THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY5 THÁNG 9 NAM 2023
T  

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 SHDC --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- TN-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THÁI
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- 12A4
Văn TC
--- --- ---
Tiết 3 --- --- 12A5
Văn TC
--- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TUẤN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- 12A3
Sinh học
Tiết 2 --- TUẤN, H MINH
12A3
Hóa- sinh TC
--- --- ---
Tiết 3 --- TUẤN, H MINH
12A3
Hóa- sinh TC
--- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
L HÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- 11A5
chuyên đề ngữ văn
--- --- --- ---
Tiết 4 --- 11A5
Ngữ Văn
--- THỦY, NHUẦN, HƯƠNG, NGUYỆT, V HÙNG, TÌNH, L HÙNG
SHCM
HỌP TỔ
11A5
Ngữ Văn
---
Tiết 5 --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ÁNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A1
Chào cờ
--- --- --- --- 10A1
Toán
Tiết 2 --- --- --- --- --- 12A1
Toán
Tiết 3 12A1
Toán
12A1
Toán
--- 10A1
Toán
--- 10A1
chuyên để Toán
Tiết 4 10A1
Toán
ÁNH, CÔNG, PHƯƠNG(TOÁN), THƯ, THẮM, LINH, NGỌC, TUÂN, NHÀI
SHCM
HỌP TỔ
--- 12A1
Toán tc
--- ---
Tiết 5 --- --- 12A1
Toán
--- 12A1
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CÔNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A1
Chào cờ
12A5
Toán
11A1
chuyên để Toán
--- --- ---
Tiết 2 11A1
Toán
11A1
Toán
11A1
Toán
--- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- 12A5
Toán tc
Tiết 4 12A5
Toán
ÁNH, CÔNG, PHƯƠNG(TOÁN), THƯ, THẮM, LINH, NGỌC, TUÂN, NHÀI
SHCM
HỌP TỔ
--- --- --- 12A5
Toán
Tiết 5 12A5
Toán
--- --- --- 11A1
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
PHƯƠNG(TOÁN)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A5
Chào cờ
--- --- --- Quản lý Nề nếp
Trực
11A5
Toán
Tiết 2 --- --- --- --- 11A5
Toán
Tiết 3 11A5
Toán
10A5
Toán
--- --- 10A5
Toán
Tiết 4 10A5
chuyên để Toán
ÁNH, CÔNG, PHƯƠNG(TOÁN), THƯ, THẮM, LINH, NGỌC, TUÂN, NHÀI
SHCM
HỌP TỔ
--- --- ---
Tiết 5 10A5
Toán
--- --- 10A5
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THƯ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A6
Chào cờ
--- --- --- --- 11A6
chuyên để Toán
Tiết 2 --- --- --- --- --- 11A6
Toán
Tiết 3 10A6
Toán
--- --- --- 11A6
Toán
10A6
Toán
Tiết 4 11A6
Toán
ÁNH, CÔNG, PHƯƠNG(TOÁN), THƯ, THẮM, LINH, NGỌC, TUÂN, NHÀI
SHCM
HỌP TỔ
--- --- 10A6
chuyên để Toán
---
Tiết 5 --- --- --- 10A6
Toán
10A6
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THẮM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- --- --- 11A4
Toán
11A4
Toán
---
Tiết 2 -x- --- 11A4
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
12A4
Toán tc
--- ---
Tiết 3 -x- 12A4
Toán
11A4
Toán
10A3
Toán
11A5
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
---
Tiết 4 -x- ÁNH, CÔNG, PHƯƠNG(TOÁN), THƯ, THẮM, LINH, NGỌC, TUÂN, NHÀI
SHCM
HỌP TỔ
12A4
Toán
11A6
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
12A4
