1. Xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2021-2022

 

kế hoạch triển khai nhiệm công nghệ thông tin và thống kê nam 20212022.doc