báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 (đọc tại trường đầy đủ dữ liêu)
https://storage-vnportal.vnpt.vn/bpc-sgd/sitefolders/truongthptthongnhatbudang/760/tong-ket-19-20-doc-tai-truong.docx