Toán
---
Tiết 5 -x- 10A3
Toán
12A4
Toán
10A3
Toán
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A3
Toán
12A3
Toán
--- 12A3
Toán
---
Tiết 2 --- 11A2
Toán
11A2
Toán
--- 11A3
Toán
---
Tiết 3 --- 11A3
Toán
--- --- 11A2
chuyên để Toán
---
Tiết 4 --- ÁNH, CÔNG, PHƯƠNG(TOÁN), THƯ, THẮM, LINH, NGỌC, TUÂN, NHÀI
SHCM
HỌP TỔ
10A6
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
11A3
Toán
11A2
Toán
---
Tiết 5 --- 12A3
Toán tc
12A3
Toán
10A5
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NGỌC
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A2
Toán
10A4
Toán
--- 10A2
Toán
---
Tiết 2 --- --- 10A4
Toán
11A1
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
--- ---
Tiết 3 --- 11A2
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
10A2
Toán
10A2
Toán
10A4
Toán
---
Tiết 4 --- ÁNH, CÔNG, PHƯƠNG(TOÁN), THƯ, THẮM, LINH, NGỌC, TUÂN, NHÀI
SHCM
HỌP TỔ
12A2
Toán
12A2
Toán tc
12A2
Toán
---
Tiết 5 --- --- 12A2
Toán
11A3
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TUÂN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- 11A6
Tin học
12A4
Tin học
--- ---
Tiết 2 --- --- 12A5
Tin học
--- 12A4
Tin học
---
Tiết 3 --- 12A2
Tin học
12A3
Tin học
11A6
Tin học
--- ---
Tiết 4 --- ÁNH, CÔNG, PHƯƠNG(TOÁN), THƯ, THẮM, LINH, NGỌC, TUÂN, NHÀI
SHCM
HỌP TỔ
12A1
Tin học
12A3
Tin học
12A1
Tin học
---
Tiết 5 --- --- 12A5
Tin học
12A2
Tin học
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NHÀI
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- -x- 10A1
Tin học
11A1
Tin học
---
Tiết 2 --- -x- -x- 10A5
Tin học
10A1
Tin học
---
Tiết 3 11A2
Tin học
-x- -x- --- --- ---
Tiết 4 10A6
Tin học
ÁNH, CÔNG, PHƯƠNG(TOÁN), THƯ, THẮM, LINH, NGỌC, TUÂN, NHÀI
SHCM
HỌP TỔ
-x- 10A6
Tin học
10A5
Tin học
---
Tiết 5 --- -x- 11A1
Tin học
11A2
Tin học
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ĐỊNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A2
Chào cờ
--- 11A2
Vật lý
--- --- ---
Tiết 2 11A2
chuyên đề v lý
--- --- --- --- ---
Tiết 3 11A1
Vật lý
--- 11A1
Vật lý
--- --- 11A2
Vật lý
Tiết 4 ĐỊNH, TRÍ, PHƯƠNG(LÝ), THÙY, HIÊN, HÒA, CHUNG, H MINH
SHCM
HỌP TỔ
--- 11A1
chuyên đề v lý
--- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- 11A2
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRÍ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- 11A5
Vật lý
--- --- ---
Tiết 2 10A5
Vật lý
--- 10A1
Vật lý
--- --- ---
Tiết 3 10A1
Vật lý
--- 10A5
chuyên đề v lý
10A5
Công nghệ
--- ---
Tiết 4 ĐỊNH, TRÍ, PHƯƠNG(LÝ), THÙY, HIÊN, HÒA, CHUNG, H MINH
SHCM
HỌP TỔ
--- 10A5
Công nghệ
11A5
Vật lý
--- ---
Tiết 5 --- 10A5
Vật lý
10A1
chuyên đề v lý
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
PHƯƠNG(LÝ)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A5
Chào cờ
--- Quản lý Nề nếp
Trực
--- --- 11A4
Vật lý
Tiết 2 11A4
Vật lý
--- --- --- 12A5
Vật lý
Tiết 3 12A3
Vật lý
--- --- --- ---
Tiết 4 ĐỊNH, TRÍ, PHƯƠNG(LÝ), THÙY, HIÊN, HÒA, CHUNG, H MINH
SHCM
HỌP TỔ
--- --- 12A3
LÝ TC
12A3
Vật lý
Tiết 5 --- --- 12A5
Vật lý
