THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11 THÁNG 9 NAM 2023

 

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CHUNG
Sinh học
YẾN
GD địa Phương
T MINH
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Hóa học
CHUNG
Hóa học
CHUNG
Tiết 2 Tin học
NHÀI
chuyên để Toán
ÁNH
Sinh học
YẾN
Tin học
NHÀI
chuyên đề v lý
TRÍ
Tiết 3 Vật lý
TRÍ
Anh văn

Anh văn

HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Anh văn

chuyên đề hóa học
CHUNG
Tiết 4 GDQP
ĐẠT
Toán
ÁNH
Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
V HÙNG
Lịch sử
T MINH
Toán
ÁNH
Tiết 5 Toán
ÁNH
-x- -x- Ngữ Văn
V HÙNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
CHUNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THỦY
Anh văn
LIÊN
Lịch sử
NAM
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
NGỌC
Toán
NGỌC
Tiết 2 chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
Toán
NGỌC
GD địa Phương
T MINH
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
chuyên đề lịch sử
NAM
Tiết 3 Địa lý
THU
GDQP
ĐẠT
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Vật lý
HIÊN
Công nghệ
THÙY
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 4 Ngữ Văn
THỦY
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Ngữ Văn
THỦY
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Vật lý
HIÊN
Tiết 5 chuyên đề Địa lý
THU
-x- -x- Công nghệ
THÙY
Anh văn
LIÊN
Sinh hoạt chủ nhiệm
THỦY
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NHUẦN
Địa lý
THU
Anh văn

Toán
THẮM
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Anh văn

Tiết 2 GDQP
ĐẠT
Lịch sử
NINH
Toán
THẮM
Địa lý
THU
Công nghệ
THÙY
Vật lý
HIÊN
Tiết 3 chuyên đề ngữ văn
NHUẦN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
GD địa Phương
T MINH
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Vật lý
HIÊN
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 4 Ngữ Văn
NHUẦN
chuyên đề Địa lý
THU
Công nghệ
THÙY
Anh văn

Tiết 5 chuyên đề lịch sử
NINH
-x- -x- Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
THẮM
Sinh hoạt chủ nhiệm
NHUẦN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NGUYỆT
Ngữ Văn
NGUYỆT
GDQP
ĐẠT
Công nghệ
THÙY
GD địa Phương
V HÙNG
Anh văn
DŨNG
Tiết 2 Giáo dục thể chất
LUÂN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
chuyên đề lịch sử
T MINH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
NGỌC
Tiết 3 Toán
NGỌC
Công nghệ
THÙY
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
Tiết 4 Địa lý
Phương (địa)
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Lịch sử
T MINH
Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
HIÊN
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 5 chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
-x- -x- Vật lý
HIÊN
Toán
NGỌC
Sinh hoạt chủ nhiệm
NGUYỆT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
V HÙNG
Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
V HÙNG
Tin học
NHÀI
chuyên để Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 2 Công nghệ
TRÍ
chuyên đề ngữ văn
V HÙNG
chuyên đề v lý
TRÍ
GD địa Phương
V HÙNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 3 Tin học
NHÀI
Lịch sử
T MINH
Công nghệ
TRÍ
Giáo dục thể chất
LUÂN
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
Tiết 4 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
GDQP
ĐẠT
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
Vật lý
TRÍ
Tiết 5 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- -x- Anh văn
DŨNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(TOÁN)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THƯ
GDQP
ĐẠT
Anh văn
LIÊN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
Địa lý
THU
Hóa học
THẮNG
Tiết 2 Hóa học
THẮNG
Địa lý
THU
Công nghệ
THÙY
Ngữ Văn
THỦY
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 3 chuyên đề hóa học
THẮNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
chuyên để Toán
THƯ
GD địa Phương
V HÙNG
Lịch sử
NAM
Tiết 4 Toán
THƯ
Toán
THƯ
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
THÙY
Toán
THƯ
Tiết 5 Tin học
NHÀI
-x- -x- chuyên đề ngữ văn
THỦY
Tin học
NHÀI
Sinh hoạt chủ nhiệm
THƯ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CÔNG
Hóa học
H MINH
Giáo dục thể chất
LUÂN
GDQP
CHÍN
Anh văn
DŨNG
Hóa học
H MINH
Tiết 2 Sinh học
HIỀN
Ngữ Văn
TÌNH
Ngữ Văn
TÌNH
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Sinh học
HIỀN
Tiết 3 Toán
CÔNG
Lịch sử
NINH
chuyên đề v lý
ĐỊNH
chuyên để Toán
CÔNG
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 4 Tin học
NHÀI
chuyên đề hóa học
H MINH
Vật lý
ĐỊNH
Anh văn
DŨNG
Toán
CÔNG
Anh văn
DŨNG
Tiết 5 -x- -x- -x- Tin học
NHÀI
Toán
CÔNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
CÔNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ĐỊNH
Lịch sử
NINH
chuyên đề v lý
ĐỊNH
Giáo dục thể chất
LUÂN
GDQP
CHÍN
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 2 Vật lý
ĐỊNH
chuyên để Toán
LINH
Vật lý
ĐỊNH
Toán
LINH
Tiết 3 chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Toán
LINH
Địa lý
Phương (địa)
Toán
LINH
Tin học
NHÀI
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Tiết 4 Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Tin học
NHÀI
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
DỤNG
Tiết 5 -x- -x- -x- Công nghệ
DỤNG
Địa lý
Phương (địa)
Sinh hoạt chủ nhiệm
ĐỊNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HƯƠNG
Toán
LINH
Vật lý
THÙY
Công nghệ
DỤNG
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Lịch sử
NAM
Tiết 2 Lịch sử
NAM
Anh văn

