THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ 2/10/2023 ĐẾN 11/11/20233

 
Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CHUNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG

GD địa Phương

Hùng

Giáo dục thể chất
TĨNH.
Tin học
NHÀI
Hóa học
CHUNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
CHUNG
Anh văn

Vật lý
TRÍ
Sinh học
YẾN
chuyên để Toán
ÁNH
Tiết 3 Hóa học
CHUNG
Vật lý
TRÍ
Toán
ÁNH
Ngữ Văn
V HÙNG
Anh văn

Toán
ÁNH
Tiết 4 Toán
ÁNH
Sinh học
YẾN
Anh văn

Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
V HÙNG
chuyên đề hóa học
CHUNG
Tiết 5 Tin học
NHÀI
-x- chuyên đề v lý
TRÍ
GDQP
ĐẠT
Sinh hoạt chủ nhiệm
CHUNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THỦY
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Anh văn
LIÊN
Toán
NGỌC
Công nghệ
THÙY
chuyên đề Địa lý
THU
Tiết 2 SHDC-TN-HN
THỦY
Công nghệ
THÙY
GD địa Phương
Hùng
Anh văn
LIÊN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Lịch sử
NAM
Tiết 3 chuyên đề lịch sử
NAM
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Ngữ Văn
THỦY
GDQP
ĐẠT
Toán
NGỌC
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 4 Toán
NGỌC
chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
Tiết 5 Địa lý
THU
-x- Vật lý
HIÊN
Vật lý
HIÊN
Sinh hoạt chủ nhiệm
THỦY
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NHUẦN
GDQP
ĐẠT
Anh văn

Kinh Tế và P luật
TRÚC
Anh văn

Giáo dục thể chất
TĨNH.
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NHUẦN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Vật lý
HIÊN
Anh văn

chuyên đề lịch sử
NINH
Tiết 3 Địa lý
THU
Toán
THẮM
GD địa Phương
Hùng
Toán
THẮM
Toán
THẮM
chuyên đề ngữ văn
NHUẦN
Tiết 4 chuyên đề Địa lý
THU
Công nghệ
THÙY
Ngữ Văn
NHUẦN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Vật lý
HIÊN
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 5 Lịch sử
NINH
-x- Công nghệ
THÙY
Địa lý
THU
Sinh hoạt chủ nhiệm
NHUẦN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NGUYỆT
Lịch sử
T MINH
Giáo dục thể chất
LUÂN
chuyên đề lịch sử
T MINH
GD địa Phương
Minh
Anh văn
DŨNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NGUYỆT
GDQP
ĐẠT
Anh văn
DŨNG
Vật lý
HIÊN
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 3 chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
Công nghệ
THÙY
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Công nghệ
THÙY
Anh văn
DŨNG
Tiết 4 Ngữ Văn
NGUYỆT
Kinh Tế và P luật
TRÚC
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Toán
NGỌC
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 5 Toán
NGỌC
-x- Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
HIÊN
Toán
NGỌC
Sinh hoạt chủ nhiệm
NGUYỆT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(TOÁN)
Vật lý
TRÍ
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
V HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 2 SHDC-TN-HN
PHƯƠNG(TOÁN)
Công nghệ
TRÍ
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
GD địa Phương
T Minh
Anh văn
DŨNG
Tiết 3 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
GDQP
ĐẠT
Công nghệ
TRÍ
Lịch sử
T MINH
Giáo dục thể chất
LUÂN
chuyên để Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 4 Tin học
NHÀI
Ngữ Văn
V HÙNG
chuyên đề v lý
TRÍ
Anh văn
DŨNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 5 Vật lý
TRÍ
-x- chuyên đề ngữ văn
V HÙNG
Tin học
NHÀI
Anh văn
DŨNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(TOÁN)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THƯ
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
THỦY
Công nghệ
THÙY
Giáo dục thể chất
LUÂN
chuyên đề hóa học
THẮNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
THƯ
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
Công nghệ
THÙY
Toán
THƯ
Tiết 3 Hóa học
THẮNG
Lịch sử
NAM
chuyên để Toán
THƯ
Tin học
NHÀI
GD địa Phương
T Minh 
Hóa học
THẮNG
Tiết 4 Ngữ Văn
THỦY
GDQP
ĐẠT
Toán
THƯ
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 5 Toán
THƯ
-x- Địa lý
THU
Anh văn
LIÊN
Tin học
NHÀI
Sinh hoạt chủ nhiệm
THƯ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CÔNG
Hóa học
H MINH
Vật lý
ĐỊNH
Tin học
NHÀI
Anh văn
DŨNG
Sinh học
HIỀN
Tiết 2 SHDC-TN-HN
CÔNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
Vật lý
ĐỊNH
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Anh văn
DŨNG
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 3 Toán
CÔNG
Toán
CÔNG
Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
TÌNH
Hóa học
H MINH
Tiết 4 Sinh học
HIỀN
GDQP
CHÍN
Toán
CÔNG
Ngữ Văn
TÌNH
Tin học
NHÀI
Toán
CÔNG
Tiết 5 -x- chuyên đề hóa học
H MINH
-x- Lịch sử
NINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
CÔNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ĐỊNH
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Toán
LINH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
ĐỊNH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn
LIÊN
Tin học
NHÀI
Tiết 3 Vật lý
ĐỊNH
Công nghệ
DỤNG
Vật lý
ĐỊNH
GDQP
CHÍN
chuyên để Toán
LINH
Lịch sử
NINH
Tiết 4 Công nghệ
DỤNG
Anh văn
LIÊN
Địa lý
Phương (địa)
Tin học
NHÀI
Toán
LINH
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 5 -x- Toán
LINH
-x- HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Địa lý
Phương (địa)
Sinh hoạt chủ nhiệm
ĐỊNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HƯƠNG
Anh văn