12A5
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THÙY
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A6
Công nghệ
10A6
Công nghệ
10A2
Công nghệ
--- ---
Tiết 2 --- 10A2
Công nghệ
10A3
Công nghệ
10A3
Công nghệ
--- ---
Tiết 3 --- --- 11A3
Vật lý
12A2
Vật lý
--- ---
Tiết 4 ĐỊNH, TRÍ, PHƯƠNG(LÝ), THÙY, HIÊN, HÒA, CHUNG, H MINH
SHCM
HỌP TỔ
11A3
Vật lý
10A4
Công nghệ
12A4
Vật lý
--- ---
Tiết 5 12A4
Vật lý
12A2
Vật lý
10A4
Công nghệ
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HIÊN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- 12A4
Công nghệ
---
Tiết 2 10A4
Vật lý
10A3
Vật lý
--- --- 10A4
Vật lý
---
Tiết 3 --- --- --- --- 12A5
Công nghệ
---
Tiết 4 ĐỊNH, TRÍ, PHƯƠNG(LÝ), THÙY, HIÊN, HÒA, CHUNG, H MINH
SHCM
HỌP TỔ
12A2
Công nghệ
--- 10A2
Vật lý
10A2
Vật lý
---
Tiết 5 --- --- 10A3
Vật lý
12A3
Công nghệ
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HÒA
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A6
Chào cờ
12A1
Công nghệ
12A1
LÝ TC
--- --- Quản lý Nề nếp
Trực
Tiết 2 12A1
Vật lý
--- --- --- ---
Tiết 3 11A6
Vật lý
11A6
Vật lý
11A6
chuyên đề v lý
--- ---
Tiết 4 ĐỊNH, TRÍ, PHƯƠNG(LÝ), THÙY, HIÊN, HÒA, CHUNG, H MINH
SHCM
HỌP TỔ
12A1
Vật lý
--- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- 11A6
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THẮNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- -x- -x- -x- 10A6
Hóa học
Tiết 2 10A6
Hóa học
-x- -x- -x- -x- 12A2
Hóa học
Tiết 3 --- -x- -x- -x- -x- ---
Tiết 4 12A2
Hóa học
-x- -x- -x- -x- ---
Tiết 5 10A6
chuyên đề hóa học
-x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CHUNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A1
Chào cờ
-x- -x- -x- --- 12A1
Hóa TC
Tiết 2 10A1
Hóa học
-x- -x- -x- 12A1
Hóa học
10A1
chuyên đề hóa học
Tiết 3 12A5
Hóa học
-x- -x- -x- --- ---
Tiết 4 ĐỊNH, TRÍ, PHƯƠNG(LÝ), THÙY, HIÊN, HÒA, CHUNG, H MINH
SHCM
HỌP TỔ
-x- -x- -x- 12A5
Hóa học
12A1
Hóa học
Tiết 5 -x- -x- -x- 10A1
Hóa học
10A1
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
H MINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A3
Chào cờ
--- --- --- --- 11A1
Hóa học
Tiết 2 12A3
Hóa học
TUẤN, H MINH
12A3
Hóa- sinh TC
--- --- --- 11A1
chuyên đề hóa học
Tiết 3 --- TUẤN, H MINH
12A3
Hóa- sinh TC
--- --- --- 12A3
Hóa học
Tiết 4 ĐỊNH, TRÍ, PHƯƠNG(LÝ), THÙY, HIÊN, HÒA, CHUNG, H MINH
SHCM
HỌP TỔ
12A4
Hóa học
--- --- 11A1
Hóa học
---
Tiết 5 --- --- --- 12A4
Hóa học
12A3
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HIỀN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A4
Chào cờ
-x- -x- -x- -x- HIỀN, YẾN, DỤNG, CHÍN, LUÂN, ĐẠT, TĨNH.
SHCM
HỌP TỔ
Tiết 2 12A4
Sinh học
-x- -x- -x- -x-
Tiết 3 --- -x- -x- -x- -x- 11A1
Sinh học
Tiết 4 11A1
Sinh học
-x- -x- -x- -x- 12A4
Sinh học
Tiết 5 12A4
SINH TC
-x- -x- -x- -x- 12A4
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
YẾN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A1
Sinh học
12A2
Sinh học
--- 10A1
Sinh học
HIỀN, YẾN, DỤNG, CHÍN, LUÂN, ĐẠT, TĨNH.
