THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG 25/3/2024

 
Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CHUNG
Vật lý
TRÍ
Toán
ÁNH
Vật lý
TRÍ
Hóa học
CHUNG
Toán
ÁNH
Tiết 2 SHDC-TN-HN
CHUNG
Ngữ Văn
V HÙNG
Tin học
NHÀI
chuyên đề v lý
TRÍ
GDQP
ĐẠT
Anh văn

Tiết 3 chuyên để Toán
ÁNH
Giáo dục thể chất
TĨNH.
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Lịch sử
T MINH
Hóa học
CHUNG
Tiết 4 Toán
ÁNH
Tin học
NHÀI
Ngữ Văn
V HÙNG
Sinh học
YẾN
chuyên đề hóa học
CHUNG
Tiết 5 Lịch sử
T MINH
Sinh học
YẾN
Anh văn

Anh văn

-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
CHUNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THỦY
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
chuyên đề lịch sử
NAM
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 2 SHDC-TN-HN
THỦY
Anh văn
DŨNG
chuyên đề Địa lý
THU
Vật lý
HIÊN
Địa lý
THU
Tiết 3 Địa lý
THU
Kinh Tế và P luật
TRÚC
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Công nghệ
THÙY
Toán
NGỌC
Lịch sử
NAM
Tiết 4 Ngữ Văn
THỦY
Toán
NGỌC
Toán
NGỌC
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Công nghệ
THÙY
GDQP
ĐẠT
Tiết 5 Lịch sử
NAM
Vật lý
HIÊN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
THỦY
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NHUẦN
GDQP
ĐẠT
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Vật lý
HIÊN
Anh văn

Vật lý
HIÊN
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NHUẦN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Công nghệ
THÙY
Toán
THẮM
chuyên đề lịch sử
NINH
Tiết 3 chuyên đề ngữ văn
NHUẦN
Công nghệ
THÙY
Anh văn

Anh văn

chuyên đề Địa lý
THU
Lịch sử
NINH
Tiết 4 Địa lý
THU
Toán
THẮM
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Ngữ Văn
NHUẦN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Địa lý
THU
Tiết 5 Lịch sử
NINH
Toán
THẮM
Ngữ Văn
NHUẦN
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
NHUẦN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NGUYỆT
Công nghệ
THÙY
Toán
NGỌC
Công nghệ
THÙY
Giáo dục thể chất
LUÂN
Anh văn
DŨNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NGUYỆT
GDQP
ĐẠT
Địa lý
Phương (địa)
chuyên đề lịch sử
T MINH
Vật lý
HIÊN
Tiết 3 chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
Toán
NGỌC
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Lịch sử
T MINH
Anh văn
DŨNG
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 4 Lịch sử
T MINH
Vật lý
HIÊN
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
NGỌC
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 5 Anh văn
DŨNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
NGUYỆT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
V HÙNG
Ngữ Văn
V HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
T MINH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Tiết 2 SHDC-TN-HN
PHƯƠNG(TOÁN)
Công nghệ
TRÍ
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
Vật lý
TRÍ
Tiết 3 Lịch sử
T MINH
Tin học
NHÀI
Địa lý
Phương (địa)
Công nghệ
TRÍ
chuyên đề v lý
TRÍ
Anh văn
DŨNG
Tiết 4 chuyên để Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tin học
NHÀI
Vật lý
TRÍ
Anh văn
DŨNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 5 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
GDQP
ĐẠT
Anh văn
DŨNG
chuyên đề ngữ văn
V HÙNG
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(TOÁN)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THƯ
Anh văn
LIÊN
Tin học
NHÀI
Giáo dục thể chất
LUÂN
GDQP
ĐẠT
Hóa học
THẮNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
THƯ
Tin học
NHÀI
Công nghệ
THÙY
Công nghệ
THÙY
Toán
THƯ
Tiết 3 Lịch sử
NAM
chuyên để Toán
THƯ
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
THỦY
Lịch sử
NAM
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 4 Hóa học
THẮNG
Toán
THƯ
Địa lý
THU
Địa lý
THU
Tiết 5 chuyên đề hóa học
THẮNG
Toán
THƯ
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
Anh văn
LIÊN
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
THƯ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CÔNG
Ngữ Văn
TÌNH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Vật lý
ĐỊNH
GD địa Phương
TÌNH
Lịch sử
NINH
Tiết 2 SHDC-TN-HN
CÔNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Vật lý
ĐỊNH
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
CÔNG
Tiết 3 Vật lý
ĐỊNH
GDQP
CHÍN
Toán
CÔNG
Anh văn
DŨNG
chuyên đề hóa học
H MINH
Tiết 4 Toán
CÔNG
Anh văn
DŨNG
Toán
CÔNG
Anh văn
DŨNG
Hóa học
H MINH
Sinh học
HIỀN
Tiết 5 Sinh học
HIỀN
Tin học
NHÀI
Tin học
NHÀI
Hóa học
H MINH
Lịch sử
NINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
CÔNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ĐỊNH
GDQP
CHÍN
Toán
LINH
Toán
LINH
Lịch sử
NINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
ĐỊNH
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
DỤNG
Tin học
TUÂN
Tin học
TUÂN
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 3 chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
GD địa Phương
TÌNH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Vật lý
ĐỊNH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 4 Công nghệ
DỤNG
chuyên để Toán
LINH
Anh văn
LIÊN
Lịch sử
NINH
Tiết 5 Vật lý
ĐỊNH
Toán
LINH
Anh văn
LIÊN
Địa lý
Phương (địa)
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Sinh hoạt chủ nhiệm
ĐỊNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HƯƠNG
Toán
LINH
chuyên đề Địa lý
THU
Anh văn

