THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11 THÁNG 9 NAM 2023

 
Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 chào cờ --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THÁI
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- 12A4
Văn TC
--- --- ---
Tiết 3 --- --- 12A5
Văn TC
--- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TUẤN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- 12A3
Sinh học
Tiết 2 --- TUẤN, H MINH
12A3
Hóa- sinh TC
--- --- ---
Tiết 3 --- TUẤN, H MINH
12A3
Hóa- sinh TC
--- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
L HÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 11A5
chuyên đề ngữ văn
--- --- --- ---
Tiết 2 --- 11A5
Ngữ Văn
--- --- --- ---
Tiết 3 --- --- 11A5
Ngữ Văn
--- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ÁNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A1
Chào cờ
12A1
Toán
--- --- --- ---
Tiết 2 --- 10A1
chuyên để Toán
--- --- --- 12A1
Toán
Tiết 3 12A1
Toán
12A1
Toán tc
--- --- --- ---
Tiết 4 12A1
Toán
10A1
Toán
--- --- --- 10A1
Toán
Tiết 5 10A1
Toán
--- --- --- --- 12A1
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CÔNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A1
Chào cờ
--- --- --- 12A5
Toán
---
Tiết 2 12A5
Toán tc
--- --- --- --- ---
Tiết 3 11A1
Toán
--- --- --- 11A1
chuyên để Toán
---
Tiết 4 12A5
Toán
--- --- --- 11A1
Toán
12A5
Toán
Tiết 5 12A5
Toán
--- --- --- 11A1
Toán
11A1
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
PHƯƠNG(TOÁN)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A5
Chào cờ
Quản lý Nề nếp
Trực
--- --- --- 10A5
chuyên để Toán
Tiết 2 11A5
Toán
--- --- --- 10A5
Toán
Tiết 3 11A5
Toán
--- --- --- ---
Tiết 4 10A5
Toán
--- --- --- 11A5
Toán
Tiết 5 10A5
Toán
--- --- --- 10A5
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THƯ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A6
Chào cờ
--- 11A6
chuyên để Toán
--- --- ---
Tiết 2 --- --- 11A6
Toán
--- --- ---
Tiết 3 11A6
Toán
--- 10A6
chuyên để Toán
--- --- 11A6
Toán
Tiết 4 10A6
Toán
--- 10A6
Toán
--- --- 10A6
Toán
Tiết 5 --- --- --- --- --- 10A6
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THẮM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- --- 12A4
Toán tc
10A3
Toán
11A4
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
---
Tiết 2 -x- --- 10A3
Toán
11A6
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
12A4
Toán
---
Tiết 3 -x- --- 12A4
Toán
11A4
Toán
12A4
Toán
---
Tiết 4 -x- --- 11A4
Toán
11A5
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
11A4
Toán
---
Tiết 5 -x- --- --- 12A4
Toán
10A3
Toán
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 11A3
Toán
--- 10A6
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
12A3
Toán tc
---
Tiết 2 --- 11A2
chuyên để Toán
--- 11A3
Toán
11A2
Toán
---
Tiết 3 --- 11A2
Toán
--- 11A2
Toán
12A3
Toán
---
Tiết 4 --- 12A3
Toán
--- 12A3
Toán
11A3
Toán
---
Tiết 5 --- --- --- 12A3
Toán
10A5
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NGỌC
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A2
Toán tc
-x- --- 10A2
Toán
10A2
Toán
Tiết 2 --- 10A2
Toán
