Triển khai văn bản quy phạm pháp luật kì 6 năm 2022


 

Triên khai văn quy phạm pháp luật kì 6 năm 2022

cong van trien khai van ban qppl ky 6_2022.pdf

Chi thi so 03-ttg.signed.pdf

Chi thi so 06-ttg.signed.pdf

Chi thi so 08-ttg.signed.pdf

Cong dien so 398-cd-ttg.pdf

Cong dien so 488-ttg.signed.pdf

CV 3042-kgvx trien khai thang hanh dong PC Ma tuy.pdf

Luat so 41-2019 Luat Thi hanh an hinh sự.pdf

ND so 49-2020-NĐ-CP.pdf

ND so-34_2022_nd-CP.pdf

QD so 1041-QD-TTg cua TTg CP.pdf

cong van trien khai van ban qppl ky 6_2022 (1).pdf

TT so 06_2022_tt_bgddt.pdf

TT so 07 cua Bo GD&ĐT.pdf

VBHN so 01-2022.pdf

VBHN so 02-ttbgddt.pdf

VBHN-03-tt-bgddt.pdf

vbhn-04-ttbgddt.pdf

 

1. Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
2.  Nghị định số  49/2020/NĐ-CP ngày  17/4/2020  của Chính phủ  quy định 
chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.
3.  Nghị  định  số  34/2022/NĐ-CP  ngày  28/5/2022  của  Chính  phủ  gia  hạn 
thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế  thu nhập doanh nghiệp,  thuế thu nhập cá 
nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.
4. Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
5.  Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển 
sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.
6.  Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao.
7.  Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.
8.  Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.
9.  Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia. 
2
10.  Công văn số 3042/VPCP-KGVX ngày 17/5/2022 của Văn phòng Chính 
phủ: V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
11.  Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày  23/5/2022 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo  về  Thông tư ban hành  Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
12.  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
13.  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 27/5/2022 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, 
bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại 
học công lập.
14.  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2022 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, 
bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng 
sư phạm công lập.
15.  Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
16.  Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp 
trong các cơ sở giáo dục.