Vật lý
THÙY
Địa lý
THU
Tiết 2 SHDC-TN-HN
HƯƠNG
GDQP
CHÍN
Anh văn

chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Lịch sử
NAM
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 3 Công nghệ
DỤNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
Địa lý
THU
Toán
LINH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Tiết 4 chuyên đề lịch sử
NAM
Toán
LINH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Anh văn

GD địa Phương
Phương (địa)
Tiết 5 Ngữ Văn
HƯƠNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Công nghệ
DỤNG
Vật lý
THÙY
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
HƯƠNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
DỤNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
Toán
THẮM
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Tiết 2 SHDC-TN-HN
DỤNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
chuyên đề lịch sử
NINH
Công nghệ
DỤNG
Tiết 3 Anh văn
DŨNG
Toán
THẮM
Công nghệ
DỤNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
THẮM
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 4 Lịch sử
NINH
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Ngữ Văn
TÌNH
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
SHL
DỤNG
Tiết 5 GDQP
CHÍN
Ngữ Văn
TÌNH
Địa lý
Phương (địa)
-x- GD địa Phương
Phương (địa)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NINH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
L HÙNG
Vật lý
TRÍ
Công nghệ
DỤNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NINH
Ngữ Văn
L HÙNG
Anh văn
DŨNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 3 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Địa lý
Phương (địa)
chuyên đề lịch sử
NINH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Tiết 4 GDQP
CHÍN
chuyên đề ngữ văn
L HÙNG
Công nghệ
DỤNG
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
NINH
Tiết 5 GD địa Phương
Phương (địa)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Vật lý
TRÍ
GD địa Phương
TÌNH
Sinh hoạt chủ nhiệm
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HÒA
Toán
THƯ
Công nghệ
DỤNG
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Địa lý
THU
Anh văn

Tiết 2 SHDC-TN-HN
HÒA
Ngữ Văn
TÌNH
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Ngữ Văn
TÌNH
Anh văn

Lịch sử
NAM
Tiết 3 chuyên để Toán
THƯ
Vật lý
HÒA
Giáo dục thể chất
LUÂN
Tin học
TUÂN
Vật lý
HÒA
Tiết 4 Toán
THƯ
GDQP
CHÍN
Anh văn

