THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/02/2023

 

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CÔNG
Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
V HÙNG
Hóa học
H MINH
Toán
CÔNG
Toán
CÔNG
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NAM
Tin học
TUÂN
chuyên đề hóa học
H MINH
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 3 Sinh học
HIỀN
Sinh học
HIỀN
Thể dục
LUÂN
Lịch sử
T MINH
Anh văn
DŨNG
chuyên để Toán
CÔNG
Tiết 4 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NAM
chuyên đề v lý
ĐỊNH
Anh văn
DŨNG
GD địa Phương
V HÙNG
Hóa học
H MINH
Tiết 5 Vật lý
ĐỊNH
Anh văn
DŨNG
Tin học
TUÂN
Ngữ Văn
V HÙNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
CÔNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ĐỊNH
Vật lý
ĐỊNH
Anh văn
LIÊN
Tin học
TUÂN
Thể dục
LUÂN
GD địa Phương
V HÙNG
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIÊN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIÊN
Lịch sử
T MINH
chuyên để Toán
NGỌC
Công nghệ
DỤNG
Tiết 3 Lịch sử
T MINH
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Địa lý
THU
Anh văn
LIÊN
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 4 Công nghệ
DỤNG
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
Toán
NGỌC
Ngữ Văn
TÌNH
chuyên đề v lý
ĐỊNH
Tiết 5 Toán
NGỌC
Tin học
TUÂN
Ngữ Văn
TÌNH
Sinh hoạt chủ nhiệm
ĐỊNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HƯƠNG
Thể dục
LUÂN
chuyên đề Địa lý
THU
Anh văn

Công nghệ
DỤNG
Toán
LINH
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
T MINH
Địa lý
THU
Lịch sử
NAM
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 3 Công nghệ
DỤNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Vật lý
THÙY
chuyên đề lịch sử
NAM
Lịch sử
NAM
Tiết 4 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
T MINH
Vật lý
THÙY
GD địa Phương
V HÙNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Anh văn

Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 5 Địa lý
THU
Anh văn

Toán
LINH
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
HƯƠNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
DỤNG
GD địa Phương
V HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
Thể dục
LUÂN
Ngữ Văn
TÌNH
chuyên đề lịch sử
NINH
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
CHUNG
Lịch sử
NINH
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 3 Toán
THƯ
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
THƯ
Công nghệ
DỤNG
Công nghệ
DỤNG
Tiết 4 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
CHUNG
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Ngữ Văn
TÌNH
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
LIÊN
Tiết 5 Lịch sử
NINH
Anh văn
LIÊN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Anh văn
LIÊN
Sinh hoạt chủ nhiệm
DỤNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NINH
Ngữ Văn
L HÙNG
Thể dục
LUÂN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
LIÊN
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
YẾN
GD địa Phương
V HÙNG
Công nghệ
DỤNG
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Tiết 3 Lịch sử
NINH
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
YẾN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 4 chuyên đề lịch sử
NINH
Lịch sử
NINH
Địa lý
Phương (địa)
chuyên đề ngữ văn
L HÙNG
Tiết 5 Công nghệ
DỤNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Vật lý
HIÊN
Ngữ Văn
L HÙNG
Vật lý
HIÊN
Sinh hoạt chủ nhiệm
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HÒA
Tin học
TUÂN
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
Toán
THƯ
Lịch sử
NAM
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HÒA
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
Toán
THƯ
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HÒA
Tiết 3 Lịch sử
NAM
Tin học
TUÂN
Thể dục
LUÂN
Ngữ Văn
TÌNH
Tiết 4 chuyên đề v lý
HÒA
Anh văn
DŨNG
Vật lý
HÒA
Công nghệ
DỤNG
Công nghệ
DỤNG
Tiết 5 Vật lý
HÒA
GD địa Phương
V HÙNG
Địa lý
THU
chuyên để Toán
THƯ
Địa lý
THU
Sinh hoạt chủ nhiệm
HÒA
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A7
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
LINH
Địa lý
Phương (địa)
Tin học
TUÂN
chuyên để Toán
LINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Công nghệ
DỤNG
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIỀN
Lịch sử
T MINH
Anh văn

Tin học
TUÂN
Anh văn

Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 3 chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Anh văn

