THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG 13/11/2023

 

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
V HÙNG
Vật lý
TRÍ
Toán
ÁNH
-x- -x-
Tiết 3 Hóa học
THẮNG
-x- -x-
Tiết 4 Toán
ÁNH
Vật lý
ĐỊNH
Anh văn

Ngữ Văn
THỦY
-x- -x-
Tiết 5 Hóa học
CHUNG
Hóa học
CHUNG
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Anh văn
LIÊN
Toán
NGỌC
Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
THỦY
-x- -x-
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
-x- -x-
Tiết 4 Địa lý
THU
Ngữ Văn
NGUYỆT
Lịch sử
NAM
-x- -x-
Tiết 5 Lịch sử
NINH
Toán
THẮM
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Lịch sử
T MINH
Anh văn

Toán
THẮM
Ngữ Văn
NHUẦN
-x- -x-
Tiết 3 Ngữ Văn
NHUẦN
-x- -x-
Tiết 4 Toán
NGỌC
Địa lý
THU
Lịch sử
NINH
-x- -x-
Tiết 5 Ngữ Văn
V HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
NGỌC
Ngữ Văn
NGUYỆT
Địa lý
THU
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x- -x-
Tiết 3 Địa lý
Phương (địa)
-x- -x-
Tiết 4 Lịch sử
T MINH
Lịch sử
NINH
Anh văn
DŨNG
-x- -x-
Tiết 5 Ngữ Văn
V HÙNG
Toán
THƯ
Anh văn
DŨNG
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Anh văn

Ngữ Văn
THỦY
Ngữ Văn
V HÙNG
Anh văn
DŨNG
-x- -x-
Tiết 3 Ngữ Văn
V HÙNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn
DŨNG
-x- -x-
Tiết 4 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Vật lý
TRÍ
Toán
NGỌC
-x- -x-
Tiết 5 Vật lý
ĐỊNH
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
THỦY
Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn

Toán
THƯ
-x- -x-
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
Toán
THƯ
-x- -x-
Tiết 4 Anh văn
LIÊN
Toán
ÁNH
-x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Hóa học
THẮNG
Anh văn
LIÊN
-x- Anh văn

Hóa học
H MINH
-x-
Tiết 3 Toán
LINH
-x- Toán
CÔNG
-x-
Tiết 4 Vật lý
ĐỊNH
Toán
CÔNG
-x- Ngữ Văn
L HÙNG
Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 5 -x- Vật lý
TRÍ
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Vật lý
ĐỊNH
Vật lý
ĐỊNH
-x- Toán
CÔNG
Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
HƯƠNG
-x- Anh văn
LIÊN
Anh văn

-x-
Tiết 4 Toán
LINH
Vật lý
HÒA
-x- Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
LINH
-x-
Tiết 5 Ngữ Văn
TÌNH
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
LINH
-x- Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
TÌNH
-x- Lịch sử
NINH
-x-
Tiết 4 Lịch sử
NAM
Địa lý
Phương (địa)
-x- Anh văn

Địa lý
THU
-x-
Tiết 5 Toán
THẮM
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x- Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
THU
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
TÌNH
-x- Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 4 Ngữ Văn
TÌNH
Lịch sử
NAM
-x- Toán
THẮM
-x-
Tiết 5 Toán
THƯ
-x- Anh văn
DŨNG
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
L HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
-x- Ngữ Văn
L HÙNG
Anh văn

-x-
Tiết 3 -x- Toán
LINH
Địa lý
THU
-x-
Tiết 4 Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
TÌNH
-x- Anh văn
LIÊN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x-
Tiết 5 Lịch sử
NAM
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Ngữ Văn
TÌNH
Toán
THƯ
-x- Ngữ Văn
HƯƠNG
Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 3 Anh văn

-x- Vật lý
TRÍ
-x-
Tiết 4 Toán
THƯ
Anh văn
LIÊN
-x- Vật lý
HÒA
Anh văn

-x-
Tiết 5 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Toán
ÁNH
Vật lý
HÒA
Anh văn
LIÊN
Vật lý
HÒA
Toán
ÁNH
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
HƯƠNG
Hóa học
CHUNG
Hóa học
CHUNG
-x-
Tiết 4 Thể dục
CHÍN
Toán
ÁNH
Sinh học
YẾN
Ngữ Văn
HƯƠNG
-x-
Tiết 5 Anh văn
LIÊN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Lịch sử
NAM
GDCD
TRÚC
Thể dục
CHÍN
Toán
NGỌC
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 3 Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 4 Toán
NGỌC
Ngữ Văn
NHUẦN
Ngữ Văn
NHUẦN
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 5 Ngữ Văn
NHUẦN
Địa lý
Phương (địa)
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Hóa học
H MINH
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
LINH
TOÁN SINH
TUẤN, LINH
-x-
Tiết 3 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Anh văn

Anh văn

-x-
Tiết 4 Anh văn

TOÁN SINH
TUẤN, LINH
Toán
LINH
Ngữ Văn
NHUẦN
Thể dục
CHÍN
-x-
Tiết 5 Hóa học
H MINH
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Địa lý
THU
Toán
THẮM
Ngữ Văn
THỦY
Toán
THẮM
Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 3 Địa lý
THU
-x-
Tiết 4 Ngữ Văn
THỦY
Anh văn

Thể dục
CHÍN
Lịch sử
T MINH
GDCD
TRÚC
-x-
Tiết 5 Anh văn

-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Thể dục
CHÍN
Toán
CÔNG
Ngữ Văn
NGUYỆT
Lịch sử
T MINH
Toán
CÔNG
-x-
Tiết 3 -x-
Tiết 4 Địa lý
Phương (địa)
GDCD
TRÚC
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
NGUYỆT
Địa lý
Phương (địa)
-x-
Tiết 5 Anh văn
LIÊN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 Trực
TĨNH.
Trực
HUYỀN, TĨNH.
Trực
ĐẠT
Trực
ĐẠT, HIỀN TV
Trực
TĨNH.
---
Tiết 3 ---
Tiết 4 ---
Tiết 5 ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
SHCM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 22:48

Trở lên trên đỉnh