SHCM
HỌP TỔ
Tiết 2 --- 12A1
Sinh học
12A2
SINH TC
--- 12A5
SINH TC
Tiết 3 --- --- 12A1
Sinh học
--- 12A2
Sinh học
---
Tiết 4 --- 12A5
Sinh học
12A5
Sinh học
--- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- 12A1
SINH TC
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THỦY
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A2
Chào cờ
--- --- --- --- 10A2
Ngữ Văn
Tiết 2 10A2
Ngữ Văn
--- --- 10A6
Ngữ Văn
--- 12A4
Ngữ Văn
Tiết 3 10A2
Ngữ Văn
--- --- ---
Tiết 4 12A4
Ngữ Văn
--- --- THỦY, NHUẦN, HƯƠNG, NGUYỆT, V HÙNG, TÌNH, L HÙNG
SHCM
HỌP TỔ
--- 10A6
Ngữ Văn
Tiết 5 --- --- --- --- 10A2
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NHUẦN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A3
Chào cờ
--- --- 12A2
Văn TC
--- 10A3
Ngữ Văn
Tiết 2 10A3
chuyên đề ngữ văn
--- --- 12A3
Ngữ Văn
---
Tiết 3 10A3
Ngữ Văn
--- --- --- 12A2
Ngữ Văn
Tiết 4 12A3
Ngữ Văn
--- --- THỦY, NHUẦN, HƯƠNG, NGUYỆT, V HÙNG, TÌNH, L HÙNG
SHCM
HỌP TỔ
---
Tiết 5 12A2
Ngữ Văn
--- --- --- 10A3
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HƯƠNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A3
Chào cờ
--- --- 12A1
Ngữ Văn
--- 11A2
chuyên đề ngữ văn
Tiết 2 11A3
chuyên đề ngữ văn
--- --- 11A2
Ngữ Văn
--- 11A2
Ngữ Văn
Tiết 3 11A3
Ngữ Văn
--- --- --- 11A3
Ngữ Văn
Tiết 4 12A1
Ngữ Văn
--- --- THỦY, NHUẦN, HƯƠNG, NGUYỆT, V HÙNG, TÌNH, L HÙNG
SHCM
HỌP TỔ
---
Tiết 5 --- --- --- 11A3
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NGUYỆT
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A4
Chào cờ
--- --- 12A5
Ngữ Văn
--- 10A4
chuyên đề ngữ văn
Tiết 2 12A5
Ngữ Văn
--- --- --- 10A4
Ngữ Văn
Tiết 3 10A4
Ngữ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- THỦY, NHUẦN, HƯƠNG, NGUYỆT, V HÙNG, TÌNH, L HÙNG
SHCM
HỌP TỔ
--- 10A2
chuyên đề ngữ văn
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- 10A4
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
V HÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A5
Ngữ Văn
--- 10A6
GD địa Phương
10A6
chuyên đề ngữ văn
10A5
GD địa Phương
Tiết 2 --- --- 10A1
Ngữ Văn
10A5
Ngữ Văn
10A2
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
Tiết 3 --- 10A1
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
--- 10A4
GD địa Phương
10A1
Ngữ Văn
---
Tiết 4 --- 10A3
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
--- THỦY, NHUẦN, HƯƠNG, NGUYỆT, V HÙNG, TÌNH, L HÙNG
SHCM
HỌP TỔ
10A5
chuyên đề ngữ văn
Tiết 5 --- --- --- 10A4
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TÌNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 11A4
Ngữ Văn
-x- 11A6
Ngữ Văn
11A6
Ngữ Văn
-x-
Tiết 2 --- -x- 11A4
chuyên đề ngữ văn
-x-
Tiết 3 --- 11A1
Ngữ Văn
-x- --- 11A1
Ngữ Văn
-x-
Tiết 4 --- -x- THỦY, NHUẦN, HƯƠNG, NGUYỆT, V HÙNG, TÌNH, L HÙNG
SHCM
HỌP TỔ
11A6
chuyên đề ngữ văn
-x-
Tiết 5 --- --- -x- 11A4
Ngữ Văn
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NAM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A2
Chào cờ
