THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY5 THÁNG 9 NAM 2023

 

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CHUNG
Sinh học
YẾN
GD địa Phương
T MINH
Tin học
NHÀI
Sinh học
YẾN
Toán
ÁNH
Tiết 2 Hóa học
CHUNG
Anh văn

Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
V HÙNG
Tin học
NHÀI
chuyên đề hóa học
CHUNG
Tiết 3 Vật lý
TRÍ
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Anh văn

Toán
ÁNH
Ngữ Văn
V HÙNG
chuyên để Toán
ÁNH
Tiết 4 Toán
ÁNH
Lịch sử
NINH
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Anh văn

GDQP
ĐẠT
Tiết 5 Lịch sử
NINH
-x- chuyên đề v lý
TRÍ
Hóa học
CHUNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
CHUNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THỦY
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Công nghệ
THÙY
Toán
NGỌC
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 2 Ngữ Văn
THỦY
Công nghệ
THÙY
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Địa lý
THU
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
Anh văn
LIÊN
Toán
NGỌC
Toán
NGỌC
Anh văn
LIÊN
Lịch sử
NAM
Tiết 4 chuyên đề lịch sử
NAM
Địa lý
THU
Anh văn
LIÊN
Vật lý
HIÊN
Vật lý
HIÊN
chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
Tiết 5 Lịch sử
NAM
-x- chuyên đề Địa lý
THU
GD địa Phương
T MINH
GDQP
ĐẠT
Sinh hoạt chủ nhiệm
THỦY
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NHUẦN
chuyên đề lịch sử
NINH
Địa lý
THU
Anh văn

Địa lý
THU
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 2 chuyên đề ngữ văn
NHUẦN
Vật lý
HIÊN
Công nghệ
THÙY
Công nghệ
THÙY
Lịch sử
NINH
Tiết 3 Ngữ Văn
NHUẦN
Lịch sử
NINH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
THẮM
Anh văn

Giáo dục thể chất
TĨNH.
Tiết 4 Anh văn

HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
GD địa Phương
T MINH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
GDQP
ĐẠT
Tiết 5 chuyên đề Địa lý
THU
-x- Toán
THẮM
Vật lý
HIÊN
Toán
THẮM
Sinh hoạt chủ nhiệm
NHUẦN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NGUYỆT
Giáo dục thể chất
LUÂN
Toán
NGỌC
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Lịch sử
T MINH
chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
Tiết 2 Vật lý
HIÊN
Toán
NGỌC
chuyên đề lịch sử
T MINH
Vật lý
HIÊN
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 3 Ngữ Văn
NGUYỆT
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
GD địa Phương
V HÙNG
Toán
NGỌC
Anh văn
DŨNG
Tiết 4 GDQP
ĐẠT
Công nghệ
THÙY
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Lịch sử
T MINH
Tiết 5 Địa lý
Phương (địa)
-x- chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Công nghệ
THÙY
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
NGUYỆT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
V HÙNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
Địa lý
Phương (địa)
GDQP
ĐẠT
GD địa Phương
V HÙNG
Tiết 2 Vật lý
TRÍ
Tin học
NHÀI
Ngữ Văn
V HÙNG
Anh văn
DŨNG
Tiết 3 Địa lý
Phương (địa)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
chuyên đề v lý
TRÍ
Công nghệ
TRÍ
Anh văn
DŨNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 4 chuyên để Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Lịch sử
T MINH
Công nghệ
TRÍ
Lịch sử
T MINH
Tin học
NHÀI
chuyên đề ngữ văn
V HÙNG
Tiết 5 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- Vật lý
TRÍ
Anh văn
DŨNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(TOÁN)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THƯ
Công nghệ
THÙY
Công nghệ
THÙY
GD địa Phương
V HÙNG
chuyên đề ngữ văn
V HÙNG
Hóa học
THẮNG
Tiết 2 Hóa học
THẮNG
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
Ngữ Văn
THỦY
GDQP
ĐẠT
Lịch sử
T MINH
Tiết 3 Toán
THƯ
Giáo dục thể chất
LUÂN
Lịch sử
T MINH
Địa lý
THU
Toán
THƯ
Tiết 4 Tin học
NHÀI
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
Tin học
NHÀI
chuyên để Toán
THƯ
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 5 chuyên đề hóa học
THẮNG
-x- Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Toán
THƯ
Sinh hoạt chủ nhiệm
THƯ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CÔNG
GDQP
CHÍN
chuyên để Toán
CÔNG
Anh văn
DŨNG
Tin học
NHÀI
Hóa học
H MINH
Tiết 2 Toán
CÔNG
Toán
CÔNG
Toán
CÔNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Lịch sử
T MINH
chuyên đề hóa học
H MINH
Tiết 3 Vật lý
ĐỊNH
Ngữ Văn
TÌNH
Vật lý
ĐỊNH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Ngữ Văn
TÌNH
Sinh học
HIỀN
Tiết 4 Sinh học
HIỀN
chuyên đề v lý
ĐỊNH
Hóa học
H MINH
Anh văn
DŨNG
Tiết 5 -x- -x- -x- Tin học
NHÀI
Anh văn
DŨNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
CÔNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ĐỊNH
Lịch sử
T MINH
Vật lý
ĐỊNH
Anh văn
LIÊN
Địa lý
Phương (địa)
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Tiết 2 chuyên đề v lý
ĐỊNH
Toán
LINH
Toán
LINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 3 Tin học
NHÀI
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Giáo dục thể chất
LUÂN
chuyên để Toán
LINH
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 4 Công nghệ
DỤNG
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
DỤNG
Toán
LINH
GDQP
CHÍN
Tiết 5 -x- -x- -x- Địa lý
Phương (địa)
Tin học
NHÀI
Sinh hoạt chủ nhiệm
ĐỊNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HƯƠNG
Địa lý
THU
Anh văn

