THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25 THÁNG 9 NAM 2023

 
 
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CHUNG
Toán
ÁNH
GD địa Phương
T MINH
Tin học
NHÀI
Hóa học
CHUNG
Anh văn

Tiết 2 SHDC-TN-HN
CHUNG
Ngữ Văn
V HÙNG
Anh văn

chuyên đề v lý
TRÍ
Anh văn

Giáo dục thể chất
TĨNH.
Tiết 3 Toán
ÁNH
Sinh học
YẾN
Vật lý
TRÍ
Tin học
NHÀI
chuyên đề hóa học
CHUNG
Tiết 4 Hóa học
CHUNG
Sinh học
YẾN
Ngữ Văn
V HÙNG
chuyên để Toán
ÁNH
GDQP
ĐẠT
Toán
ÁNH
Tiết 5 Vật lý
TRÍ
-x- Lịch sử
T MINH
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Sinh hoạt chủ nhiệm
CHUNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THỦY
Lịch sử
NAM
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
THỦY
GDQP
ĐẠT
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Tiết 2 SHDC-TN-HN
THỦY
Anh văn
LIÊN
GD địa Phương
T MINH
Vật lý
HIÊN
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Toán
NGỌC
Tiết 3 Địa lý
THU
Công nghệ
THÙY
Địa lý
THU
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Ngữ Văn
THỦY
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 4 chuyên đề Địa lý
THU
Kinh Tế và P luật
TRÚC
chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
Toán
NGỌC
Toán
NGỌC
chuyên đề lịch sử
NAM
Tiết 5 Vật lý
HIÊN
-x- Kinh Tế và P luật
TRÚC
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
THÙY
Sinh hoạt chủ nhiệm
THỦY
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NHUẦN
chuyên đề lịch sử
NINH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Địa lý
THU
Toán
THẮM
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NHUẦN
Toán
THẮM
chuyên đề Địa lý
THU
Anh văn

Công nghệ
THÙY
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 3 chuyên đề ngữ văn
NHUẦN
Lịch sử
NINH
GD địa Phương
T MINH
Vật lý
HIÊN
GDQP
ĐẠT
Tiết 4 Ngữ Văn
NHUẦN
Vật lý
HIÊN
Công nghệ
THÙY
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Tiết 5 Địa lý
THU
-x- Anh văn

Toán
THẮM
Anh văn

Sinh hoạt chủ nhiệm
NHUẦN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NGUYỆT
Giáo dục thể chất
LUÂN
GDQP
ĐẠT
Địa lý
Phương (địa)
GD địa Phương
V HÙNG
Anh văn
DŨNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NGUYỆT
chuyên đề lịch sử
T MINH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Lịch sử
T MINH
Anh văn
DŨNG
chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
Tiết 3 Ngữ Văn
NGUYỆT
Vật lý
HIÊN
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
Công nghệ
THÙY
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 4 Công nghệ
THÙY
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Vật lý
HIÊN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
NGỌC
Tiết 5 chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
-x- HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Toán
NGỌC
Toán
NGỌC
Sinh hoạt chủ nhiệm
NGUYỆT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
V HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
TRÍ
Tin học
NHÀI
chuyên để Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 2 SHDC-TN-HN
PHƯƠNG(TOÁN)
GDQP
ĐẠT
Công nghệ
TRÍ
chuyên đề ngữ văn
V HÙNG
GD địa Phương
V HÙNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 3 Công nghệ
TRÍ
Giáo dục thể chất
LUÂN
chuyên đề v lý
TRÍ
Lịch sử
T MINH
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Tiết 4 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tin học
NHÀI
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
V HÙNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
Tiết 5 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- Vật lý
TRÍ
Anh văn
DŨNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(TOÁN)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THƯ
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
Anh văn
LIÊN
chuyên để Toán
THƯ
Toán
THƯ
Tiết 2 SHDC-TN-HN
THƯ
Công nghệ
THÙY
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
THỦY
Toán
THƯ
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
Tiết 3 Toán
THƯ
GDQP
ĐẠT
Giáo dục thể chất
LUÂN
GD địa Phương
V HÙNG
Hóa học
THẮNG
Tiết 4 chuyên đề hóa học
THẮNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
Lịch sử
NAM
chuyên đề ngữ văn
THỦY
Địa lý
THU
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 5 Hóa học
THẮNG
-x- Công nghệ
THÙY
Tin học
NHÀI
Tin học
NHÀI
Sinh hoạt chủ nhiệm
THƯ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CÔNG
Hóa học
H MINH
chuyên đề v lý
ĐỊNH
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Hóa học
H MINH
Tiết 2 SHDC-TN-HN
CÔNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
chuyên để Toán
CÔNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
GDQP
CHÍN
chuyên đề hóa học
H MINH
Tiết 3 Toán
CÔNG
Vật lý
ĐỊNH
Toán
CÔNG
Toán
CÔNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
Sinh học
HIỀN
Tiết 4 Sinh học
HIỀN
Lịch sử
NINH
Vật lý
ĐỊNH
Tin học
NHÀI
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
Tiết 5 -x- Tin học
NHÀI
-x- Ngữ Văn
TÌNH
Sinh hoạt chủ nhiệm
CÔNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ĐỊNH
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
chuyên để Toán
LINH
Công nghệ
DỤNG
Địa lý
Phương (địa)
Toán
LINH
Tiết 2 SHDC-TN-HN
ĐỊNH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
LINH
Tin học
NHÀI
Tin học
NHÀI
Giáo dục thể chất
LUÂN
Tiết 3 Ngữ Văn
HƯƠNG
Công nghệ
DỤNG
chuyên đề v lý
ĐỊNH
GDQP
CHÍN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Lịch sử
NINH
Tiết 4 Vật lý
ĐỊNH
Anh văn
LIÊN
Giáo dục thể chất
LUÂN
Toán
LINH
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 5 -x- Anh văn
LIÊN
-x- Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
LIÊN
Sinh hoạt chủ nhiệm
ĐỊNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HƯƠNG
Vật lý
THÙY
Giáo dục thể chất
LUÂN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
GDQP
CHÍN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Tiết 2 SHDC-TN-HN
HƯƠNG
chuyên đề lịch sử
NAM
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Công nghệ
DỤNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
Anh văn

Tiết 3 Lịch sử
NAM
Lịch sử
NAM
Toán
LINH
Anh văn

Địa lý
THU
Toán
LINH
Tiết 4 Công nghệ
DỤNG
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Anh văn

Ngữ Văn
HƯƠNG
Vật lý
THÙY
chuyên đề Địa lý
THU
Tiết 5 -x- Ngữ Văn
HƯƠNG
Địa lý
THU
Toán
LINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
HƯƠNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
DỤNG
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
chuyên đề lịch sử
NINH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Ngữ Văn
TÌNH
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 2 SHDC-TN-HN
DỤNG
Công nghệ
DỤNG
Lịch sử
NINH
Anh văn
DŨNG
Địa lý
Phương (địa)
Toán
THẮM
Tiết 3 Địa lý
Phương (địa)
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
THẮM
GDQP
CHÍN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Tiết 4 Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
TÌNH
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Toán
THẮM
Giáo dục thể chất
LUÂN
Công nghệ
DỤNG
Tiết 5 -x- -x- Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Anh văn
DŨNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
DỤNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NINH
Công nghệ
DỤNG
chuyên đề ngữ văn
L HÙNG
GDQP
CHÍN
Giáo dục thể chất
LUÂN
chuyên đề lịch sử
NINH
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NINH
Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
L HÙNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Lịch sử
NINH
Tiết 3 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
DỤNG
Anh văn
LIÊN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 4 Vật lý
TRÍ
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
L HÙNG
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 5 -x- Kinh Tế và P luật
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
Phương (địa)
Sinh hoạt chủ nhiệm
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HÒA
Vật lý
HÒA
Tin học
TUÂN
Anh văn

Anh văn

Giáo dục thể chất
LUÂN
Tiết 2 SHDC-TN-HN
HÒA
Ngữ Văn
TÌNH
Lịch sử
NAM
GDQP
CHÍN
Địa lý
THU
Toán
THƯ
Tiết 3 chuyên đề v lý
HÒA
Anh văn

Giáo dục thể chất
LUÂN
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Toán
THƯ
Tiết 4 Tin học
TUÂN
Công nghệ
DỤNG
Địa lý
THU
Ngữ Văn
TÌNH
chuyên để Toán
THƯ
Vật lý
HÒA
Tiết 5 -x- HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
-x- Công nghệ
DỤNG
Toán
THƯ
Sinh hoạt chủ nhiệm
HÒA
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ÁNH
Lịch sử
T MINH
Sinh học
YẾN
Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
HÒA
Tiết 2 Toán
ÁNH
GDCD
TRÚC
Tin học
TUÂN
Hóa học
CHUNG
Vật lý
HÒA
Tiết 3 Hóa học
CHUNG
Toán
ÁNH
Tin học
TUÂN
Toán
ÁNH
Hóa TC
CHUNG
Địa lý
THU
Tiết 4 Vật lý
HÒA
Toán
ÁNH
GDQP
ĐẠT
Anh văn
LIÊN
SINH TC
YẾN
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 5 LÝ TC
HÒA
Sinh học
YẾN
Anh văn
LIÊN
Toán tc
ÁNH
Lịch sử
T MINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
ÁNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NAM
GDCD
TRÚC
Văn TC
NHUẦN
Toán
NGỌC
Toán
NGỌC
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 2 Hóa học
THẮNG
Sinh học
YẾN
GDQP
ĐẠT
Địa lý
Phương (địa)
Toán
NGỌC
Anh văn
DŨNG
Tiết 3 Tin học
TUÂN
Tin học
TUÂN
Vật lý
THÙY
Toán tc
NGỌC
SINH TC
YẾN
Toán
NGỌC
Tiết 4 l sử TC
NAM
Lịch sử
NAM
Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Hóa học
THẮNG
Tiết 5 Lịch sử
NAM
Vật lý
THÙY
Công nghệ
HIÊN
Sinh học
YẾN
Sinh hoạt chủ nhiệm
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
H MINH
Tin học
TUÂN
Anh văn

Lịch sử
T MINH
Toán
LINH
Sinh học
TUẤN
Tiết 2 Hóa học
H MINH
Hóa- sinh TC
TUẤN, H MINH
Ngữ Văn
NHUẦN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Toán
LINH
Tiết 3 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Hóa- sinh TC
TUẤN, H MINH
Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
Toán tc
LINH
Anh văn

Tiết 4 Địa lý
Phương (địa)
Hóa học
H MINH
Tin học
TUÂN
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Lịch sử
T MINH
Toán
LINH
Tiết 5 Ngữ Văn
NHUẦN
GDQP
ĐẠT
Toán
LINH
Anh văn

GDCD
TRÚC
Sinh hoạt chủ nhiệm
H MINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HIỀN
Toán
THẮM
Vật lý
THÙY
Toán
THẮM
Vật lý
THÙY
SINH TC
HIỀN
Tiết 2 Sinh học
HIỀN
Công nghệ
HIÊN
Văn TC
THÁI
Toán
THẮM
Ngữ Văn
THỦY
Sinh học
HIỀN
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
Toán tc
THẮM
GDQP
ĐẠT
GDCD
TRÚC
Anh văn

Hóa học
H MINH
Tiết 4 Lịch sử
T MINH
l sử TC
T MINH
Anh văn

Anh văn

Toán
THẮM
Tiết 5 Tin học
TUÂN
Hóa học
H MINH
Tin học
TUÂN
Lịch sử
T MINH
Địa lý
THU
Sinh hoạt chủ nhiệm
HIỀN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(LÝ)
Sinh học
YẾN
Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
CÔNG
SINH TC
YẾN
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 2 Tin học
TUÂN
Tin học
TUÂN
Toán tc
CÔNG
Sinh học
YẾN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 3 Công nghệ
HIÊN
l sử TC
T MINH
Văn TC
THÁI
Anh văn
LIÊN
Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 4 Toán
CÔNG
Anh văn
LIÊN
Toán
CÔNG
Lịch sử
T MINH
Anh văn
LIÊN
Toán
CÔNG
Tiết 5 Hóa học
CHUNG
Lịch sử
T MINH
GDQP
ĐẠT
GDCD
TRÚC
Hóa học
CHUNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(LÝ)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Trực
TĨNH.
--- Trực
TĨNH.
Trực
PHƯƠNG(TOÁN)
Trực
PHƯƠNG(LÝ)
Trực
ĐẠT
Tiết 2 Trực
HÒA
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
SHCM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/09/2023 17:16

Trở lên trên đỉnh