Anh văn

Toán
LINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn

Tiết 3 Công nghệ
DỤNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Giáo dục thể chất
LUÂN
Địa lý
THU
chuyên đề Địa lý
THU
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 4 chuyên đề lịch sử
NAM
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Vật lý
THÙY
Toán
LINH
Tiết 5 -x- -x- Kinh Tế và P luật
TRÚC
GDQP
CHÍN
Địa lý
THU
Sinh hoạt chủ nhiệm
HƯƠNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
DỤNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
Địa lý
Phương (địa)
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
chuyên đề lịch sử
NINH
Tiết 2 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
GDQP
CHÍN
Công nghệ
DỤNG
Tiết 3 Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
TÌNH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
THẮM
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Lịch sử
NINH
Tiết 4 Công nghệ
DỤNG
Toán
THẮM
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
THẮM
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 5 -x- -x- -x- Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
DỤNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NINH
chuyên đề ngữ văn
L HÙNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
TRÍ
Tiết 2 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
L HÙNG
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
DỤNG
Địa lý
Phương (địa)
chuyên đề lịch sử
NINH
Tiết 3 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
L HÙNG
GDQP
CHÍN
Giáo dục thể chất
LUÂN
Công nghệ
DỤNG
Tiết 4 Lịch sử
NINH
Lịch sử
NINH
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 5 -x- -x- Vật lý
TRÍ
Anh văn
LIÊN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Sinh hoạt chủ nhiệm
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HÒA
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
chuyên để Toán
THƯ
Địa lý
THU
Giáo dục thể chất
LUÂN
Công nghệ
DỤNG
Tiết 2 Vật lý
HÒA
Tin học
TUÂN
Toán
THƯ
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Vật lý
HÒA
Tiết 3 Toán
THƯ
Địa lý
THU
Lịch sử
NAM
Công nghệ
DỤNG
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
THƯ
Tiết 4 chuyên đề v lý
HÒA
Anh văn

