THỚI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY TỪ NGÀY 15-20/5/2023
 

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Ngữ Văn
V HÙNG
Sinh học
HIỀN
-x- Ngữ Văn
V HÙNG
-x-
Tiết 2 -x- Vật lý
ĐỊNH
Hóa học
H MINH
-x- Hóa học
H MINH
-x-
Tiết 3 -x- Toán
CÔNG
Toán
CÔNG
-x- Vật lý
ĐỊNH
-x-
Tiết 4 -x- Sinh học
HIỀN
-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
LIÊN
-x- Địa lý
THU
-x-
Tiết 2 -x- Địa lý
THU
Ngữ Văn
TÌNH
-x- Toán
NGỌC
-x-
Tiết 3 -x- Lịch sử
T MINH
Lịch sử
T MINH
-x- Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 4 -x- Toán
NGỌC
-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Địa lý
THU
Địa lý
THU
-x- Toán
LINH
-x-
Tiết 2 -x- Anh văn

Ngữ Văn
HƯƠNG
-x- Anh văn

-x-
Tiết 3 -x- Toán
LINH
Lịch sử
NAM
-x- Lịch sử
NAM
-x-
Tiết 4 -x- Ngữ Văn
HƯƠNG
-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Địa lý
Phương (địa)
Toán
THƯ
-x- Địa lý
Phương (địa)
-x-
Tiết 2 -x- Toán
THƯ
Lịch sử
NINH
-x- Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 3 -x- Kinh Tế và P luật
TRÚC
Ngữ Văn
TÌNH
-x- Kinh Tế và P luật
TRÚC
-x-
Tiết 4 -x- Lịch sử
NINH
-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
L HÙNG
-x- Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x-
Tiết 2 -x- Ngữ Văn
L HÙNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- Địa lý
Phương (địa)
-x-
Tiết 3 -x- Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
-x- Lịch sử
NINH
-x-
Tiết 4 -x- Địa lý
Phương (địa)
-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Toán
THƯ
Công nghệ
DỤNG
-x- Toán
THƯ
-x-
Tiết 2 -x- Vật lý
HÒA
Lịch sử
NAM
-x- Lịch sử
NAM
-x-
Tiết 3 -x- Công nghệ
DỤNG
Vật lý
HÒA
-x- Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 4 -x- Ngữ Văn
TÌNH
-x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A7
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Anh văn

Vật lý
TRÍ
-x- Anh văn

-x-
Tiết 2 -x- Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
LINH
-x- Ngữ Văn
HƯƠNG
-x-
Tiết 3 -x- Vật lý
TRÍ
-x- Toán
LINH
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Sinh học
YẾN
Lịch sử
T MINH
-x- Vật lý
HÒA
-x-
Tiết 2 -x- Ngữ Văn
V HÙNG
Vật lý
HÒA
-x- Sinh học
YẾN
-x-
Tiết 3 -x- Toán
ÁNH
Ngữ Văn
V HÙNG
-x- Toán
ÁNH
-x-
Tiết 4 -x- Hóa học
CHUNG
Hóa học
CHUNG
-x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Hóa học
CHUNG
Lịch sử
NAM
-x- NGLL<
NAM
-x-
Tiết 2 -x- Toán
NGỌC
Ngữ Văn
NHUẦN
-x- Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 3 -x- Ngữ Văn
NHUẦN
Hóa học
CHUNG
-x- Toán
NGỌC
-x-
Tiết 4 -x- Anh văn
LIÊN
Toán
NGỌC
-x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Ngữ Văn
V HÙNG
-x- Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
-x-
Tiết 2 -x- Hóa học
H MINH
Anh văn

-x- Toán
LINH
-x-
Tiết 3 -x- Ngữ Văn
V HÙNG
Hóa học
H MINH
-x- Anh văn

-x-
Tiết 4 -x- Toán
LINH
Toán
LINH
-x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Ngữ Văn
NGUYỆT
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x- Hóa học
CHUNG
-x-
Tiết 2 -x- Hóa học
CHUNG
Vật lý
TRÍ
-x- Toán
THẮM
-x-
Tiết 3 -x- Anh văn