--- --- --- --- 11A3
Lịch sử
Tiết 2 12A2
Lịch sử
--- --- --- --- 11A3
chuyên đề lịch sử
Tiết 3 12A2
l sử TC
--- 12A2
Lịch sử
--- --- 10A2
Lịch sử
Tiết 4 10A2
chuyên đề lịch sử
--- 11A6
Lịch sử
--- NAM, NINH, T MINH, THU, Phương (địa), LIÊN, HÀ, TRÚC
SHCM
HỌP TỔ
---
Tiết 5 10A2
Lịch sử
--- --- --- 12A2
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A5
Chào cờ
10A3
chuyên đề lịch sử
--- --- --- 12A4
Lịch sử
Tiết 2 11A5
chuyên đề lịch sử
12A4
Lịch sử
--- --- 10A3
Lịch sử
11A4
Lịch sử
Tiết 3 --- 10A3
Lịch sử
--- --- 12A4
l sử TC
---
Tiết 4 11A5
Lịch sử
10A1
Lịch sử
--- --- NAM, NINH, T MINH, THU, Phương (địa), LIÊN, HÀ, TRÚC
SHCM
HỌP TỔ
11A4
chuyên đề lịch sử
Tiết 5 10A1
Lịch sử
--- --- --- 11A5
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
T MINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 11A2
Lịch sử
10A1
GD địa Phương
12A3
Lịch sử
10A4
Lịch sử
12A5
l sử TC
Tiết 2 --- 12A5
Lịch sử
12A3
Lịch sử
10A4
chuyên đề lịch sử
11A1
Lịch sử
10A6
Lịch sử
Tiết 3 --- --- 10A6
Lịch sử
12A1
Lịch sử
12A1
Lịch sử
---
Tiết 4 --- 10A5
Lịch sử
10A3
GD địa Phương
10A5
Lịch sử
NAM, NINH, T MINH, THU, Phương (địa), LIÊN, HÀ, TRÚC
SHCM
HỌP TỔ
10A4
Lịch sử
Tiết 5 --- --- 12A5
Lịch sử
10A2
GD địa Phương
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THU
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 11A3
Địa lý
10A3
Địa lý
--- 10A3
Địa lý
---
Tiết 2 11A6
Địa lý
11A6
Địa lý
10A6
Địa lý
--- 10A2
Địa lý
---
Tiết 3 --- --- 12A4
Địa lý
--- 10A6
Địa lý
---
Tiết 4 11A3
Địa lý
10A2
Địa lý
11A3
chuyên đề Địa lý
--- NAM, NINH, T MINH, THU, Phương (địa), LIÊN, HÀ, TRÚC
SHCM
HỌP TỔ
---
Tiết 5 10A3
chuyên đề Địa lý
12A1
Địa lý
10A2
chuyên đề Địa lý
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Phương (địa)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- 11A4
chuyên đề Địa lý
10A5
Địa lý
11A2
Địa lý
---
Tiết 2 --- --- 11A5
Địa lý
11A5
Địa lý
12A2
Địa lý
---
Tiết 3 10A5
Địa lý
--- 10A4
Địa lý
12A5
Địa lý
12A3
Địa lý
---
Tiết 4 11A4
Địa lý
--- 11A5
chuyên đề Địa lý
11A4
Địa lý
NAM, NINH, T MINH, THU, Phương (địa), LIÊN, HÀ, TRÚC
SHCM
HỌP TỔ
---
Tiết 5 10A4
Địa lý
--- 10A4
chuyên đề Địa lý
11A2
Địa lý
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
DŨNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- 11A1
Anh văn
12A2
Anh văn
12A2
Anh văn
Tiết 2 -x- -x- -x- 12A2
Anh văn
11A4
Anh văn
10A5
Anh văn
Tiết 3 -x- -x- -x- 11A4
Anh văn
10A5
Anh văn
10A4
Anh văn
Tiết 4 -x- -x- -x- 10A4
Anh văn
10A4
Anh văn
11A1
Anh văn
Tiết 5 -x- -x- -x- 10A5
Anh văn
11A1
Anh văn
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LIÊN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- 11A5
Anh văn
12A5
Anh văn
11A2
Anh văn
12A1
Anh văn
-x-
Tiết 2 -x- 10A6
Anh văn
12A1
Anh văn
12A1
Anh văn
11A2
Anh văn
-x-
Tiết 3 -x- 10A2
Anh văn
11A5
Anh văn
11A5
Anh văn
10A2
Anh văn
-x-
Tiết 4 -x- 11A2
Anh văn
10A2
Anh văn
12A5
Anh văn
NAM, NINH, T MINH, THU, Phương (địa), LIÊN, HÀ, TRÚC
SHCM