Kinh Tế và P luật
TRÚC
Anh văn

Kinh Tế và P luật
TRÚC
chuyên đề lịch sử
NAM
Tiết 2 SHDC-TN-HN
HƯƠNG
Lịch sử
NAM
chuyên đề Địa lý
THU
Công nghệ
DỤNG
Vật lý
THÙY
Công nghệ
DỤNG
Tiết 3 Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
LINH
Toán
LINH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Vật lý
THÙY
Địa lý
THU
Tiết 4 chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Địa lý
THU
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Lịch sử
NAM
Tiết 5 -x- Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn

GDQP
CHÍN
Toán
LINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
HƯƠNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
DỤNG
Toán
THẮM
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 2 SHDC-TN-HN
DỤNG
GDQP
CHÍN
Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Ngữ Văn
TÌNH
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 3 Lịch sử
NINH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Giáo dục thể chất
LUÂN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Lịch sử
NINH
Công nghệ
DỤNG
Tiết 4 chuyên đề lịch sử
NINH
Ngữ Văn
TÌNH
Công nghệ
DỤNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Anh văn
DŨNG
Tiết 5 -x- -x- Toán
THẮM
Toán
THẮM
Sinh hoạt chủ nhiệm
DỤNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NINH
Công nghệ
DỤNG
Vật lý
TRÍ
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
NINH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NINH
Anh văn
LIÊN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
GDQP
CHÍN
Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
NINH
Tiết 3 Công nghệ
DỤNG
chuyên đề ngữ văn
L HÙNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Địa lý
Phương (địa)
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Giáo dục thể chất
LUÂN
Tiết 4 Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
L HÙNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
L HÙNG
chuyên đề lịch sử
NINH
Tiết 5 -x- HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Sinh hoạt chủ nhiệm
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HÒA
Lịch sử
NAM
chuyên để Toán
THƯ
Ngữ Văn
TÌNH
Vật lý
HÒA
Giáo dục thể chất
LUÂN
Tiết 2 SHDC-TN-HN
HÒA
Tin học
TUÂN
Toán
THƯ
Anh văn

Tiết 3 Vật lý
HÒA
Anh văn

Địa lý
THU
Công nghệ
DỤNG
Địa lý
THU
Toán
THƯ
Tiết 4 Toán
THƯ
Công nghệ
DỤNG
Tin học
TUÂN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
chuyên đề v lý
HÒA
Tiết 5 -x- GDQP
CHÍN
-x- Anh văn

