THỜI KHÓA BIỂU BUỔI ÁP DỤNG 25/3/2024

 
Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THÁI
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TUẤN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- TUẤN, LINH
12A3
TOÁN SINH
---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 TUẤN, LINH
12A3
TOÁN SINH
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
L HÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- --- -x- --- -x- -x-
Tiết 2 -x- 11A5
Ngữ Văn
-x- 11A1
Ngữ Văn
-x- -x-
Tiết 3 -x- -x- --- -x- -x-
Tiết 4 -x- --- -x- 11A5
Ngữ Văn
-x- -x-
Tiết 5 -x- --- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ÁNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 12A1
Toán
--- --- --- --- ---
Tiết 3 10A6
Toán
--- --- --- ---
Tiết 4 10A1
Toán
--- 10A1
Toán
12A1
Toán
--- ---
Tiết 5 12A1
Toán
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CÔNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 12A5
Toán
--- 11A2
Toán
12A5
Toán
---
Tiết 3 --- --- 11A1
Toán
---
Tiết 4 --- 11A1
Toán
--- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
PHƯƠNG(TOÁN)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- 11A5
Toán
--- ---
Tiết 3 11A5
Toán
--- --- 11A6
Toán
--- ---
Tiết 4 10A5
Toán
--- 10A5
Toán
10A1
Toán
--- ---
Tiết 5 --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THƯ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A4
Toán
10A4
Toán
--- 10A6
Toán
--- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 10A6
Toán
11A6
Toán
10A6
Toán
11A6
Toán
--- ---
Tiết 5 --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THẮM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- --- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- 12A4
Toán
--- 12A4
Toán
11A4
Toán
---
Tiết 3 -x- --- --- ---
Tiết 4 -x- 10A3
Toán
10A2
Toán
10A3
Toán
11A3
Toán
---
Tiết 5 -x- --- 11A4
Toán
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A3
Toán
--- 11A3
Toán
--- TUẤN, LINH
12A3
TOÁN SINH
---
Tiết 3 12A3
Toán
11A2
Toán
--- 11A5
Toán
---
Tiết 4 TUẤN, LINH
12A3
TOÁN SINH
12A3
Toán
11A2
Toán
--- ---
Tiết 5 12A3
Toán
11A1
Toán
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NGỌC
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 10A2
Toán
10A5
Toán
10A3
Toán
12A2
Toán
---
Tiết 3 --- 10A4
Toán
12A2
Toán
10A2
Toán
---
Tiết 4 --- 10A4
Toán
--- ---
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TUÂN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NHÀI
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ĐỊNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 10A1
Vật lý
11A2
Vật lý
--- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- 11A2
Vật lý
---
Tiết 4 11A1
Vật lý