-x- --- 11A1
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
10A4
Toán
Tiết 3 --- 10A4
Toán
-x- --- 12A2
Toán
11A2
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
Tiết 4 --- 11A3
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
-x- --- 12A2
Toán
12A2
Toán
Tiết 5 --- 12A2
Toán
-x- --- 10A4
Toán
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TUÂN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A3
Tin học
12A5
Tin học
12A4
Tin học
--- ---
Tiết 2 --- 11A6
Tin học
12A1
Tin học
12A1
Tin học
--- ---
Tiết 3 --- 12A4
Tin học
12A2
Tin học
12A3
Tin học
--- ---
Tiết 4 --- 12A2
Tin học
11A6
Tin học
--- --- ---
Tiết 5 --- 12A5
Tin học
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NHÀI
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- -x- --- 10A5
Tin học
---
Tiết 2 10A1
Tin học
-x- -x- --- 10A1
Tin học
---
Tiết 3 10A5
Tin học
-x- -x- --- 11A2
Tin học
---
Tiết 4 11A1
Tin học
--- -x- 11A2
Tin học
--- ---
Tiết 5 10A6
Tin học
--- -x- 11A1
Tin học
10A6
Tin học
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ĐỊNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A2
Chào cờ
--- 11A2
chuyên đề v lý
--- --- ---
Tiết 2 11A2
Vật lý
--- 11A2
Vật lý
--- --- ---
Tiết 3 --- --- 11A1
chuyên đề v lý
--- --- 11A1
Vật lý
Tiết 4 --- --- 11A1
Vật lý
--- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- 11A2
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRÍ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- 10A5
Vật lý
--- --- 11A5
Vật lý
Tiết 2 10A5
Công nghệ
--- 10A5
chuyên đề v lý
--- --- 10A1
chuyên đề v lý
Tiết 3 10A1
Vật lý
--- 10A5
Công nghệ
--- --- ---
Tiết 4 --- --- 10A1
Vật lý
--- --- 10A5
Vật lý
Tiết 5 --- --- 11A5
Vật lý
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
PHƯƠNG(LÝ)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A5
Chào cờ
--- 12A3
LÝ TC
--- Quản lý Nề nếp
Trực
---
Tiết 2 11A4
Vật lý
--- 12A5
Vật lý
--- ---
Tiết 3 --- --- 12A3
Vật lý
--- 12A5
Vật lý
Tiết 4 12A3
Vật lý
--- --- --- 11A4
Vật lý
Tiết 5 12A3
Công nghệ
--- --- --- 12A5
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THÙY
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- 11A3
Vật lý
10A4
Công nghệ
12A2
Vật lý
---
Tiết 2 --- --- 10A6
Công nghệ
12A4
Vật lý
10A3
Công nghệ
---
Tiết 3 --- --- 10A4
Công nghệ
12A2
Vật lý
10A2
Công nghệ
---
Tiết 4 --- --- 10A3
Công nghệ
11A3
Vật lý
10A6
Công nghệ
---
Tiết 5 --- --- --- 10A2
Công nghệ
12A4
Vật lý
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HIÊN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 --- --- --- --- 12A5
Công nghệ
10A3
Vật lý
Tiết 3 --- --- --- 10A2
Vật lý
10A3
Vật lý
---
Tiết 4 --- --- --- 12A4
Công nghệ
10A4
Vật lý
10A2
Vật lý
Tiết 5 --- --- --- 10A4
Vật lý
12A2
Công nghệ
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HÒA
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A6
Chào cờ
--- 12A1
Vật lý
--- --- 12A1
Công nghệ
Tiết 2 11A6
Vật lý
--- Quản lý Nề nếp
Trực
--- --- 11A6
Vật lý
Tiết 3 --- --- --- --- 12A1
LÝ TC
Tiết 4 11A6
chuyên đề v lý
--- --- --- 12A1
Vật lý
Tiết 5 --- --- --- --- 11A6