Ngữ Văn
TÌNH
Sinh hoạt chủ nhiệm
HÒA
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ÁNH
Sinh học
YẾN
Toán
ÁNH
Anh văn
LIÊN
Hóa học
CHUNG
Toán
ÁNH
Tiết 2 Toán
ÁNH
Lịch sử
T MINH
GDQP
ĐẠT
LÝ TC
HÒA
Địa lý
THU
Tiết 3 Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn
LIÊN
SINH TC
YẾN
Vật lý
HÒA
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 4 Hóa học
CHUNG
Tin học
TUÂN
Lịch sử
T MINH
Sinh học
YẾN
Hóa TC
CHUNG
Tiết 5 Vật lý
HÒA
Anh văn
LIÊN
Tin học
TUÂN
GDCD
TRÚC
Công nghệ
HÒA
Sinh hoạt chủ nhiệm
ÁNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NAM
Vật lý
THÙY
Tin học
TUÂN
Sinh học
YẾN
Toán
NGỌC
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 2 Toán
NGỌC
Sinh học
YẾN
Văn TC
NHUẦN
GDCD
TRÚC
Toán
NGỌC
Tiết 3 Toán tc
NGỌC
Tin học
TUÂN
Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
NGỌC
SINH TC
YẾN
Anh văn
DŨNG
Tiết 4 Lịch sử
NAM
l sử TC
NAM
Công nghệ
HIÊN
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
Hóa học
THẮNG
Tiết 5 Hóa học
THẮNG
Lịch sử
NAM
GDQP
ĐẠT
Anh văn
DŨNG
Vật lý
THÙY
Sinh hoạt chủ nhiệm
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
H MINH
Toán
LINH
Ngữ Văn
NHUẦN
GDQP
ĐẠT
Toán tc
LINH
Sinh học
TUẤN
Tiết 2 Tin học
TUÂN
Hóa- sinh TC
TUẤN, H MINH
Tin học
TUÂN
Lịch sử
T MINH
Toán
LINH
Tiết 3 Hóa học
H MINH
Hóa- sinh TC
TUẤN, H MINH
Anh văn

Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Địa lý
Phương (địa)
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 4 Ngữ Văn
NHUẦN
Hóa học
H MINH
Toán
LINH
Anh văn

Anh văn

Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 5 Lịch sử
T MINH
Toán
LINH
Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
GDCD
TRÚC
Sinh hoạt chủ nhiệm
H MINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HIỀN
Tin học
TUÂN
Địa lý
THU
Toán
THẮM
Toán
THẮM
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 2 Sinh học
HIỀN
Toán
THẮM
Văn TC
THÁI
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
l sử TC
T MINH
Tin học
TUÂN
Anh văn

Công nghệ
HIÊN
SINH TC
HIỀN
Tiết 4 Hóa học
H MINH
Anh văn

GDQP
ĐẠT
Vật lý
THÙY
Lịch sử
T MINH
Sinh học
HIỀN
Tiết 5 Hóa học
H MINH
Vật lý
THÙY
GDCD
TRÚC
Lịch sử
T MINH
Anh văn

Sinh hoạt chủ nhiệm
HIỀN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(LÝ)
Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
CÔNG
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
SINH TC
YẾN
Toán tc
CÔNG
Tiết 2 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
GDQP
ĐẠT
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
LIÊN
Hóa học
CHUNG
Tiết 3 Tin học
TUÂN
Anh văn
LIÊN
Văn TC
THÁI
Anh văn
LIÊN
Hóa học
CHUNG
Toán
CÔNG
Tiết 4 Toán
CÔNG
Lịch sử
T MINH
GDCD
TRÚC
Công nghệ
HIÊN
Sinh học
YẾN
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 5 Toán
CÔNG
Tin học
TUÂN
Lịch sử
T MINH
Sinh học
YẾN
l sử TC
T MINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(LÝ)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Trực
TĨNH.
Trực
TĨNH.
Trực
TĨNH.
Trực
LINH
Trực
ĐẠT
Trực
ĐẠT
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
SHCM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 30/09/2023 21:22

Trở lên trên đỉnh