THỚI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 8/5/2023

 

 

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CÔNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NAM
chuyên đề v lý
ĐỊNH
Thể dục
LUÂN
Toán
CÔNG
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NAM
Vật lý
ĐỊNH
Hóa học
H MINH
Tiết 3 Sinh học
HIỀN
Tin học
TUÂN
Lịch sử
T MINH
Tin học
TUÂN
Ngữ Văn
V HÙNG
chuyên để Toán
CÔNG
Tiết 4 Toán
CÔNG
Ngữ Văn
V HÙNG
GDQP
ĐẠT
Lịch sử
T MINH
chuyên đề hóa học
H MINH
Sinh học
HIỀN
Tiết 5 Hóa học
H MINH
-x- -x- -x- Sinh hoạt chủ nhiệm
CÔNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ĐỊNH
Toán
NGỌC
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIÊN
Tin học
TUÂN
Ngữ Văn
TÌNH
Công nghệ
DỤNG
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIÊN
chuyên để Toán
NGỌC
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 3 Vật lý
ĐỊNH
GDQP
ĐẠT
Tin học
TUÂN
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
DỤNG
Thể dục
LUÂN
Tiết 4 chuyên đề v lý
ĐỊNH
Địa lý
THU
Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
LIÊN
Tiết 5 Lịch sử
T MINH
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Địa lý
THU
Toán
NGỌC
Sinh hoạt chủ nhiệm
ĐỊNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HƯƠNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Anh văn

chuyên đề lịch sử
NAM
Ngữ Văn
HƯƠNG
chuyên đề Địa lý
THU
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
T MINH
Vật lý
THÙY
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
T MINH
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Tiết 3 Anh văn

Lịch sử
NAM
Thể dục
LUÂN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
LINH
Tiết 4 Toán
LINH
Công nghệ
DỤNG
Lịch sử
NAM
Địa lý
THU
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 5 Địa lý
THU
GDQP
ĐẠT
Vật lý
THÙY
Công nghệ
DỤNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
HƯƠNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
DỤNG
Công nghệ
DỤNG
GDQP
ĐẠT
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
DỤNG
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
CHUNG
Lịch sử
NINH
Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
Phương (địa)
Toán
THƯ
Tiết 3 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Thể dục
LUÂN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
CHUNG
Ngữ Văn
TÌNH
Ngữ Văn
TÌNH
Tiết 4 Kinh Tế và P luật
TRÚC
Lịch sử
NINH
chuyên đề lịch sử
NINH
Tiết 5 Anh văn
LIÊN
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Toán
THƯ
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Sinh hoạt chủ nhiệm
DỤNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NINH
Ngữ Văn
L HÙNG
Lịch sử
NINH
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
LIÊN
Thể dục
LUÂN
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
YẾN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
chuyên đề lịch sử
NINH
Công nghệ
DỤNG
Tiết 3 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
YẾN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
NINH
Vật lý
HIÊN
GDQP
ĐẠT
Tiết 4 chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
chuyên đề ngữ văn
L HÙNG
Anh văn
LIÊN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Công nghệ
DỤNG
Tiết 5 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Vật lý
HIÊN
Ngữ Văn
L HÙNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HÒA
Thể dục
LUÂN
Địa lý
THU
Toán
THƯ
Vật lý
HÒA
Anh văn
DŨNG
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HÒA
Lịch sử
NAM
GDQP
ĐẠT
Tiết 3 Vật lý
HÒA
Ngữ Văn
TÌNH
Ngữ Văn
TÌNH
Lịch sử
NAM
Địa lý
THU
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HÒA
Tiết 4 Toán
THƯ
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
chuyên để Toán
THƯ
Công nghệ
DỤNG
Tiết 5 chuyên đề v lý
HÒA
Công nghệ
DỤNG
Tin học
TUÂN
Tin học
TUÂN
Anh văn
DŨNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
HÒA
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A7
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
LINH
Địa lý
Phương (địa)
Thể dục
LUÂN
Vật lý
TRÍ
Anh văn

Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIỀN
Công nghệ
DỤNG
Toán
LINH
Công nghệ
DỤNG
Tiết 3 Vật lý
TRÍ
Lịch sử
T MINH
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIỀN
Ngữ Văn
HƯƠNG
chuyên đề v lý
TRÍ
Tiết 4 Lịch sử
T MINH
Tin học
TUÂN
Tin học
TUÂN
Toán
LINH
Tiết 5 Anh văn

GDQP
ĐẠT
Địa lý
Phương (địa)
chuyên để Toán
LINH
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
LINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ÁNH
Anh văn
LIÊN
Toán
ÁNH
Ngữ Văn
V HÙNG
GDQP
CHÍN
Công nghệ
HÒA
Tiết 2 NGLL
ÁNH
Ngữ Văn
V HÙNG
Hóa học
CHUNG
Công nghệ
HÒA
Vật lý
HÒA
Tiết 3 Hóa TC
CHUNG
Văn TC
V HÙNG
Sinh học
YẾN
Địa lý
Phương (địa)
Tin học
NHÀI
Toán
ÁNH
Tiết 4 Vật lý
HÒA
Sinh học
YẾN
Anh văn
LIÊN
Hóa học
CHUNG
LÝ TC
HÒA
Tiết 5 Toán
ÁNH
Lịch sử
T MINH
Tin học
NHÀI
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
ÁNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NAM
GDQP
CHÍN
Sinh học
YẾN
Toán tc
NGỌC
Tin học
NHÀI
Công nghệ
THÙY
Tiết 2 Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
NHUẦN
Công nghệ
THÙY
Tin học
NHÀI
Anh văn
LIÊN
Vật lý
THÙY
Tiết 3 Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
NGỌC
Hóa TC
CHUNG
Lịch sử
NAM
Tiết 4 Hóa học
CHUNG
Toán
NGỌC
Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
THÙY
NGLL<
NAM
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 5 Sinh học
YẾN
Toán
NGỌC
Văn TC
NHUẦN
Hóa học
CHUNG
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
H MINH
Ngữ Văn
V HÙNG
Công nghệ
THÙY
Toán
LINH
Ngữ Văn
V HÙNG
Toán
LINH
Tiết 2 NGLL
H MINH
Địa lý
Phương (địa)
GDQP
ĐẠT
Công nghệ
THÙY
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 3 Toán
LINH
Tin học
NHÀI
Anh văn

Tin học
NHÀI
Hóa học
H MINH
Hóa TC
H MINH
Tiết 4 Sinh học
TUẤN
Anh văn

Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Toán tc
LINH
Văn TC
V HÙNG
Hóa học
H MINH
Tiết 5 Sinh học
TUẤN
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Lịch sử
T MINH
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
H MINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
TRÍ
Ngữ Văn
NGUYỆT
Lịch sử
T MINH
Công nghệ
THÙY
Toán tc
THẮM
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 2 NGLL
TRÍ
Tin học
NHÀI
Sinh học
YẾN
Vật lý
TRÍ
Hóa TC
CHUNG
Tiết 3 Toán
THẮM
Địa lý
Phương (địa)
Toán
THẮM
Văn TC
NGUYỆT
Toán
THẮM
Công nghệ
THÙY
Tiết 4 Anh văn

GDQP
ĐẠT
Anh văn

Tin học
NHÀI
Hóa học
CHUNG
Vật lý
TRÍ
Tiết 5 Hóa học
CHUNG
Sinh học
YẾN
LÝ TC
TRÍ
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
TRÍ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(LÝ)
Tin học
NHÀI
Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
Lịch sử
T MINH
Sinh học
YẾN
GDQP
ĐẠT
Tiết 2 NGLL
PHƯƠNG(LÝ)
Ngữ Văn
NGUYỆT
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Hóa học
CHUNG
Tin học
NHÀI
Toán
CÔNG
Tiết 3 Toán
CÔNG
Sinh học
YẾN
Anh văn
LIÊN
Hóa TC
CHUNG
Toán tc
TÙNG, CÔNG
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 4 Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
Anh văn
LIÊN
Văn TC
THÁI
Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
CÔNG
Địa lý
THU
Tiết 5 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Hóa học
CHUNG
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(LÝ)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HIỀN
Công nghệ
THÙY
Toán tc
THẮM
Tin học
NHÀI
Hóa học
H MINH
Hóa học
H MINH
Tiết 2 Toán
THẮM
Lịch sử
T MINH
Toán
THẮM
Ngữ Văn
THỦY
Toán
THẮM
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 3 Hóa TC
H MINH
Vật lý
THÙY
Văn TC
THÁI
Vật lý
THÙY
Anh văn

Tiết 4 Sinh học
HIỀN
LÝ TC
THÙY
Địa lý
THU
Anh văn

GDQP
ĐẠT
Công nghệ
THÙY
Tiết 5 NGLL
HIỀN
Tin học
NHÀI
Sinh học
HIỀN
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
HIỀN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Hóa học
THẮNG
Sinh học
YẾN
Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn

Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Vật lý
TRÍ
Tiết 2
Tiết 3 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn

Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Vật lý
TRÍ
Sinh học
YẾN
Hóa học
THẮNG
Tiết 4 Ngữ Văn
NHUẦN
Sinh học
YẾN
Anh văn

Tiết 5 Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
NHUẦN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ngữ Văn
THỦY
Địa lý
THU
Anh văn
LIÊN
GDCD
TRÚC
Địa lý
THU
GDCD
TRÚC
Tiết 2 Lịch sử
NINH
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
Tiết 3 Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
THỦY
Anh văn
LIÊN
Tiết 4 Toán
THẮM
GDCD
TRÚC
Toán
THẮM
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 5 Toán
THẮM
Lịch sử
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Toán
THƯ
Ngữ Văn
TÌNH
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
Sinh học
TUẤN
Hóa học
THẮNG
Tiết 2
Tiết 3 Hóa học
THẮNG
Toán
THƯ
Vật lý
ĐỊNH
Toán
THƯ
Anh văn
DŨNG
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 4 Vật lý
ĐỊNH
Sinh học
TUẤN
Tiết 5 Sinh học
TUẤN
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
NHUẦN
GDCD
TRÚC
Lịch sử
NINH
Anh văn
DŨNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 2 GDCD
TRÚC
Địa lý
THU
Địa lý
THU
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 3 Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn
DŨNG
Tiết 4 Lịch sử
NINH
Lịch sử
NINH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn
DŨNG
GDCD
TRÚC
Tiết 5 Địa lý
THU
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Anh văn

Anh văn

Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
NGUYỆT
GDCD
TRÚC
Toán
ÁNH
Tiết 2 Toán
ÁNH
GDCD
TRÚC
Tiết 3 Toán
ÁNH
Ngữ Văn
NGUYỆT
Anh văn

Địa lý
Phương (địa)
Tiết 4 Lịch sử
NAM
Lịch sử
NAM
Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 5 GDCD
TRÚC
Lịch sử
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Trực
TĨNH.
Trực
HÒA
Trực
TĨNH.
Trực
ĐẠT
--- ---
Tiết 2 --- ---
Tiết 3 --- ---
Tiết 4 --- ---
Tiết 5 --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRỰC 1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Trực 2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 05/05/2023 08:42

Trở lên trên đỉnh