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THẮNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- -x- -x- -x- 10A6
Hóa học
Tiết 2 10A6
Hóa học
-x- -x- -x- -x- ---
Tiết 3 10A6
chuyên đề hóa học
-x- -x- -x- -x- 12A2
Hóa học
Tiết 4 12A2
Hóa học
-x- -x- -x- -x- ---
Tiết 5 --- -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CHUNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A1
Chào cờ
-x- -x- -x- 10A1
Hóa học
10A1
Hóa học
Tiết 2 12A1
Hóa học
-x- -x- -x- 12A1
Hóa TC
12A5
Hóa học
Tiết 3 --- -x- -x- -x- 12A1
Hóa học
10A1
chuyên đề hóa học
Tiết 4 --- -x- -x- -x- --- ---
Tiết 5 --- -x- -x- -x- 12A5
Hóa học
10A1
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
H MINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A3
Chào cờ
11A1
Hóa học
--- --- --- 11A1
Hóa học
Tiết 2 --- TUẤN, H MINH
12A3
Hóa- sinh TC
--- --- --- 12A4
Hóa học
Tiết 3 12A3
Hóa học
TUẤN, H MINH
12A3
Hóa- sinh TC
--- --- --- ---
Tiết 4 --- 11A1
chuyên đề hóa học
--- --- --- 12A3
Hóa học
Tiết 5 --- 12A4
Hóa học
--- --- --- 12A3
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HIỀN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A4
Chào cờ
-x- -x- -x- -x- 12A4
Sinh học
Tiết 2 11A1
Sinh học
-x- -x- -x- -x- 11A1
Sinh học
Tiết 3 --- -x- -x- -x- -x- 12A4
SINH TC
Tiết 4 12A4
Sinh học
-x- -x- -x- -x- ---
Tiết 5 --- -x- -x- -x- -x- 12A4
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
YẾN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A1
Sinh học
--- 12A5
Sinh học
--- ---
Tiết 2 --- 12A1
SINH TC
10A1
Sinh học
12A2
SINH TC
--- ---
Tiết 3 --- 12A2
Sinh học
12A1
Sinh học
--- --- ---
Tiết 4 --- 12A1
Sinh học
12A5
Sinh học
12A5
SINH TC
--- ---
Tiết 5 --- --- --- 12A2
Sinh học
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THỦY
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A2
Chào cờ
--- --- --- --- ---
Tiết 2 12A4
Ngữ Văn
--- --- 10A6
Ngữ Văn
--- 10A6
Ngữ Văn
Tiết 3 --- --- --- 10A2
Ngữ Văn
Tiết 4 10A2
Ngữ Văn
--- --- 10A2
Ngữ Văn
--- 12A4
Ngữ Văn
Tiết 5 --- --- --- 10A6
chuyên đề ngữ văn
--- 10A2
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NHUẦN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A3
Chào cờ
--- 12A2
Ngữ Văn
--- --- 12A2
Ngữ Văn
Tiết 2 12A3
Ngữ Văn
--- --- --- ---
Tiết 3 10A3
chuyên đề ngữ văn
--- --- --- --- 10A3
Ngữ Văn
Tiết 4 10A3
Ngữ Văn
--- 12A3
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 5 12A2
Văn TC
--- --- --- 10A3
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HƯƠNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A3
Chào cờ
--- --- --- 11A3
chuyên đề ngữ văn
11A2
Ngữ Văn
Tiết 2 --- --- --- --- 11A3
Ngữ Văn
Tiết 3 11A2
chuyên đề ngữ văn
--- --- --- --- 11A3
Ngữ Văn
Tiết 4 11A2
Ngữ Văn
--- --- --- 12A1
Ngữ Văn
Tiết 5 12A1
Ngữ Văn
--- --- --- 11A3
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NGUYỆT
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A4
Chào cờ
10A4
Ngữ Văn
--- --- --- 12A5
Ngữ Văn
Tiết 2 10A2
chuyên đề ngữ văn
--- --- --- ---
Tiết 3 --- 12A5
Ngữ Văn
--- --- --- 10A4
chuyên đề ngữ văn
Tiết 4 --- --- --- --- 10A4
Ngữ Văn
Tiết 5 -x- -x- -x- --- -x- 10A4