GD địa Phương
V HÙNG
Toán
LINH
Thể dục
LUÂN
Tiết 4 chuyên đề v lý
TRÍ
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIỀN
Lịch sử
T MINH
Vật lý
TRÍ
Tiết 5 Toán
LINH
Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
TRÍ
Công nghệ
DỤNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
LINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ÁNH
Sinh học
YẾN
LÝ TC
HÒA
Anh văn
LIÊN
Toán
ÁNH
Vật lý
HÒA
Tiết 2 NGLL
ÁNH
Hóa học
CHUNG
Công nghệ
HÒA
Tin học
NHÀI
Toán
ÁNH
Tiết 3 Hóa học
CHUNG
Lịch sử
T MINH
Vật lý
HÒA
Ngữ Văn
V HÙNG
Tin học
NHÀI
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 4 Sinh học
YẾN
GDQP
CHÍN
GDCD
TRÚC
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
HÒA
Tiết 5 Toán
ÁNH
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
V HÙNG
Văn TC
V HÙNG
Hóa TC
CHUNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
ÁNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NAM
GDQP
CHÍN
GDCD
TRÚC
Toán
NGỌC
Vật lý
THÙY
Văn TC
NHUẦN
Tiết 2 Toán
NGỌC
Địa lý
Phương (địa)
Công nghệ
THÙY
Anh văn
DŨNG
Công nghệ
THÙY
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 3 Toán
NGỌC
Tin học
NHÀI
Hóa học
CHUNG
Toán tc
NGỌC
Hóa học
CHUNG
Tiết 4 LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Sinh học
YẾN
Sinh học
YẾN
NGLL<
NAM
Tin học
NHÀI
Lịch sử
NAM
Tiết 5 Hóa TC
CHUNG
Anh văn
DŨNG
Vật lý
THÙY
Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn
DŨNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
H MINH
Tin học
NHÀI
Anh văn

Văn TC
V HÙNG
Tin học
NHÀI
Sinh học
TUẤN
Tiết 2 NGLL
H MINH
Anh văn

Địa lý
Phương (địa)
Toán
LINH
Ngữ Văn
V HÙNG
Sinh học
TUẤN
Tiết 3 Toán
LINH
Ngữ Văn
V HÙNG
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Hóa học
H MINH
Công nghệ
THÙY
Hóa học
H MINH
Tiết 4 Toán tc
LINH
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Hóa TC
H MINH
GDQP
ĐẠT
Toán
LINH
Tiết 5 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Công nghệ
THÙY
GDCD
TRÚC
Lịch sử
T MINH
Anh văn

Sinh hoạt chủ nhiệm
H MINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
TRÍ
Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán tc
THẮM
Lịch sử
T MINH
Anh văn
DŨNG
LÝ TC
TRÍ
Tiết 2 NGLL
TRÍ
GDCD
TRÚC
Sinh học
YẾN
Vật lý
TRÍ
Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
TRÍ
Tiết 3 GDQP
ĐẠT
Anh văn
DŨNG
Toán
THẮM
Công nghệ
THÙY
Toán
THẮM
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 4 Toán
THẮM
Tin học
NHÀI
Hóa học
CHUNG
Tin học
NHÀI
Hóa học
CHUNG
Tiết 5 Văn TC
NGUYỆT
Sinh học
YẾN
Hóa TC
CHUNG
Anh văn
DŨNG
Công nghệ
THÙY
Sinh hoạt chủ nhiệm
TRÍ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(LÝ)
Anh văn
LIÊN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
GDCD
TRÚC
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 2 NGLL
PHƯƠNG(LÝ)
Sinh học
YẾN
Hóa TC
CHUNG
Địa lý
THU
Hóa học
CHUNG
Toán
CÔNG
Tiết 3 Toán
CÔNG
Hóa học
CHUNG
Sinh học
YẾN
Anh văn
LIÊN
Toán tc
TÙNG, CÔNG
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 4 Ngữ Văn
NGUYỆT
Ngữ Văn
NGUYỆT
Văn TC
THÁI
Lịch sử
T MINH
Toán
CÔNG
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 5 GDQP
ĐẠT
Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
Tin học
NHÀI
Tin học
NHÀI
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(LÝ)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HIỀN
Anh văn

LÝ TC
THÙY
Tin học
NHÀI
Toán tc
THẮM
Hóa học
H MINH
Tiết 2 Toán
THẮM
Địa lý
THU
Toán
THẮM
Ngữ Văn
THỦY
Toán
THẮM
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 3 Hóa học
H MINH
Công nghệ
THÙY
Văn TC
THÁI
Anh văn

