Một số điểm mới của NĐ 112/2020/ND0-CP xử lý kỷ luật CB,CC,VC
 Tảihttps://storage-vnportal.vnpt.vn/bpc-sgd/sitefolders/truongthptthongnhatbudang/mot-so-diem-moi-cua-nghi-dinh-so-112-ve-xu-ly-kl-cb-cc-vc-.docx