THỚI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10/4/2023
T  

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THÁI
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TUẤN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 12A3
Sinh học
--- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 11A3
Sinh học
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
L HÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 XH2
Ngữ Văn
--- XH2
Ngữ Văn
--- --- ---
Tiết 3 --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ÁNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 12A5
Toán
11A1
Toán
--- --- ---
Tiết 3 --- --- 11A6
Toán
--- ---
Tiết 4 --- 11A1
Toán
12A5
Toán
11A4
Toán
--- ---
Tiết 5 --- 12A5
Toán
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CÔNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 11A5
nghề
TN1
Toán
11A5
nghề
--- ---
Tiết 3 --- TN1
Toán
--- ---
Tiết 4 --- 11A5
Toán
11A5
Toán
TN1
Toán
--- ---
Tiết 5 --- 11A3
Toán
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
PHƯƠNG(TOÁN)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 12A4
Toán
--- 12A1
Toán
12A1
Toán
--- ---
Tiết 3 --- 12A1
Toán
--- ---
Tiết 4 XH3
Toán
12A4
Toán
12A4
Toán
--- --- ---
Tiết 5 XH3
Toán
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THƯ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- 12A3
Toán
THƯ, THẮNG
12A3
toán hóa
TN3
Toán
TN3
Toán
---
Tiết 3 -x- ---
Tiết 4 --- XH2
Toán
12A3
Toán
--- --- ---
Tiết 5 --- XH2
Toán
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THẮM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A4
Toán
11A6
Toán
11A6
Toán
--- --- ---
Tiết 3 11A1
Toán
--- --- ---
Tiết 4 11A6
nghề
12A2
Toán
11A6
nghề
--- 11A4
Toán
---
Tiết 5 12A2
Toán
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- TN4
Toán
TN4
Toán
11A3
Toán
--- ---
Tiết 3 --- --- ---
Tiết 4 --- XH1
Toán
--- 11A5
Toán
--- ---
Tiết 5 --- 11A3
Toán
XH1
Toán
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NGỌC
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 11A4
nghề
11A3
nghề
TN2
Toán
11A3
nghề
---
Tiết 3 --- 11A2
nghề
---
Tiết 4 --- 11A2
Toán
TN2
Toán
11A2
nghề
11A2
Toán
---
Tiết 5 --- 11A4
nghề
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TUÂN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NHÀI
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A1
nghề
--- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- 11A1
nghề
---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ĐỊNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- TN2
Vật lý
TN2
Vật lý
TN1
Vật lý
--- ---
Tiết 3 --- --- --- ---
Tiết 4 --- 12A3
Vật lý
TN1
Vật lý
12A3
Vật lý
--- ---
Tiết 5 --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRÍ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 12A1
Vật lý
--- TN4
Vật lý
--- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- TN4
Vật lý
--- 12A1
Vật lý
--- ---
Tiết 5 --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
PHƯƠNG(LÝ)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 Quản lý Nề nếp
Trực
--- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- 11A3
Vật lý
--- ---
Tiết 5 --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THÙY
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HIÊN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HÒA
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- TN3
Vật lý
TN3
Vật lý
--- --- Quản lý Nề nếp
Trực
Tiết 3 --- --- ---
Tiết 4 --- --- 11A1
Vật lý
--- ---
Tiết 5 --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THẮNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 12A1
Hóa học
--- THƯ, THẮNG
12A3
toán hóa
--- --- ---
Tiết 3 --- --- --- ---
Tiết 4 12A3
Hóa học
YẾN, THẮNG
12A1
Hóa học
--- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CHUNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- 11A1
Hóa học
--- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
H MINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- 10A1
Hóa học
Tiết 3 --- --- 11A3
Hóa học
--- ---
Tiết 4 -x- --- --- ---
Tiết 5 -x- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HIỀN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
YẾN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 11A1
Sinh học
--- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- YẾN, THẮNG
12A1
Hóa học
--- --- 12A1
Sinh học
---
Tiết 5 --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THỦY
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- 11A6
Ngữ Văn
---
Tiết 3 12A2
Ngữ Văn
--- --- 11A5
Ngữ Văn
---
Tiết 4 --- --- 12A2
Ngữ Văn
12A2
Ngữ Văn
---
Tiết 5 11A6
Ngữ Văn
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NHUẦN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A2
Ngữ Văn