Anh văn

-x- Vật lý
TRÍ
-x-
Tiết 4 -x- Toán
THẮM
Toán
THẮM
-x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Anh văn
LIÊN
Toán
CÔNG
-x- Anh văn
LIÊN
-x-
Tiết 2 -x- Ngữ Văn
NGUYỆT
Địa lý
THU
-x- Toán
CÔNG
-x-
Tiết 3 -x- -x- Lịch sử
T MINH
-x-
Tiết 4 -x- Toán
CÔNG
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Vật lý
THÙY
Ngữ Văn
THỦY
-x- Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 2 -x- Toán
THẮM
Lịch sử
T MINH
-x- Địa lý
THU
-x-
Tiết 3 -x- Toán
THẮM
Toán
THẮM
-x- Vật lý
THÙY
-x-
Tiết 4 -x- Anh văn

Anh văn

-x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Vật lý
TRÍ
Hóa học
THẮNG
-x- Hóa học
THẮNG
-x-
Tiết 2 Anh văn

Sinh học
YẾN
-x- Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
NHUẦN
Sinh học
YẾN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- Sinh học
YẾN
-x-
Tiết 4 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
NHUẦN
Vật lý
TRÍ
-x- Anh văn

-x-
Tiết 5 Anh văn

Ngữ Văn
NHUẦN
-x- Vật lý
TRÍ
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- GDCD
TRÚC
Toán
THẮM
-x- GDCD
TRÚC
-x-
Tiết 2 Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
-x- Ngữ Văn
THỦY
-x-
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
THỦY
-x- Toán
THẮM
-x-
Tiết 4 Địa lý
THU
Lịch sử
NINH
-x- Lịch sử
NINH
-x-
Tiết 5 GDCD
TRÚC
Toán
THẮM
Địa lý
THU
-x- Địa lý
THU
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Vật lý
ĐỊNH
Ngữ Văn
TÌNH
-x- Ngữ Văn
TÌNH
-x-
Tiết 2 Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
THƯ
-x- Toán
THƯ
-x-
Tiết 3 -x- Hóa học
THẮNG
-x-
Tiết 4 Hóa học
THẮNG
Toán
THƯ
Anh văn
DŨNG
-x- -x-
Tiết 5 Anh văn
DŨNG
Vật lý
ĐỊNH
-x- Vật lý
ĐỊNH
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Ngữ Văn
NHUẦN
Lịch sử
NINH
-x- Lịch sử
NINH
-x-
Tiết 2 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Lịch sử
NINH
Anh văn
DŨNG
-x- Anh văn
DŨNG
-x-
Tiết 3 GDCD
TRÚC
Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
NHUẦN
-x- Địa lý
THU
-x-
Tiết 4 Ngữ Văn
NHUẦN
GDCD
TRÚC
Địa lý
THU
-x- Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x-
Tiết 5 Địa lý
THU
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- GDCD
TRÚC
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- Toán
ÁNH
Anh văn

-x- Toán
ÁNH
-x-
Tiết 2 Ngữ Văn
NGUYỆT
GDCD
TRÚC
Toán
ÁNH
-x- GDCD
TRÚC
-x-
Tiết 3 Anh văn

Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
NGUYỆT
-x- Địa lý
Phương (địa)
-x-
Tiết 4 GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
NGUYỆT
Lịch sử
NAM
-x- Lịch sử
NAM
-x-
Tiết 5 Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
NAM
-x- Anh văn

-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Trực
HÒA
--- --- Trực
TĨNH.
Trực
ĐẠT
Trực
TĨNH.
Tiết 2 --- ---
Tiết 3 --- ---
Tiết 4 --- ---
Tiết 5 --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRỰC 1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Trực 2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 14/05/2023 19:21

Trở lên trên đỉnh