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
V HÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- 10A5
Ngữ Văn
-x- 10A5
Ngữ Văn
10A4
GD địa Phương
-x-
Tiết 2 -x- 10A5
chuyên đề ngữ văn
-x- 10A5
GD địa Phương
-x-
Tiết 3 -x- 10A3
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
-x- 10A1
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
10A6
GD địa Phương
-x-
Tiết 4 -x- 10A4
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
--- 10A1
Ngữ Văn
10A2
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
-x-
Tiết 5 -x- --- --- 10A1
Ngữ Văn
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TÌNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 11A6
chuyên đề ngữ văn
-x- 11A4
chuyên đề ngữ văn
--- -x-
Tiết 2 --- 11A1
Ngữ Văn
-x- 11A1
Ngữ Văn
--- -x-
Tiết 3 --- 11A4
Ngữ Văn
-x- 11A6
Ngữ Văn
-x-
Tiết 4 --- -x- 11A4
Ngữ Văn
-x-
Tiết 5 --- --- -x- 11A6
Ngữ Văn
--- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NAM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A2
Chào cờ
--- 10A2
Lịch sử
--- -x- 11A3
Lịch sử
Tiết 2 11A3
Lịch sử
--- --- --- -x- 10A2
chuyên đề lịch sử
Tiết 3 12A2
Lịch sử
--- 11A6
Lịch sử
--- -x- 10A6
Lịch sử
Tiết 4 11A3
chuyên đề lịch sử
--- 12A2
Lịch sử
--- -x- ---
Tiết 5 --- --- 12A2
l sử TC
--- -x- 12A2
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A5
Chào cờ
11A2
Lịch sử
--- --- --- 11A4
chuyên đề lịch sử
Tiết 2 --- 10A3
Lịch sử
--- --- --- 11A5
chuyên đề lịch sử
Tiết 3 11A4
Lịch sử
11A1
Lịch sử
--- --- --- 11A4
Lịch sử
Tiết 4 11A5
Lịch sử
11A5
Lịch sử
--- --- --- ---
Tiết 5 10A3
chuyên đề lịch sử
--- --- --- --- 11A5
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
T MINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- 12A5
l sử TC
10A1
GD địa Phương
12A3
Lịch sử
-x- -x-
Tiết 2 -x- 12A4
l sử TC
10A2
GD địa Phương
10A4
chuyên đề lịch sử
-x- -x-
Tiết 3 -x- 10A5
Lịch sử
10A3
GD địa Phương
12A4
Lịch sử
-x- -x-
Tiết 4 -x- 12A4
Lịch sử
10A4
Lịch sử
12A1
Lịch sử
10A1
Lịch sử
-x-
Tiết 5 -x- 12A1
Lịch sử
12A5
Lịch sử
12A5
Lịch sử
12A3
Lịch sử
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THU
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A3
Địa lý
-x- 11A6
Địa lý
10A6
Địa lý
-x-
Tiết 2 --- 10A6
Địa lý
-x- 10A3
Địa lý
10A2
Địa lý
-x-
Tiết 3 10A2
Địa lý
11A6
Địa lý
-x- 11A3
Địa lý
11A3
chuyên đề Địa lý
-x-
Tiết 4 --- 10A3
chuyên đề Địa lý
-x- --- 12A4
Địa lý
-x-
Tiết 5 10A2
chuyên đề Địa lý
--- -x- 12A1
Địa lý
11A3
Địa lý
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Phương (địa)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- 11A4
Địa lý
11A5
Địa lý
11A5
chuyên đề Địa lý
---
Tiết 2 12A2
Địa lý
--- 11A4
chuyên đề Địa lý
12A3
Địa lý
11A5
Địa lý
---
Tiết 3 --- --- 11A2
Địa lý
--- 10A5
Địa lý
---
Tiết 4 10A4
Địa lý
--- 10A5
Địa lý
10A4
Địa lý
12A5
Địa lý
---
Tiết 5 10A4
chuyên đề Địa lý
--- --- 11A4
Địa lý
11A2
Địa lý
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
DŨNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- 12A2
Anh văn
11A1
Anh văn
10A4
Anh văn
Tiết 2 -x- -x- -x- 11A4
Anh văn
12A2
Anh văn
12A2
Anh văn
Tiết 3 -x- -x- -x- 10A4
Anh văn
10A4