--- --- ---
Tiết 5 --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRÍ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- 10A1
Vật lý
10A5
Vật lý
--- ---
Tiết 3 --- --- --- ---
Tiết 4 --- 10A5
Vật lý
11A1
Vật lý
--- --- ---
Tiết 5 --- 10A5
Vật lý
11A6
Vật lý
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
PHƯƠNG(LÝ)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 -x- --- --- 12A3
Vật lý
--- ---
Tiết 3 -x- --- --- --- ---
Tiết 4 -x- --- --- 12A3
Vật lý
--- ---
Tiết 5 -x- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THÙY
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HIÊN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HÒA
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 11A6
Vật lý
12A1
Vật lý
--- --- ---
Tiết 3 --- --- --- ---
Tiết 4 12A1
Vật lý
--- --- --- --- ---
Tiết 5 11A6
Vật lý
11A2
Vật lý
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THẮNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A1
Hóa học
--- --- 11A4
GD địa Phương
--- ---
Tiết 3 10A1
Hóa học
--- 11A6
GD địa Phương
11A2
GD địa Phương
--- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 11A3
GD địa Phương
--- 11A5
GD địa Phương
11A1
GD địa Phương
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CHUNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 --- --- -x- 12A1
Hóa học
--- ---
Tiết 4 --- 12A1
Hóa học
-x- --- --- ---
Tiết 5 --- 10A1
Hóa học
-x- 10A1
Hóa học
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
H MINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- --- ---
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- 11A1
Hóa học
---
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- ---
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- 12A3
Hóa học
---
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HIỀN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
YẾN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- 11A6
GD địa Phương
--- 11A5
GD địa Phương
---
Tiết 3 --- --- 11A2
GD địa Phương
--- --- ---
Tiết 4 --- 11A3
GD địa Phương
12A1
Sinh học
--- 11A1
GD địa Phương
---
Tiết 5 --- 11A4
GD địa Phương
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THỦY
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- -x- ---
Tiết 2 10A2
Ngữ Văn
10A6
Ngữ Văn
10A6
Ngữ Văn
10A2
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 3 10A5
Ngữ Văn
10A6
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 4 12A4
Ngữ Văn
10A1
Ngữ Văn
12A4
Ngữ Văn
12A4
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 5 --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NHUẦN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 12A2
Ngữ Văn
12A3
Ngữ Văn
10A3
Ngữ Văn
--- --- ---
Tiết 3 --- --- ---
Tiết 4 --- 10A6
Ngữ Văn
--- 12A2
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 5 10A3
Ngữ Văn
12A2
Ngữ Văn
12A3
Ngữ Văn
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HƯƠNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A2
Ngữ Văn
11A3
Ngữ Văn
--- 11A6
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 3 --- --- --- ---
Tiết 4 --- 11A4
Ngữ Văn
--- 11A3
Ngữ Văn
12A1
Ngữ Văn
---
Tiết 5 12A1
Ngữ Văn
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NGUYỆT
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 12A5
Ngữ Văn
--- 10A4
Ngữ Văn
--- --- ---
Tiết 3 --- 12A5
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 4 10A4
Ngữ Văn
--- --- --- ---
Tiết 5 -x- -x- -x- 10A2
Ngữ Văn
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
V HÙNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 10A5
Ngữ Văn
--- --- 10A1
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 3 --- 10A5
Ngữ Văn
--- ---
Tiết 4 10A3
Ngữ Văn
--- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- 10A4
Ngữ Văn
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TÌNH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- -x- -x- --- ---
Tiết 2 11A6
Ngữ Văn
11A1
Ngữ Văn
-x- -x- 11A2
Ngữ Văn
---
Tiết 3 -x- -x- 11A4
Ngữ Văn
---
Tiết 4 11A4
Ngữ Văn
11A5
Ngữ Văn
-x- -x- ---
Tiết 5 11A3
Ngữ Văn
-x- -x- 11A3
GD địa Phương
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NAM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- -x- ---
Tiết 2 --- --- 11A4
Lịch sử
--- -x- ---
Tiết 3 11A3
Lịch sử
10A2
Lịch sử
--- --- -x- ---
Tiết 4 12A2
Lịch sử
--- -x- ---
Tiết 5 12A2
Lịch sử
11A5
Lịch sử
--- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
NINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A5
GD địa Phương
10A3
Lịch sử
11A2
GD địa Phương
10A4
Lịch sử
--- ---
Tiết 3 11A1
GD địa Phương
11A3
GD địa Phương
11A4
Lịch sử
--- ---
Tiết 4 11A5
Lịch sử
--- 11A6
GD địa Phương
--- ---
Tiết 5 10A2
Lịch sử
11A3
Lịch sử
11A4
GD địa Phương
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
T MINH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- -x- --- --- -x-
Tiết 2 --- -x- -x- --- 12A4
Lịch sử
-x-
Tiết 3 --- -x- -x- 10A3
Lịch sử
-x-
Tiết 4 12A5
Lịch sử
-x- -x- 10A4
Lịch sử
12A5
Lịch sử
-x-
Tiết 5 12A4
Lịch sử
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
THU
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- --- -x- --- ---
Tiết 2 10A3
Địa lý
-x- 10A2
Địa lý
-x- 11A3
Địa lý
---
Tiết 3 -x- -x- ---
Tiết 4 --- -x- 11A5
Địa lý
-x- 12A4
Địa lý
---
Tiết 5 10A4
Địa lý
-x- 12A4
Địa lý
-x- 11A4
Địa lý
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Phương (địa)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- -x- ---
Tiết 2 10A4
Địa lý
11A4
Địa lý
11A5
Địa lý
12A5
Địa lý
-x- ---
Tiết 3 12A2
Địa lý
-x- ---
Tiết 4 12A2
Địa lý
--- 11A3
Địa lý
-x- -x- ---
Tiết 5 12A5
Địa lý
10A3
Địa lý
10A2
Địa lý
-x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
DŨNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 10A5
Anh văn
12A2
Anh văn
12A2
Anh văn
--- ---
Tiết 3 11A4
Anh văn
--- --- 10A4
Anh văn
11A5
Anh văn
---
Tiết 4 10A2
Anh văn
12A2
Anh văn
11A4
Anh văn
--- ---
Tiết 5 10A4
Anh văn
--- 10A5
Anh văn
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LIÊN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 10A6
Anh văn
12A1
Anh văn
11A1
Anh văn
12A1
Anh văn
--- ---
Tiết 3 --- --- ---
Tiết 4 11A6
Anh văn
12A5
Anh văn
11A2
Anh văn
10A6
Anh văn
--- ---
Tiết 5 11A2
Anh văn
12A5
Anh văn
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 12A3
Anh văn
10A1
Anh văn
12A4
Anh văn
11A3
Anh văn
11A6
Anh văn
---
Tiết 3 --- ---
Tiết 4 11A2
Anh văn
12A3
Anh văn
10A3
Anh văn
10A5
Anh văn
11A6
Anh văn
---
Tiết 5 10A6
Anh văn
10A6
Anh văn
12A3
Anh văn
12A4
Anh văn
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRÚC
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 12A2
GDCD
12A5
GDCD
--- --- ---
Tiết 3 --- --- --- ---
Tiết 4 --- 12A4
GDCD
--- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
DỤNG
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
CHÍN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- --- -x- --- ---
Tiết 2 12A4
Thể dục
-x- 12A3
Thể dục
-x- 12A1
Thể dục
---
Tiết 3 -x- -x- ---
Tiết 4 --- -x- 12A5
Thể dục
-x- 12A2
Thể dục
---
Tiết 5 --- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
LUÂN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
ĐẠT
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- Quản lý Nề nếp
Trực
ĐẠT, HIỀN TV
Quản lý Nề nếp
Trực
--- ---
Tiết 3 --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TĨNH.
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 Quản lý Nề nếp
Trực
HUYỀN, TĨNH.
Quản lý Nề nếp
Trực
--- --- Quản lý Nề nếp
Trực
---
Tiết 3 --- --- ---
Tiết 4 --- --- ---
Tiết 5 --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HUYỀN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- HUYỀN, TĨNH.
Quản lý Nề nếp
Trực
--- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
HIỀN TV
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- ĐẠT, HIỀN TV
Quản lý Nề nếp
Trực
--- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:27

Trở lên trên đỉnh