Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ ngày 10/01/2022

 

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Tin học
THẮM
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Thể dục
LUÂN
Sinh học
YẾN
Toán
ÁNH
Tiết 2 Toán
ÁNH
Văn TC
V HÙNG
Tin học
THẮM
Hóa học
CHUNG
Tiết 3 Ngữ Văn
V HÙNG
Công nghệ
DỤNG
Vật lý
HÒA
Lịch sử
T MINH
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
DỤNG
Tiết 4 Lịch sử
T MINH
SINH TC
YẾN
GDQP
ĐẠT
Ngữ Văn
V HÙNG
Vật lý
HÒA
Tiết 5 Hóa học
CHUNG
GDCD
TRÚC
Địa lý
THU
LÝ TC
HÒA
Toán
ÁNH
Sinh hoạt
ÁNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Thể dục
LUÂN
Lịch sử
NAM
Toán tc
NGỌC
Vật lý
THÙY
Ngữ Văn
NHUẦN
l sử TC
NAM
Tiết 2 Công nghệ
DỤNG
Anh văn
DŨNG
Công nghệ
DỤNG
GDQP
ĐẠT
Tiết 3 Hóa học
H MINH
Toán
NGỌC
Tin học
THẮM
Địa lý
Phương (địa)
Hóa học
H MINH
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 4 Tin học
THẮM
Lịch sử
NAM
ĐỊA TC
Phương (địa)
Vật lý
THÙY
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 5 Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Toán
NGỌC
GDCD
TRÚC
Sinh học
HIỀN
Sinh hoạt
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Hóa học
H MINH
Ngữ Văn
V HÙNG
Thể dục
LUÂN
Toán
LINH
Ngữ Văn
V HÙNG
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 2 Tin học
THẮM
Lịch sử
T MINH
Hóa học
H MINH
Tiết 3 Toán
LINH
Tin học
THẮM
Sinh học
YẾN
Anh văn

Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
GDQP
ĐẠT
Tiết 4 Văn TC
V HÙNG
GDCD
TRÚC
Công nghệ
DỤNG
Lịch sử
T MINH
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 5 Anh văn

Công nghệ
DỤNG
Anh văn

Địa lý
Phương (địa)
Hóa TC
H MINH
Sinh hoạt
H MINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Toán
LINH
Công nghệ
DỤNG
GDCD
TRÚC
Anh văn

Lịch sử
T MINH
Hóa học
H MINH
Tiết 2 Địa lý
Phương (địa)
Anh văn

Vật lý
HÒA
l sử TC
T MINH
Công nghệ
DỤNG
Tiết 3 Thể dục
LUÂN
Sinh học
HIỀN
GDQP
ĐẠT
LÝ TC
HÒA
Văn TC
NHUẦN
Vật lý
HÒA
Tiết 4 Anh văn

Lịch sử
T MINH
Toán
LINH
Ngữ Văn
NGUYỆT
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 5 Hóa học
H MINH
Tin học
THẮM
Tin học
THẮM
Sinh hoạt
DỤNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Địa lý
THU
Tin học
TUÂN
GDQP
ĐẠT
l sử TC
T MINH
GDCD
SỰ
Sinh học
HIỀN
Tiết 2 Hóa học
H MINH
Anh văn
LIÊN
Văn TC
THÁI
Tin học
TUÂN
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 3 Toán tc
TÙNG, NGỌC
Thể dục
LUÂN
Toán
NGỌC
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 4 Ngữ Văn
NGUYỆT
Lịch sử
T MINH
Hóa học
H MINH
Công nghệ
DỤNG
Tiết 5 Toán
NGỌC
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
DỤNG
Anh văn
LIÊN
Sinh hoạt
PHƯƠNG(LÝ)
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Anh văn

Thể dục
LUÂN
Anh văn

GDQP
ĐẠT
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tin học
CÔNG
Tiết 2 Ngữ Văn
THỦY
Lịch sử
T MINH
Địa lý
THU
GDCD
SỰ
SINH TC
HIỀN
Tiết 3 Anh văn

Văn TC
THÁI
Công nghệ
DỤNG
Toán tc
LINH
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 4 Hóa học
CHUNG
Công nghệ
DỤNG
Toán
LINH
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Sinh học
HIỀN
Hóa học
CHUNG
Tiết 5 Toán
LINH
l sử TC
T MINH
Tin học
CÔNG
Lịch sử
T MINH
Sinh hoạt
HIỀN
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Văn TC
V HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
T MINH
LÝ TC
TRÍ
GDQP
CHÍN
Vật lý
TRÍ
Tiết 2 Hóa học
THẮNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Sinh học
YẾN
Tin học
NHÀI
Công nghệ
THÙY
Ngữ Văn
V HÙNG
Tiết 3 Công nghệ
THÙY
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Thể dục
LUÂN
Ngữ Văn
V HÙNG
Tiết 4 Anh văn

Hóa học
THẮNG
Anh văn

Tin học
NHÀI
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 5 Sinh học
YẾN
Anh văn