--- 11A2
Ngữ Văn
--- 11A4
Ngữ Văn
---
Tiết 3 --- 12A4
Ngữ Văn
--- 12A1
Ngữ Văn
---
Tiết 4 12A4
Ngữ Văn
--- 12A1
Ngữ Văn
--- 12A4
Ngữ Văn
---
Tiết 5 --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HƯƠNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- -x- --- XH1
Ngữ Văn
TN4
Ngữ Văn
---
Tiết 3 -x- -x- --- ---
Tiết 4 -x- -x- XH1
Ngữ Văn
TN4
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 5 -x- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NGUYỆT
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A5
Ngữ Văn
--- --- 12A5
Ngữ Văn
12A5
Ngữ Văn
---
Tiết 3 12A5
Ngữ Văn
--- --- 11A2
Ngữ Văn
---
Tiết 4 11A4
Ngữ Văn
--- --- 11A6
Ngữ Văn
11A5
Ngữ Văn
---
Tiết 5 --- --- 11A4
Ngữ Văn
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
V HÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- TN1
Ngữ Văn
--- --- 11A1
Ngữ Văn
---
Tiết 3 --- --- --- ---
Tiết 4 --- 11A3
Ngữ Văn
--- --- 11A3
Ngữ Văn
---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TÌNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- XH3
Ngữ Văn
XH3
Ngữ Văn
12A3
Ngữ Văn
TN2
Ngữ Văn
---
Tiết 3 --- ---
Tiết 4 --- TN2
Ngữ Văn
TN3
Ngữ Văn
TN3
Ngữ Văn
12A3
Ngữ Văn
---
Tiết 5 --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NAM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- -x- -x- --- -x-
Tiết 2 12A5
Lịch sử
-x- -x- -x- 11A2
Lịch sử
-x-
Tiết 3 XH1
Lịch sử
-x- -x- -x- -x-
Tiết 4 XH1
Lịch sử
-x- -x- -x- 12A5
Lịch sử
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 12A2
Lịch sử
12A2
Lịch sử
--- XH3
Lịch sử
--- ---
Tiết 3 XH3
Lịch sử
12A4
Lịch sử
--- --- ---
Tiết 4 XH2
Lịch sử
--- --- XH2
Lịch sử
--- ---
Tiết 5 --- --- 12A4
Lịch sử
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
T MINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- -x- ---
Tiết 2 --- --- 11A5
Lịch sử
--- -x- ---
Tiết 3 --- --- --- -x- ---
Tiết 4 --- 11A6
Lịch sử
11A4
Lịch sử
--- -x- ---
Tiết 5 --- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THU
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- --- --- --- ---
Tiết 2 XH1
Địa lý
-x- XH1
Địa lý
12A2
Địa lý
12A4
Địa lý
---
Tiết 3 12A4
Địa lý
-x- -x- ---
Tiết 4 11A5
Địa lý
-x- 12A2
Địa lý
-x- 11A6
Địa lý
---
Tiết 5 -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Phương (địa)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 11A2
Địa lý
11A4
Địa lý
XH2
Địa lý
--- ---
Tiết 3 --- 12A5
Địa lý
--- ---
Tiết 4 12A5
Địa lý
XH3
Địa lý
XH2
Địa lý
XH3
Địa lý
--- ---
Tiết 5 --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
DŨNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- --- --- ---
Tiết 2 -x- -x- -x- 12A4
Anh văn
12A3
Anh văn
---
Tiết 3 -x- -x- -x- ---
Tiết 4 -x- -x- -x- 12A4
Anh văn
TN3
Anh văn
---
Tiết 5 -x- -x- -x- 12A3
Anh văn
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LIÊN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 XH3
Anh văn
XH2
Anh văn
12A2
Anh văn
11A2
Anh văn
12A2
Anh văn
---
Tiết 3 11A5
Anh văn
XH2
Anh văn
---
Tiết 4 11A1
Anh văn
TN1
Anh văn
XH3
Anh văn
TN2
Anh văn
TN2
Anh văn
---
Tiết 5 11A6
Anh văn
11A1
Anh văn
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A3
Anh văn
XH1
Anh văn
12A5
Anh văn
11A6
Anh văn
12A1
Anh văn
---
Tiết 3 11A4
Anh văn
11A4
Anh văn
---
Tiết 4 12A1
Anh văn
TN3
Anh văn
TN4
Anh văn
XH1
Anh văn
TN4
Anh văn
---
Tiết 5 12A5
Anh văn
11A5
Anh văn
11A3
Anh văn
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRÚC
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 10A1
Giáo dục Địa Phương
12A4
GDCD
12A4
GDCD
11A4
GDCD
10A5
Giáo dục Địa Phương
---
Tiết 3 12A2
GDCD
11A6
GDCD
12A2
GDCD
---
Tiết 4 10A7
Giáo dục Địa Phương
12A5
GDCD
11A2
GDCD
12A5
GDCD
---
Tiết 5 11A5
GDCD
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
DỤNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CHÍN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- --- -x- --- ---
Tiết 2 11A6
Thể dục
-x- --- -x- --- ---
Tiết 3 -x- --- -x- --- ---
Tiết 4 11A2
Thể dục
-x- --- -x- --- ---
Tiết 5 -x- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LUÂN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- -x- --- --- ---
Tiết 2 --- --- -x- --- --- ---
Tiết 3 --- --- -x- --- --- ---
Tiết 4 --- --- -x- 11A1
Thể dục
--- ---
Tiết 5 --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ĐẠT
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- Quản lý Nề nếp
Trực
--- --- Quản lý Nề nếp
Trực
---
Tiết 3 --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TĨNH.
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 11A3
Thể dục
Quản lý Nề nếp
Trực
Quản lý Nề nếp
Trực
11A5
Thể dục
---
Tiết 3 --- ---
Tiết 4 --- 11A4
Thể dục
--- ---
Tiết 5 --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 17:04

Trở lên trên đỉnh