GD địa Phương
TÌNH
Toán
THƯ
Tiết 5 Công nghệ
DỤNG
chuyên đề v lý
HÒA
Địa lý
THU
Tin học
TUÂN
Lịch sử
NAM
Sinh hoạt chủ nhiệm
HÒA
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ÁNH
SINH TC
YẾN
Anh văn
LIÊN
Tin học
TUÂN
Sinh học
YẾN
Hóa học
CHUNG
Tiết 2 Địa lý
THU
Vật lý
HÒA
Ngữ Văn
HƯƠNG
GDCD
TRÚC
Hóa học
CHUNG
GDQP
ĐẠT
Tiết 3 LÝ TC
HÒA
Anh văn
LIÊN
Toán
ÁNH
Anh văn
LIÊN
Hóa TC
CHUNG
Toán
ÁNH
Tiết 4 Vật lý
HÒA
Công nghệ
HÒA
Ngữ Văn
HƯƠNG
Lịch sử
T MINH
Tiết 5 Công nghệ
HÒA
-x- -x- Địa lý
THU
Sinh hoạt chủ nhiệm
ÁNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NAM
Toán
NGỌC
Vật lý
THÙY
Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
NGỌC
l sử TC
NAM
Tiết 2 Hóa học
THẮNG
Công nghệ
HIÊN
Toán
NGỌC
Anh văn
DŨNG
Toán tc
NGỌC
Hóa học
THẮNG
Tiết 3 Địa lý
Phương (địa)
SINH TC
YẾN
Ngữ Văn
NHUẦN
Tin học
TUÂN
GDQP
ĐẠT
Công nghệ
HIÊN
Tiết 4 Anh văn
DŨNG
Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
THÙY
Lịch sử
NAM
Anh văn
DŨNG
Tiết 5 Văn TC
NHUẦN
-x- -x- GDCD
TRÚC
Sinh học
YẾN
Sinh hoạt chủ nhiệm
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
H MINH
Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
NHUẦN
Lịch sử
T MINH
GDCD
TRÚC
Sinh học
TUẤN
Tiết 2 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Toán tc
LINH
Anh văn

Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 3 Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
Toán
LINH
Toán
LINH
Ngữ Văn
NHUẦN
Hóa học
H MINH
Anh văn

Tiết 4 Địa lý
Phương (địa)
GDQP
ĐẠT
Anh văn

Hóa học
H MINH
Tin học
TUÂN
Hóa học
H MINH
Tiết 5 LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
-x- -x- Toán
LINH
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Sinh hoạt chủ nhiệm
H MINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HIỀN
Toán
THẮM
Anh văn

Ngữ Văn
THỦY
Tin học
TUÂN
GDQP
ĐẠT
Tiết 2 SINH TC
HIỀN
Vật lý
THÙY
Văn TC
THÁI
Hóa học
H MINH
Hóa học
H MINH
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
Công nghệ
HIÊN
Toán
THẮM
Công nghệ
HIÊN
Anh văn

Địa lý
THU
Tiết 4 Sinh học
HIỀN
GDCD
TRÚC
Vật lý
THÙY
l sử TC
T MINH
Toán
THẮM
Anh văn

Tiết 5 Địa lý
THU
-x- -x- Lịch sử
T MINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
HIỀN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(LÝ)
Công nghệ
HIÊN
Toán
CÔNG
Anh văn
LIÊN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Toán tc
CÔNG
Tiết 2 Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
l sử TC
T MINH
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 3 Hóa học
CHUNG
GDQP
ĐẠT
Văn TC
THÁI
Ngữ Văn
NGUYỆT
SINH TC
YẾN
Tiết 4 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Sinh học
YẾN
GDCD
TRÚC
Tin học
TUÂN
Hóa học
CHUNG
Toán
CÔNG
Tiết 5 Toán
CÔNG
-x- -x- Công nghệ
HIÊN
Lịch sử
T MINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(LÝ)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Trực
TĨNH.
Trực
TĨNH.
Trực
ĐẠT
Trực
ĐẠT
Trực
LINH
Trực
TĨNH.
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
SHCM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 23/03/2024 22:49

Trở lên trên đỉnh