
NGỌC
Địa lý
Phương (địa)
-x-
Tiết 4 Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
Lịch sử
NAM
Ngữ Văn
NHUẦN
Thể dục
CHÍN
-x-
Tiết 5 Lịch sử
NAM
Ngữ Văn
NHUẦN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Anh văn

Ngữ Văn
NHUẦN
Thể dục
CHÍN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
TOÁN SINH
TUẤN, LINH
-x-
Tiết 3 Toán
LINH
-x-
Tiết 4 TOÁN SINH
TUẤN, LINH
Anh văn

Toán
LINH
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Hóa học
H MINH
-x-
Tiết 5 Toán
LINH
Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn

-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Thể dục
CHÍN
Toán
THẮM
Anh văn

Toán
THẮM
Lịch sử
T MINH
-x-
Tiết 3 -x-
Tiết 4 Ngữ Văn
THỦY
GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
THỦY
Ngữ Văn
THỦY
Địa lý
THU
-x-
Tiết 5 Lịch sử
T MINH
Địa lý
THU
Anh văn

-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
CÔNG
GDCD
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
Toán
CÔNG
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
NGUYỆT
-x-
Tiết 4 Lịch sử
T MINH
Anh văn
LIÊN
Thể dục
CHÍN
Lịch sử
T MINH
-x-
Tiết 5 Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
LIÊN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Trực
TĨNH.
Trực
HUYỀN, TĨNH.
Trực
ĐẠT
Trực
ĐẠT, HIỀN TV
Trực
TĨNH.
---
Tiết 3 ---
Tiết 4 ---
Tiết 5 ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
SHCM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh