Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ Chi bộ năm 2019.
Tảihttps://storage-vnportal.vnpt.vn/bpc-sgd/sitefolders/truongthptthongnhatbudang/762/bao-cao-tong-ket-chi-bo-2018-va-phuong-huong-nam-2019.-2-.doc