Anh văn
10A5
Anh văn
Tiết 4 -x- -x- -x- 11A1
Anh văn
10A5
Anh văn
11A1
Anh văn
Tiết 5 -x- -x- -x- 10A5
Anh văn
11A4
Anh văn
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LIÊN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- 10A2
Anh văn
10A6
Anh văn
12A1
Anh văn
12A1
Anh văn
-x-
Tiết 2 -x- 12A5
Anh văn
11A5
Anh văn
10A2
Anh văn
10A6
Anh văn
-x-
Tiết 3 -x- 11A5
Anh văn
--- 12A5
Anh văn
12A5
Anh văn
-x-
Tiết 4 -x- 11A2
Anh văn
11A2
Anh văn
10A6
Anh văn
11A2
Anh văn
-x-
Tiết 5 -x- --- 12A1
Anh văn
11A5
Anh văn
10A2
Anh văn
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A4
Anh văn
10A3
Anh văn
--- 12A4
Anh văn
10A3
Anh văn
Tiết 2 --- 11A3
Anh văn
11A3
Anh văn
--- 12A3
Anh văn
11A3
Anh văn
Tiết 3 --- 10A1
Anh văn
10A1
Anh văn
--- 10A1
Anh văn
12A3
Anh văn
Tiết 4 --- 11A6
Anh văn
--- --- 10A3
Anh văn
11A6
Anh văn
Tiết 5 --- 12A3
Anh văn
12A4
Anh văn
--- 11A6
Anh văn
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRÚC
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- --- 11A5
Kinh Tế và P luật
10A2
Kinh Tế và P luật
10A3
Kinh Tế và P luật
-x-
Tiết 2 -x- --- 10A4
Kinh Tế và P luật
12A5
GDCD
10A4
Kinh Tế và P luật
-x-
Tiết 3 -x- 11A3
Kinh Tế và P luật
11A4
Kinh Tế và P luật
12A1
GDCD
11A4
Kinh Tế và P luật
-x-
Tiết 4 -x- 10A2
Kinh Tế và P luật
12A4
GDCD
12A2
GDCD
12A3
GDCD
-x-
Tiết 5 -x- --- 11A3
Kinh Tế và P luật
10A3
Kinh Tế và P luật
11A5
Kinh Tế và P luật
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
DỤNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A4
Chào cờ
--- --- 11A3
Công nghệ
--- 11A6
Công nghệ
Tiết 2 --- --- --- 11A5
Công nghệ
--- 11A4
Công nghệ
Tiết 3 11A3
Công nghệ
--- --- 11A6
Công nghệ
--- 11A5
Công nghệ
Tiết 4 11A4
Công nghệ
--- --- --- --- 11A2
Công nghệ
Tiết 5 --- --- --- 11A2
Công nghệ
--- 11A4
Sinh hoạt chủ nhiệm
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CHÍN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- 11A1
GDQP
11A2
GDQP
---
Tiết 2 --- --- --- --- 11A4
GDQP
---
Tiết 3 --- --- --- 11A5
GDQP
--- ---
Tiết 4 --- --- --- 11A6
GDQP
--- ---
Tiết 5 --- --- --- 11A3
GDQP
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LUÂN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 11A4
Giáo dục thể chất
11A1
Giáo dục thể chất
11A2
Giáo dục thể chất
11A6
Giáo dục thể chất
---
Tiết 2 10A4
Giáo dục thể chất
---
Tiết 3 10A6
Giáo dục thể chất
11A3
Giáo dục thể chất
10A5
Giáo dục thể chất
11A5
Giáo dục thể chất
---
Tiết 4 --- ---
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ĐẠT
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A6
GDQP
10A4
GDQP
Quản lý Nề nếp
Trực
--- ---
Tiết 2 10A3
GDQP
12A2
GDQP
12A3
GDQP
--- ---
Tiết 3 12A5
GDQP
10A2
GDQP
--- --- ---
Tiết 4 10A1
GDQP
10A5
GDQP
12A1
GDQP
--- ---
Tiết 5 12A4
GDQP
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TĨNH.
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Quản lý Nề nếp
Trực
--- --- 10A1
Giáo dục thể chất
--- Quản lý Nề nếp
Trực
Tiết 2 --- --- ---
Tiết 3 --- 10A2
Giáo dục thể chất
10A3
Giáo dục thể chất
---
Tiết 4 --- ---
Tiết 5 --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh