THỚI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/03/2023

 

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CÔNG
Anh văn
DŨNG
Vật lý
ĐỊNH
Lịch sử
T MINH
chuyên để Toán
CÔNG
Toán
CÔNG
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NAM
chuyên đề v lý
ĐỊNH
Ngữ Văn
V HÙNG
GD địa Phương
NAM
Tiết 3 chuyên đề hóa học
H MINH
Lịch sử
T MINH
Thể dục
LUÂN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NAM
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 4 Sinh học
HIỀN
Tin học
TUÂN
Tin học
TUÂN
Sinh học
HIỀN
Tiết 5 Hóa học
H MINH
Ngữ Văn
V HÙNG
Anh văn
DŨNG
Hóa học
H MINH
Toán
CÔNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
CÔNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ĐỊNH
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
NGỌC
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
TÌNH
Công nghệ
DỤNG
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIÊN
Anh văn
LIÊN
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 3 chuyên đề v lý
ĐỊNH
Tin học
TUÂN
Vật lý
ĐỊNH
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIÊN
Thể dục
LUÂN
Địa lý
THU
Tiết 4 Toán
NGỌC
Lịch sử
T MINH
chuyên để Toán
NGỌC
GD địa Phương
NAM
Tiết 5 Lịch sử
T MINH
Công nghệ
DỤNG
Tin học
TUÂN
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Địa lý
THU
Sinh hoạt chủ nhiệm
ĐỊNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HƯƠNG
Toán
LINH
chuyên đề Địa lý
THU
Lịch sử
NAM
Ngữ Văn
HƯƠNG
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
T MINH
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
T MINH
chuyên đề lịch sử
NAM
Công nghệ
DỤNG
Tiết 3 Vật lý
THÙY
Địa lý
THU
Thể dục
LUÂN
Địa lý
THU
Toán
LINH
Tiết 4 GD địa Phương
NAM
Công nghệ
DỤNG
Vật lý
THÙY
Anh văn

Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 5 Lịch sử
NAM
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Anh văn

Sinh hoạt chủ nhiệm
HƯƠNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
DỤNG
Công nghệ
DỤNG
Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
TÌNH
Thể dục
LUÂN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
CHUNG
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
LIÊN
Lịch sử
NINH
Tiết 3 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Kinh Tế và P luật
TRÚC
GD địa Phương
THÙY
chuyên đề lịch sử
NINH
Địa lý
Phương (địa)
Toán
THƯ
Tiết 4 Toán
THƯ
Anh văn
LIÊN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
CHUNG
Lịch sử
NINH
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Tiết 5 Công nghệ
DỤNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Sinh hoạt chủ nhiệm
DỤNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NINH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Thể dục
LUÂN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
chuyên đề ngữ văn
L HÙNG
Lịch sử
NINH
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
YẾN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
L HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 3 Công nghệ
DỤNG
Anh văn
LIÊN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
GD địa Phương
HIÊN
Công nghệ
DỤNG
Tiết 4 chuyên đề lịch sử
NINH
Vật lý
HIÊN
Ngữ Văn
L HÙNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
YẾN
Anh văn
LIÊN
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Tiết 5 Vật lý
HIÊN
Địa lý
Phương (địa)
Sinh hoạt chủ nhiệm
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HÒA
Tin học
TUÂN
Anh văn
DŨNG
Thể dục
LUÂN
Địa lý
THU
Lịch sử
NAM
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HÒA
Công nghệ
DỤNG
Vật lý
HÒA
GD địa Phương
NAM
Tiết 3 Lịch sử
NAM
Toán
THƯ
Tin học
TUÂN
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HÒA
Tiết 4 Công nghệ
DỤNG
Địa lý
THU
chuyên đề v lý
HÒA
Tiết 5 Vật lý
HÒA
chuyên để Toán
THƯ
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
THƯ
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Sinh hoạt chủ nhiệm
HÒA
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A7
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
LINH
Thể dục
LUÂN
chuyên đề v lý
TRÍ
Anh văn

GD địa Phương
NAM
Toán
LINH
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIỀN
Tin học
TUÂN
Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 3 Lịch sử
T MINH
Công nghệ
DỤNG
Vật lý
TRÍ
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIỀN
Ngữ Văn
HƯƠNG
Vật lý
TRÍ
Tiết 4 Toán
LINH
chuyên để Toán
LINH
Địa lý
Phương (địa)
Công nghệ
DỤNG
Tiết 5 Lịch sử
T MINH
Anh văn

Tin học
TUÂN
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
LINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ÁNH
Anh văn
LIÊN
Lịch sử
T MINH
Văn TC
V HÙNG
Vật lý
HÒA
LÝ TC
HÒA
Tiết 2 NGLL
ÁNH
Hóa học
CHUNG
GDCD
TRÚC
GDQP
CHÍN
Tin học
NHÀI
Vật lý
HÒA
Tiết 3 Công nghệ
HÒA
Ngữ Văn
V HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
Toán
ÁNH
Hóa TC
CHUNG
Toán
ÁNH
Tiết 4 Toán
ÁNH
Tin học
NHÀI
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
V HÙNG
Tiết 5 Hóa học
CHUNG
Sinh học
YẾN
Sinh học
YẾN
Công nghệ
HÒA
Sinh hoạt chủ nhiệm
ÁNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NAM
Ngữ Văn
NHUẦN
Tin học
NHÀI
GDQP
CHÍN
Công nghệ
THÙY
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 2 Toán
NGỌC
Sinh học
YẾN
Sinh học
YẾN
Hóa TC
CHUNG
Vật lý
THÙY
Tiết 3 Toán
NGỌC
Anh văn
DŨNG
Toán tc
NGỌC
Anh văn
DŨNG
Tin học
NHÀI
NGLL<
NAM
Tiết 4 Vật lý
THÙY
GDCD
TRÚC
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Hóa học
CHUNG
Văn TC
NHUẦN
Tiết 5 Công nghệ
THÙY
Hóa học
CHUNG
Toán
NGỌC
Lịch sử
NAM
Ngữ Văn
NHUẦN
Sinh hoạt chủ nhiệm
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
H MINH
Ngữ Văn
V HÙNG
GDCD
TRÚC
Hóa học
H MINH
Tin học
NHÀI
Sinh học
TUẤN
Tiết 2 NGLL
H MINH
Công nghệ
THÙY
Tin học
NHÀI
Văn TC
V HÙNG
Sinh học
TUẤN
Tiết 3 Toán
LINH
Toán tc
LINH
Anh văn

Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
GDQP
ĐẠT
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 4 Hóa học
H MINH
Địa lý
Phương (địa)
Hóa TC
H MINH
Công nghệ
THÙY
Toán
LINH
Tiết 5 Anh văn

Toán
LINH
Lịch sử
T MINH
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Ngữ Văn
V HÙNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
H MINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
TRÍ
Toán
THẮM
Toán tc
THẮM
Anh văn
DŨNG
Toán
THẮM
LÝ TC
TRÍ
Tiết 2 NGLL
TRÍ
Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
TRÍ
Công nghệ
THÙY
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 3 Hóa TC
CHUNG
Ngữ Văn
NGUYỆT
GDCD
TRÚC
Sinh học
YẾN
Công nghệ
THÙY
Tiết 4 Hóa học
CHUNG
Hóa học
CHUNG
Sinh học
YẾN
Lịch sử
T MINH
GDQP
ĐẠT
Vật lý
TRÍ
Tiết 5 Văn TC
NGUYỆT
Anh văn
DŨNG
Toán
THẮM
Tin học
NHÀI
Tin học
NHÀI
Sinh hoạt chủ nhiệm
TRÍ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(LÝ)
Ngữ Văn
NGUYỆT
Anh văn
LIÊN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 2 NGLL
PHƯƠNG(LÝ)
GDQP
ĐẠT
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 3 Toán
CÔNG
Hóa học
CHUNG
Hóa TC
CHUNG
GDCD
TRÚC
Toán tc
TÙNG, CÔNG
Toán
CÔNG
Tiết 4 Sinh học
YẾN
Sinh học
YẾN
Văn TC
THÁI
Tin học
NHÀI
Toán
CÔNG
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 5 Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
Địa lý
THU
Tin học
NHÀI
Lịch sử
T MINH
Hóa học
CHUNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(LÝ)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HIỀN
Lịch sử
T MINH
Vật lý
THÙY
Tin học
NHÀI
GDQP
ĐẠT
Công nghệ
THÙY
Tiết 2 Công nghệ
THÙY
Toán tc
THẮM
Tin học
NHÀI
Hóa TC
H MINH
Anh văn

Địa lý
THU
Tiết 3 NGLL
HIỀN
Ngữ Văn
THỦY
Văn TC
THÁI
Hóa học
H MINH
Hóa học
H MINH
Tiết 4 Anh văn

Toán
THẮM
GDCD
TRÚC
Toán
THẮM
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 5 Sinh học
HIỀN
Toán
THẮM
LÝ TC
THÙY
Sinh học
HIỀN
Vật lý
THÙY
Sinh hoạt chủ nhiệm
HIỀN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(TOÁN)
NGLL
PHƯƠNG(TOÁN)
Tin học
TUÂN
Toán tc
PHƯƠNG(TOÁN)
Địa lý
Phương (địa)
Hóa học
THẮNG
Tiết 2 Anh văn

Sinh học
YẾN
Ngữ Văn
NHUẦN
GDCD
TRÚC
GDQP
ĐẠT
Vật lý
TRÍ
Tiết 3 Hóa học
THẮNG
Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn

Thể dục
CHÍN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 4 LÝ TC
TRÍ
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Lịch sử
T MINH
Hóa TC
THẮNG
Tiết 5 Vật lý
TRÍ
Văn TC
NHUẦN
Địa lý
Phương (địa)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Công nghệ
HIÊN
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(TOÁN)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THỦY
Vật lý
HIÊN, THẮNG
GDQP
ĐẠT
Tin học
TUÂN
Hóa học
THẮNG, HIÊN
Địa lý
THU
Tiết 2 NGLL
THỦY
Ngữ Văn
THỦY
Toán
THẮM
Vật lý
HIÊN, THẮNG
ĐỊA TC
THU
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 3 Văn TC
THỦY
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
Thể dục
CHÍN
Toán tc
THẮM
Tiết 4 GDCD
TRÚC
Toán
THẮM
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
HIÊN
l sử TC
NINH
Tiết 5 Sinh học
YẾN
Hóa học
THẮNG, HIÊN
Lịch sử
NINH
Toán
THẮM
Sinh hoạt chủ nhiệm
THỦY
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THƯ
Toán
THƯ
Thể dục
CHÍN
Toán tc
THƯ, THẮNG
Anh văn
DŨNG
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 2 NGLL
THƯ
Địa lý
THU
Toán
THƯ
Hóa học
THẮNG
Tiết 3 GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
TÌNH
Sinh học
TUẤN
Tiết 4 Hóa học
THẮNG
LÝ TC
ĐỊNH
Hóa TC
THẮNG, THƯ
Địa lý
THU
Sinh học
TUẤN
Tiết 5 Toán
THƯ
Tin học
TUÂN
Vật lý
ĐỊNH
Công nghệ
HIÊN
GDQP
ĐẠT
Sinh hoạt chủ nhiệm
THƯ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NHUẦN
Địa lý
THU
Sinh học
YẾN
Công nghệ
HIÊN
Thể dục
CHÍN
Toán tc
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 2 NGLL
NHUẦN
Vật lý
HIÊN, THẮNG
Địa lý
THU
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 3 l sử TC
NINH
GDQP
ĐẠT
Tin học
TUÂN
Ngữ Văn
THẮNG, NHUẦN
Tiết 4 Vật lý
HIÊN
GDCD
TRÚC
Văn TC
NHUẦN
Anh văn
DŨNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 5 Lịch sử
NINH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
ĐỊA TC
THU
Anh văn
DŨNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
NHUẦN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NGUYỆT
ĐỊA TC
Phương (địa)
Anh văn

Sinh học
YẾN
Anh văn

Toán
ÁNH
Tiết 2 NGLL
NGUYỆT
GDCD
TRÚC
Tin học
TUÂN
Công nghệ
HIÊN
Toán
ÁNH
Tiết 3 Ngữ Văn
NGUYỆT
Địa lý
Phương (địa)
Thể dục
CHÍN
Lịch sử
NAM
Vật lý
HÒA
Hóa học
THẮNG
Tiết 4 Vật lý
HÒA
Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
ÁNH
Địa lý
Phương (địa)
Văn TC
NGUYỆT
Tiết 5 Hóa học
THẮNG
GDQP
ĐẠT
l sử TC
NAM
Sinh hoạt chủ nhiệm
NGUYỆT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Trực
TĨNH.
Trực
HÒA
Trực
PHƯƠNG(TOÁN)
Trực
ĐẠT
Trực
PHƯƠNG(TOÁN)
Trực
TĨNH.
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRỰC 1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Trực 2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 12/03/2023 04:02

Trở lên trên đỉnh