Quy định 213-QĐ/TW 02/01/2020 thay cho QĐ 76 ...nơi cư trú.
Tảihttps://storage-vnportal.vnpt.vn/bpc-sgd/sitefolders/truongthptthongnhatbudang/762/quyet-dinh-213-qd-tw.pdf