Anh văn

Tiết 4 Sinh học
HIỀN
GDCD
TRÚC
Vật lý
THÙY
Công nghệ
THÙY
Vật lý
THÙY
Sinh học
HIỀN
Tiết 5 NGLL
HIỀN
Tin học
NHÀI
Lịch sử
T MINH
Hóa TC
H MINH
GDQP
ĐẠT
Sinh hoạt chủ nhiệm
HIỀN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(TOÁN)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
NHUẦN
Vật lý
TRÍ
Anh văn

Hóa học
THẮNG
Tiết 2 GDQP
ĐẠT
Toán tc
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
NHUẦN
Sinh học
YẾN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 3 Hóa học
THẮNG
NGLL
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn

LÝ TC
TRÍ
Thể dục
CHÍN
Vật lý
TRÍ
Tiết 4 GDCD
TRÚC
Lịch sử
T MINH
Tin học
TUÂN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Hóa TC
THẮNG
Tiết 5 Công nghệ
HIÊN
Địa lý
Phương (địa)
Văn TC
NHUẦN
Anh văn

Địa lý
Phương (địa)
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(TOÁN)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THỦY
Lịch sử
NINH
Sinh học
YẾN
Địa lý
THU
Vật lý
HIÊN, THẮNG
ĐỊA TC
THU
Tiết 2 NGLL
THỦY
Thể dục
CHÍN
Vật lý
HIÊN, THẮNG
GDCD
TRÚC
Hóa học
THẮNG, HIÊN
Địa lý
THU
Tiết 3 Văn TC
THỦY
Hóa học
THẮNG, HIÊN
Ngữ Văn
THỦY
GDQP
ĐẠT
Anh văn
LIÊN
Tiết 4 Công nghệ
HIÊN
Tin học
TUÂN
Anh văn
LIÊN
Toán tc
THẮM
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 5 Toán
THẮM
l sử TC
NINH
Toán
THẮM
Anh văn
LIÊN
Toán
THẮM
Sinh hoạt chủ nhiệm
THỦY
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THƯ
Công nghệ
HIÊN
Lịch sử
T MINH
Thể dục
CHÍN
GDQP
ĐẠT
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 2 NGLL
THƯ
LÝ TC
ĐỊNH
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
Hóa học
THẮNG
Tiết 3 GDCD
TRÚC
Vật lý
ĐỊNH
Địa lý
THU
Anh văn
DŨNG
Hóa TC
THẮNG, THƯ
Sinh học
TUẤN
Tiết 4 Hóa học
THẮNG
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
Toán
THƯ
Toán tc
THƯ, THẮNG
Sinh học
TUẤN
Tiết 5 Toán
THƯ
Tin học
TUÂN
Địa lý
THU
Toán
THƯ
Sinh hoạt chủ nhiệm
THƯ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NHUẦN
Địa lý
THU
Anh văn
DŨNG
Văn TC
NHUẦN
Thể dục
CHÍN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 2 NGLL
NHUẦN
Anh văn
DŨNG
GDCD
TRÚC
Toán tc
PHƯƠNG(TOÁN)
l sử TC
NINH
Tiết 3 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
ĐỊA TC
THU
Ngữ Văn
NHUẦN
Ngữ Văn
NHUẦN
Vật lý
HIÊN
Lịch sử
NINH
Tiết 4 GDQP
ĐẠT
Công nghệ
HIÊN
Tin học
TUÂN
Anh văn
DŨNG
Địa lý
THU
Tiết 5
Vật lý
HIÊN
Hóa học
THẮNG, YẾN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Hóa học
THẮNG, YẾN
Sinh hoạt chủ nhiệm
NHUẦN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NGUYỆT
GDCD
TRÚC
Công nghệ
HIÊN
Lịch sử
NAM
Sinh học
YẾN
Văn TC
NGUYỆT
Tiết 2 NGLL
NGUYỆT
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tin học
TUÂN
Anh văn

GDQP
ĐẠT
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 3 Vật lý
HÒA
ĐỊA TC
Phương (địa)
Thể dục
CHÍN
Địa lý
Phương (địa)
Hóa học
THẮNG
Tiết 4 Toán
ÁNH
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn

Toán
ÁNH
Toán
ÁNH
Tiết 5 Hóa học
THẮNG
Anh văn

Vật lý
HÒA
l sử TC
NAM
Sinh hoạt chủ nhiệm
NGUYỆT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Trực
TĨNH.
Trực
HÒA
Trực
PHƯƠNG(TOÁN)
Trực
ĐẠT
Trực
PHƯƠNG(TOÁN)
Trực
TĨNH.
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRỰC 1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Trực 2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 11/02/2023 17:18

Trở lên trên đỉnh