Giáo dục thể chất
LUÂN
Anh văn

Lịch sử
NAM
Tiết 2 chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
GDQP
CHÍN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
LINH
chuyên đề lịch sử
NAM
Tiết 3 Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
LINH
Vật lý
THÙY
Công nghệ
DỤNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 4 Địa lý
THU
Vật lý
THÙY
chuyên đề Địa lý
THU
Toán
LINH
Công nghệ
DỤNG
Tiết 5 -x- -x- -x- Anh văn

HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Sinh hoạt chủ nhiệm
HƯƠNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
DỤNG
Ngữ Văn
TÌNH
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Toán
THẮM
Toán
THẮM
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 2 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
Lịch sử
NINH
Tiết 3 Công nghệ
DỤNG
GDQP
CHÍN
Toán
THẮM
Anh văn
DŨNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
Công nghệ
DỤNG
Tiết 4 Địa lý
Phương (địa)
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
chuyên đề lịch sử
NINH
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Ngữ Văn
TÌNH
Sinh hoạt chủ nhiệm
DỤNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NINH
Anh văn
LIÊN
Vật lý
TRÍ
Công nghệ
DỤNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 2 chuyên đề lịch sử
NINH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
Phương (địa)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 3 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
chuyên đề ngữ văn
L HÙNG
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
GDQP
CHÍN
Tiết 4 Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
L HÙNG
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
L HÙNG
Công nghệ
DỤNG
Tiết 5 -x- -x- -x- Kinh Tế và P luật
TRÚC
Sinh hoạt chủ nhiệm
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HÒA
Anh văn

Tin học
TUÂN
Ngữ Văn
TÌNH
Ngữ Văn
TÌNH
chuyên để Toán
THƯ
Tiết 2 Địa lý
THU
Địa lý
THU
Anh văn