HỌP TỔ
-x-
Tiết 5 -x- 12A5
Anh văn
10A6
Anh văn
10A6
Anh văn
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 11A6
Anh văn
11A3
Anh văn
10A3
Anh văn
11A3
Anh văn
---
Tiết 2 --- 10A1
Anh văn
11A6
Anh văn
11A6
Anh văn
--- ---
Tiết 3 12A4
Anh văn
--- 10A1
Anh văn
12A4
Anh văn
10A3
Anh văn
---
Tiết 4 10A3
Anh văn
12A3
Anh văn
12A3
Anh văn
10A1
Anh văn
NAM, NINH, T MINH, THU, Phương (địa), LIÊN, HÀ, TRÚC
SHCM
HỌP TỔ
---
Tiết 5 12A3
Anh văn
--- 12A4
Anh văn
11A3
Anh văn
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRÚC
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- 10A2
Kinh Tế và P luật
12A4
GDCD
10A4
Kinh Tế và P luật
12A5
GDCD
-x-
Tiết 2 -x- 11A5
Kinh Tế và P luật
11A3
Kinh Tế và P luật
10A2
Kinh Tế và P luật
12A3
GDCD
-x-
Tiết 3 -x- 10A4
Kinh Tế và P luật
10A3
Kinh Tế và P luật
--- 11A3
Kinh Tế và P luật
-x-
Tiết 4 -x- 11A4
Kinh Tế và P luật
11A4
Kinh Tế và P luật
10A3
Kinh Tế và P luật
NAM, NINH, T MINH, THU, Phương (địa), LIÊN, HÀ, TRÚC
SHCM
HỌP TỔ
-x-
Tiết 5 -x- 12A2
GDCD
12A1
GDCD
11A5
Kinh Tế và P luật
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
DỤNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A4
Chào cờ
--- --- 11A5
Công nghệ
--- HIỀN, YẾN, DỤNG, CHÍN, LUÂN, ĐẠT, TĨNH.
SHCM
HỌP TỔ
Tiết 2 --- --- --- --- ---
Tiết 3 11A4
Công nghệ
--- --- 11A3
Công nghệ
--- 11A4
Công nghệ
Tiết 4 11A2
Công nghệ
--- --- 11A2
Công nghệ
11A3
Công nghệ
11A5
Công nghệ
Tiết 5 --- --- --- 11A6
Công nghệ
11A6
Công nghệ
11A4
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CHÍN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 11A1
GDQP
--- --- --- HIỀN, YẾN, DỤNG, CHÍN, LUÂN, ĐẠT, TĨNH.
SHCM
HỌP TỔ
Tiết 2 --- 11A3
GDQP
--- --- ---
Tiết 3 --- 11A4
GDQP
--- --- --- 11A5
GDQP
Tiết 4 --- 11A6
GDQP
--- --- --- 11A2
GDQP
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LUÂN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A4
Giáo dục thể chất
10A5
Giáo dục thể chất
11A3
Giáo dục thể chất
11A5
Giáo dục thể chất
HIỀN, YẾN, DỤNG, CHÍN, LUÂN, ĐẠT, TĨNH.
SHCM
HỌP TỔ
Tiết 2 ---
Tiết 3 --- 10A6
Giáo dục thể chất
11A2
Giáo dục thể chất
11A1
Giáo dục thể chất
11A4
Giáo dục thể chất
11A6
Giáo dục thể chất
Tiết 4 ---
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ĐẠT
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A4
GDQP
--- Quản lý Nề nếp
Trực
10A5
GDQP
HIỀN, YẾN, DỤNG, CHÍN, LUÂN, ĐẠT, TĨNH.
SHCM
HỌP TỔ
Tiết 2 --- 12A2
GDQP
--- 10A6
GDQP
Tiết 3 --- 12A5
GDQP
--- --- 12A1
GDQP
Tiết 4 --- 10A4
GDQP
--- 10A3
GDQP
10A1
GDQP
Tiết 5 --- 12A3
GDQP
--- 10A2
GDQP
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TĨNH.
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Quản lý Nề nếp
Trực
Quản lý Nề nếp
Trực
10A2
Giáo dục thể chất
--- --- HIỀN, YẾN, DỤNG, CHÍN, LUÂN, ĐẠT, TĨNH.
SHCM
HỌP TỔ
Tiết 2 --- ---
Tiết 3 --- --- --- 10A3
Giáo dục thể chất
Tiết 4 10A1
Giáo dục thể chất
--- ---
Tiết 5 --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh