Thời khóa biểu buổi chiều áp dụng 27/3/2023 đến 2/4/2023


 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THÁI
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TUẤN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- ĐỊNH, TUẤN
12A3
ly sinh
--- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- TUẤN, THƯ
12A3
toán-sinh
--- TUẤN, H MINH
11A3
hóa sinh
TUẤN, H MINH
11A3
hóa sinh
---
Tiết 5 --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
L HÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 XH2
Ngữ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- XH2
Ngữ Văn
--- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ÁNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- -x- 12A5
Toán
11A1
Toán
12A5
Toán
---
Tiết 3 -x- -x- ---
Tiết 4 -x- -x- --- 12A5
Toán
--- ---
Tiết 5 -x- -x- 11A4
Toán
11A6
Toán
11A1
Toán
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CÔNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- -x- TN1
Toán
TN1
Toán
11A3
Toán
---
Tiết 3 -x- -x- TN1
Toán
11A5
Toán
---
Tiết 4 -x- -x- 11A5
Toán
11A5
nghề
---
Tiết 5 -x- -x- 11A5
nghề
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
PHƯƠNG(TOÁN)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- --- --- --- ---
Tiết 2 12A4
Toán
-x- 12A4
Toán
12A4
Toán
12A1
Toán
---
Tiết 3 XH3
Toán
-x- 12A1
Toán
---
Tiết 4 -x- -x- XH3
Toán
12A1
Toán
---
Tiết 5 -x- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THƯ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- XH2
Toán
--- TN3
Toán
--- ---
Tiết 3 --- 12A3
Toán
--- --- ---
Tiết 4 XH2
Toán
TUẤN, THƯ
12A3
toán-sinh
12A3
Toán
THƯ, THẮNG
12A3
toán hóa
TN3
Toán
---
Tiết 5 ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THẮM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A6
Toán
12A2
Toán
11A1
Toán
--- --- ---
Tiết 3 --- --- 11A6
nghề
---
Tiết 4 11A4
Toán
11A6
nghề
11A6
Toán
--- 11A4
Toán
---
Tiết 5 12A2
Toán
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A5
Toán
XH1
Toán
--- 11A3
Toán
--- ---
Tiết 3 11A3
Toán
--- --- ---
Tiết 4 --- TN4
Toán
--- TN4
Toán
--- ---
Tiết 5 XH1
Toán
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NGỌC
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A3
nghề
TN2
Toán
11A2
nghề
TN2
Toán
--- ---
Tiết 3 11A2
nghề
11A4
nghề
--- ---
Tiết 4 11A2
Toán
11A3
nghề
11A4
nghề
--- ---
Tiết 5 11A2
Toán
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TUÂN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NHÀI
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 11A1
nghề
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- 11A1
nghề
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ĐỊNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- -x- TN2
Vật lý
ĐỊNH, TUẤN
12A3
ly sinh
12A3
Vật lý
---
Tiết 3 -x- -x- ---
Tiết 4 -x- -x- TN1
Vật lý
--- TN2
Vật lý
---
Tiết 5 -x- -x- TN1
Vật lý
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRÍ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- TN4
Vật lý
TN4
Vật lý
--- --- ---
Tiết 3 --- --- --- ---
Tiết 4 --- 12A1
Vật lý
12A1
Vật lý
--- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
PHƯƠNG(LÝ)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 Quản lý Nề nếp
Trực
--- 11A3
Vật lý
--- --- ---
Tiết 3 --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THÙY
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- 10A4
Giáo dục Địa Phương
---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- 10A5
Giáo dục Địa Phương
---
Tiết 5 --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HIÊN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- 10A3
Giáo dục Địa Phương
---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HÒA
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- TN3
Vật lý
--- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- TN3
Vật lý
--- 11A1
Vật lý
--- ---
Tiết 5 --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THẮNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 12A1
Hóa học
YẾN, THẮNG
12A1
Hóa học
--- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- ---
Tiết 4 12A3
Hóa học
--- --- THƯ, THẮNG
12A3
toán hóa
--- ---
Tiết 5 --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CHUNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 11A1
Hóa học
--- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
H MINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- -x- --- --- --- ---
Tiết 3 -x- -x- --- --- --- 10A1
Hóa học
Tiết 4 -x- -x- --- TUẤN, H MINH
11A3
hóa sinh
TUẤN, H MINH
11A3
hóa sinh
Tiết 5 -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HIỀN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
YẾN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- YẾN, THẮNG
12A1
Hóa học
--- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 12A1
Sinh học
11A1
Sinh học
--- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THỦY
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- -x- --- 11A6
Ngữ Văn
11A5
Ngữ Văn
---
Tiết 3 -x- -x- 11A6
Ngữ Văn
12A2
Ngữ Văn
---
Tiết 4 -x- -x- 12A2
Ngữ Văn
12A2
Ngữ Văn
---
Tiết 5 -x- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NHUẦN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- --- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- 11A2
Ngữ Văn
--- 12A1
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 3 -x- 11A2
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 4 -x- 12A4
Ngữ Văn
11A4
Ngữ Văn
12A4
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 5 -x- 12A4
Ngữ Văn
12A1
Ngữ Văn
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HƯƠNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- -x- XH1
Ngữ Văn
TN4
Ngữ Văn
TN4
Ngữ Văn
---
Tiết 3 -x- -x- ---
Tiết 4 -x- -x- --- XH1
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 5 -x- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NGUYỆT
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- --- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- 11A4
Ngữ Văn
11A5
Ngữ Văn
11A2
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 3 -x- 11A4
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 4 -x- 12A5
Ngữ Văn
12A5
Ngữ Văn
11A5
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 5 -x- 11A6
Ngữ Văn
12A5
Ngữ Văn
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
V HÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A1
Ngữ Văn
TN1
Ngữ Văn
--- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- ---
Tiết 4 --- 11A3
Ngữ Văn
--- --- --- ---
Tiết 5 --- 11A3
Ngữ Văn
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TÌNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- --- --- --- ---
Tiết 2 12A3
Ngữ Văn
-x- TN3
Ngữ Văn
XH3
Ngữ Văn
TN3
Ngữ Văn
---
Tiết 3 -x- ---
Tiết 4 XH3
Ngữ Văn
-x- TN2
Ngữ Văn
TN2
Ngữ Văn
12A3
Ngữ Văn
---
Tiết 5 -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NAM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- -x- -x- --- -x-
Tiết 2 XH1
Lịch sử
-x- -x- -x- 11A2
Lịch sử
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 XH1
Lịch sử
-x- -x- -x- 12A5
Lịch sử
-x-
Tiết 5 12A5
Lịch sử
-x- -x- -x- 10A4
Giáo dục Địa Phương
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- -x- XH3
Lịch sử
XH2
Lịch sử
12A2
Lịch sử
---
Tiết 3 -x- -x- --- ---
Tiết 4 -x- -x- XH2
Lịch sử
XH3
Lịch sử
12A4
Lịch sử
---
Tiết 5 -x- -x- 12A4
Lịch sử
12A2
Lịch sử
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
T MINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- -x- ---
Tiết 2 11A4
Lịch sử
11A6
Lịch sử
--- --- -x- ---
Tiết 3 --- --- -x- ---
Tiết 4 --- 11A5
Lịch sử
--- --- -x- ---
Tiết 5 --- --- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THU
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- --- --- --- ---
Tiết 2 12A2
Địa lý
-x- 12A2
Địa lý
XH1
Địa lý
12A4
Địa lý
---
Tiết 3 11A5
Địa lý
-x- -x- ---
Tiết 4 -x- XH1
Địa lý
-x- 11A6
Địa lý
---
Tiết 5 12A4
Địa lý
-x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Phương (địa)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- --- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- 12A5
Địa lý
XH2
Địa lý
12A5
Địa lý
11A4
Địa lý
---
Tiết 3 -x- XH2
Địa lý
---
Tiết 4 -x- XH3
Địa lý
11A2
Địa lý
--- --- ---
Tiết 5 -x- XH3
Địa lý
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
DŨNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A2
Anh văn
12A3
Anh văn
12A3
Anh văn
11A5
Anh văn
--- ---
Tiết 3 12A4
Anh văn
12A4
Anh văn
11A2
Anh văn
--- ---
Tiết 4 TN1
Anh văn
TN3
Anh văn
TN3
Anh văn
--- ---
Tiết 5 11A4
Anh văn
TN1
Anh văn
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LIÊN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 XH3
Anh văn
XH3
Anh văn
11A6
Anh văn
12A2
Anh văn
TN2
Anh văn
---
Tiết 3 12A2
Anh văn
11A1
Anh văn
---
Tiết 4 TN2
Anh văn
XH2
Anh văn
11A1
Anh văn
---
Tiết 5 11A5
Anh văn
XH2
Anh văn
-x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 12A5
Anh văn
11A3
Anh văn
12A1
Anh văn
11A4
Anh văn
--- ---
Tiết 3 12A5
Anh văn
XH1
Anh văn
11A3
Anh văn
---
Tiết 4 XH1
Anh văn
TN4
Anh văn
11A6
Anh văn
TN4
Anh văn
---
Tiết 5 12A1
Anh văn
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRÚC
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 10A2
Giáo dục Địa Phương
12A4
GDCD
11A4
GDCD
--- 11A6
GDCD
---
Tiết 3 12A5
GDCD
--- 11A5
GDCD
--- ---
Tiết 4 10A6
Giáo dục Địa Phương
12A2
GDCD
12A4
GDCD
11A2
GDCD
--- ---
Tiết 5 12A2
GDCD
12A5
GDCD
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
DỤNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CHÍN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- --- -x- --- ---
Tiết 2 --- -x- --- -x- --- ---
Tiết 3 --- -x- --- -x- --- ---
Tiết 4 11A6
Thể dục
-x- --- -x- 11A2
Thể dục
---
Tiết 5 -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LUÂN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- 11A1
Thể dục
---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ĐẠT
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 10A6
GDQP
Quản lý Nề nếp
Trực
--- --- 10A5
GDQP
Quản lý Nề nếp
Trực
Tiết 3 --- --- ---
Tiết 4 10A2
GDQP
--- --- 10A4
GDQP
Tiết 5 --- --- 10A3
GDQP
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TĨNH.
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 11A5
Thể dục
--- Quản lý Nề nếp
Trực
Quản lý Nề nếp
Trực
---
Tiết 3 --- --- ---
Tiết 4 11A3
Thể dục
11A4
Thể dục
--- ---
Tiết 5 --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 10:19

Trở lên trên đỉnh