Anh văn

Toán
THƯ
Tiết 3 Vật lý
HÒA
Vật lý
HÒA
chuyên đề v lý
HÒA
Tin học
TUÂN
Toán
THƯ
Giáo dục thể chất
LUÂN
Tiết 4 Toán
THƯ
GDQP
CHÍN
Lịch sử
NAM
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Tiết 5 -x- -x- -x- Công nghệ
DỤNG
Công nghệ
DỤNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
HÒA
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ÁNH
Công nghệ
HÒA
LÝ TC
HÒA
Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn
LIÊN
Hóa TC
CHUNG
Tiết 2 Vật lý
HÒA
Sinh học
YẾN
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Hóa học
CHUNG
Toán
ÁNH
Tiết 3 Toán
ÁNH
Toán
ÁNH
Sinh học
YẾN
Lịch sử
T MINH
Lịch sử
T MINH
GDQP
ĐẠT
Tiết 4 Ngữ Văn
HƯƠNG
Vật lý
HÒA
Tin học
TUÂN
Toán tc
ÁNH
Tin học
TUÂN
Hóa học
CHUNG
Tiết 5 Địa lý
THU
GDCD
TRÚC
Toán
ÁNH
SINH TC
YẾN
Sinh hoạt chủ nhiệm
ÁNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NAM
Toán
NGỌC
Sinh học
YẾN
Văn TC
NHUẦN
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Tiết 2 Lịch sử
NAM
GDQP
ĐẠT
SINH TC
YẾN
Anh văn
DŨNG
Địa lý
Phương (địa)
Hóa học
THẮNG
Tiết 3 l sử TC
NAM
Tin học
TUÂN
Lịch sử
NAM
Vật lý
THÙY
Sinh học
YẾN
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 4 Hóa học
THẮNG
Công nghệ
HIÊN
Toán
NGỌC
Toán tc
NGỌC
Toán
NGỌC
Tiết 5 Ngữ Văn
NHUẦN
GDCD
TRÚC
Vật lý
THÙY
Toán
NGỌC
Tin học
TUÂN
Sinh hoạt chủ nhiệm
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
H MINH
Toán
LINH
Toán
LINH
Lịch sử
T MINH
Toán
LINH
Sinh học
TUẤN
Tiết 2 Hóa học
H MINH
Hóa- sinh TC
TUẤN, H MINH
Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
NHUẦN
GDCD
TRÚC
Tiết 3 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Hóa- sinh TC
TUẤN, H MINH
Tin học
TUÂN
Địa lý
Phương (địa)
Hóa học
H MINH
Tiết 4 Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn

Anh văn

Tin học
TUÂN
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 5 Anh văn

GDQP
ĐẠT
Toán tc
LINH
Toán
LINH
Công nghệ
HIÊN
Sinh hoạt chủ nhiệm
H MINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HIỀN
GDQP
ĐẠT
GDCD
TRÚC
Tin học
TUÂN
Công nghệ
HIÊN
Lịch sử
NINH
Tiết 2 Sinh học
HIỀN
Lịch sử
NINH
Văn TC
THÁI
Toán tc
THẮM
Tin học
TUÂN
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 3 Anh văn

Toán
THẮM
Địa lý
THU
Anh văn

l sử TC
NINH
Tiết 4 Ngữ Văn
THỦY
Hóa học
H MINH
Toán
THẮM
Vật lý
THÙY
Toán
THẮM
Sinh học
HIỀN
Tiết 5 SINH TC
HIỀN
Vật lý
THÙY
Anh văn

Toán
THẮM
Hóa học
H MINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
HIỀN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(LÝ)
Toán
CÔNG
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
NGUYỆT
GDCD
TRÚC
l sử TC
T MINH
Tiết 2 Ngữ Văn
NGUYỆT
Lịch sử
T MINH
Tin học
TUÂN
SINH TC
YẾN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 3 Hóa học
CHUNG
GDQP
ĐẠT
Văn TC
THÁI
Địa lý
Phương (địa)
Công nghệ
HIÊN
Toán tc
CÔNG
Tiết 4 Toán
CÔNG
Sinh học
YẾN
Sinh học
YẾN
Anh văn
LIÊN
Hóa học
CHUNG
Toán
CÔNG
Tiết 5 Toán
CÔNG
Anh văn
LIÊN
Lịch sử
T MINH
Tin học
TUÂN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(LÝ)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Trực
TĨNH.
Trực
TĨNH.
Trực
PHƯƠNG(LÝ)
Trực
ĐẠT
Trực
PHƯƠNG(TOÁN)
Trực
HÒA
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5 ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
SHCM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- HỌP TỔ
HIỀN, YẾN, DỤNG, CHÍN, LUÂN, ĐẠT, TĨNH.
Tiết 2 --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 HỌP TỔ
ĐỊNH, TRÍ, PHƯƠNG(LÝ), THÙY, HIÊN, HÒA, CHUNG, H MINH
HỌP TỔ
ÁNH, CÔNG, PHƯƠNG(TOÁN), THƯ, THẮM, LINH, NGỌC, TUÂN, NHÀI
--- HỌP TỔ
THỦY, NHUẦN, HƯƠNG, NGUYỆT, V HÙNG, TÌNH, L HÙNG
HỌP TỔ
NAM, NINH, T MINH, THU, Phương (địa), LIÊN, HÀ, TRÚC
---
Tiết 5 --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 02/09/2023 20:26

Trở lên trên đỉnh