Tin học
TUÂN
GDQP
CHÍN
Anh văn

Tiết 5 -x- -x- -x- Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn

Sinh hoạt chủ nhiệm
HÒA
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ÁNH
Toán
ÁNH
Vật lý
HÒA
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
HÒA
Tiết 2 Hóa học
CHUNG
SINH TC
YẾN
Tin học
TUÂN
Tin học
TUÂN
Hóa TC
CHUNG
Toán
ÁNH
Tiết 3 Toán
ÁNH
Toán tc
ÁNH
Sinh học
YẾN
GDCD
TRÚC
Hóa học
CHUNG
LÝ TC
HÒA
Tiết 4 Toán
ÁNH
Sinh học
YẾN
GDQP
ĐẠT
Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Vật lý
HÒA
Tiết 5 Ngữ Văn
HƯƠNG
Lịch sử
T MINH
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
Sinh hoạt chủ nhiệm
ÁNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NAM
Toán tc
NGỌC
Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn
DŨNG
Vật lý
THÙY
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 2 Địa lý
Phương (địa)
GDQP
ĐẠT
SINH TC
YẾN
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Tiết 3 Lịch sử
NAM
Sinh học
YẾN
Tin học
TUÂN
Vật lý
THÙY
Toán
NGỌC
Hóa học
THẮNG
Tiết 4 Hóa học
THẮNG
Tin học
TUÂN
Lịch sử
NAM
GDCD
TRÚC
Toán
NGỌC
Toán
NGỌC
Tiết 5 Văn TC
NHUẦN
Toán
NGỌC
l sử TC
NAM
Sinh học
YẾN
Công nghệ
HIÊN
Sinh hoạt chủ nhiệm
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
H MINH
Tin học
TUÂN
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Lịch sử
T MINH
Toán tc
LINH
Sinh học
TUẤN
Tiết 2 Ngữ Văn
NHUẦN
Hóa- sinh TC
TUẤN, H MINH
GDQP
ĐẠT
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn

Tiết 3 Hóa học
H MINH
Hóa- sinh TC
TUẤN, H MINH
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tin học
TUÂN
Toán
LINH
Anh văn

Tiết 4 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Toán
LINH
Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
LINH
GDCD
TRÚC
Hóa học
H MINH
Tiết 5 Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
Anh văn

Toán
LINH
Lịch sử
T MINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
H MINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HIỀN
Anh văn

Toán tc
THẮM
Tin học
TUÂN
Anh văn

Sinh học
HIỀN
Tiết 2 Ngữ Văn
THỦY
l sử TC
T MINH
Văn TC
THÁI
Vật lý
THÙY
Toán
THẮM
Hóa học
H MINH
Tiết 3 Tin học
TUÂN
Toán
THẮM
Lịch sử
T MINH
Toán
THẮM
SINH TC
HIỀN
Tiết 4 Sinh học
HIỀN
Lịch sử
T MINH
GDCD
TRÚC
Công nghệ
HIÊN
Địa lý
THU
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 5 GDQP
ĐẠT
Hóa học
H MINH
Anh văn

Toán
THẮM
Vật lý
THÙY
Sinh hoạt chủ nhiệm
HIỀN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(LÝ)
l sử TC
T MINH
Tin học
TUÂN
Sinh học
YẾN
Toán
CÔNG
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 2 Toán tc
CÔNG
Anh văn
LIÊN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
GDCD
TRÚC
Công nghệ
HIÊN
Hóa học
CHUNG
Tiết 3 GDQP
ĐẠT
Ngữ Văn
NGUYỆT
Văn TC
THÁI
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 4 Toán
CÔNG
Sinh học
YẾN
SINH TC
YẾN
Địa lý
Phương (địa)
Toán
CÔNG
Tiết 5 Toán
CÔNG
Tin học
TUÂN
Lịch sử
T MINH
Lịch sử
T MINH
Hóa học
CHUNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(LÝ)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Trực
TĨNH.
Trực
PHƯƠNG(TOÁN)
--- Trực
ĐẠT
Trực
PHƯƠNG(LÝ)
Trực
TĨNH.
Tiết 2 Trực
HÒA
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
SHCM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 10/09/2023 09:24

Trở lên trên đỉnh