GDCD
TRÚC
Vật lý
TRÍ
Hóa TC
THẮNG
Sinh hoạt
PHƯƠNG(TOÁN)
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ngữ Văn
THỦY
Toán
THẮM
Toán
THẮM
Địa lý
THU
Ngữ Văn
THỦY
l sử TC
NINH
Tiết 2 Anh văn
DŨNG
Vật lý
HIÊN
Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 3 Toán
THẮM
GDCD
TRÚC
Anh văn
DŨNG
Tin học
NHÀI
Hóa học
THẮNG
Thể dục
TĨNH.
Tiết 4 Sinh học
YẾN
Lịch sử
NINH
Công nghệ
HIÊN
GDQP
CHÍN
Công nghệ
HIÊN
Tiết 5 Vật lý
HIÊN
Hóa học
THẮNG
Sinh học
YẾN
ĐỊA TC
THU
Tin học
NHÀI
Sinh hoạt
THỦY
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Anh văn
DŨNG
Hóa học
THẮNG
Anh văn
DŨNG
Tin học
NHÀI
l sử TC
NINH
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 2 Văn TC
TÌNH
Sinh học
TUẤN
Địa lý
THU
GDCD
TRÚC
Hóa TC
THẮNG
Toán
THƯ
Tiết 3 GDQP
CHÍN
Thể dục
TĨNH.
Toán
THƯ
Anh văn
DŨNG
Tin học
NHÀI
Tiết 4 Công nghệ
THÙY
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
THƯ
Hóa học
THẮNG
Lịch sử
NINH
Tiết 5 Vật lý
ĐỊNH
Ngữ Văn
TÌNH
Sinh học
TUẤN
Công nghệ
THÙY
Sinh hoạt
THƯ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Hóa học
THẮNG
Lịch sử
T MINH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn
DŨNG
Hóa học
THẮNG
Thể dục
TĨNH.
Tiết 2 Tin học
TUÂN
Tin học
TUÂN
Văn TC
NHUẦN
Vật lý
TRÍ
Sinh học
YẾN
Tiết 3 Sinh học
YẾN
Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
NHUẦN
GDQP
CHÍN
Địa lý
THU
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 4 Anh văn
DŨNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
NHUẦN
Vật lý
TRÍ
Tiết 5 Công nghệ
THÙY
l sử TC
T MINH
Công nghệ
THÙY
--- Sinh hoạt
NHUẦN
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Công nghệ
THÙY
Anh văn
DŨNG
Toán
LINH
GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
NGUYỆT
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 2 Vật lý
THÙY
Hóa học
THẮNG
Công nghệ
THÙY
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 3 Thể dục
TĨNH.
Hóa học
THẮNG
Địa lý
Phương (địa)
Toán
LINH
L SỬ TC
NINH
Lịch sử
NINH
Tiết 4 Tin học
TUÂN
Anh văn
DŨNG
Vật lý
THÙY
GDQP
CHÍN
Sinh học
HIỀN
Tiết 5 Tin học
TUÂN
Sinh học
HIỀN
ĐỊA TC
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
Toán
LINH
Sinh hoạt
NGUYỆT
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Vật lý
ĐỊNH
GDCD
TRÚC
SINH TC
YẾN
Thể dục
CHÍN
Anh văn
LIÊN
GDQP
ĐẠT
Tiết 2 LÝ TC
ĐỊNH
Văn TC
TÌNH
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
CÔNG
Tiết 3 Tin học
TUÂN
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
CÔNG
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 4 Hóa học
H MINH
Toán
CÔNG
Địa lý
THU
Địa lý
THU
Sinh học
YẾN
Hóa học
H MINH
Tiết 5 -x- Công nghệ
HIÊN
-x- Lịch sử
NINH
Sinh hoạt
CÔNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Hóa học
CHUNG
Anh văn

Công nghệ
HIÊN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 2 Hóa học
CHUNG
Toán
CÔNG
Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn

Thể dục
CHÍN
Lịch sử
NAM
Tiết 3 Anh văn

Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
CÔNG
Tiết 4 Tin học
TUÂN
Địa lý
Phương (địa)
GDQP
ĐẠT
Toán
CÔNG
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
l sử TC
NAM
Tiết 5 -x- ĐỊA TC
Phương (địa)
Lịch sử
NAM
-x- Sinh học
YẾN
Sinh hoạt
HƯƠNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Thể dục
CHÍN
Văn TC
TÌNH
Toán
THƯ
Tin học
TUÂN
Ngữ Văn
TÌNH
LÝ TC
HÒA
Tiết 2 Lịch sử
NAM
GDQP
ĐẠT
GDCD
TRÚC
Vật lý
HÒA
Tiết 3 Ngữ Văn
TÌNH
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
LIÊN
Toán
THƯ
Hóa học
CHUNG
Hóa học
CHUNG
Tiết 4 Sinh học
TUẤN
Địa lý
Phương (địa)
SINH TC
TUẤN
Anh văn
LIÊN
Toán
THƯ
Tiết 5 -x- Anh văn
LIÊN
Vật lý
HÒA
-x- Công nghệ
HIÊN
Sinh hoạt
HÒA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Ngữ Văn
TÌNH
Lịch sử
NINH
Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
Phương (địa)
Hóa học
CHUNG
Hóa học
CHUNG
Tiết 2 Sinh học
YẾN
Anh văn
DŨNG
GDQP
ĐẠT
ĐỊA TC
Phương (địa)
Công nghệ
HIÊN
Vật lý
TRÍ
Tiết 3 Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
TÌNH
Thể dục
CHÍN
Tin học
TUÂN
Toán
ÁNH
Toán
ÁNH
Tiết 4 Toán
ÁNH
Vật lý
TRÍ
GDCD
TRÚC
Tiết 5 -x- L SỬ TC
NINH
Anh văn
DŨNG
-x- Văn TC
TÌNH
Sinh hoạt
TRÍ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Sinh học
YẾN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Thể dục
CHÍN
Ngữ Văn
L HÙNG
Địa lý
THU
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 2 Công nghệ
HIÊN
Anh văn

l sử TC
NINH
Hóa học
CHUNG
Tiết 3 Vật lý
HIÊN
Lịch sử
NINH
Anh văn

Văn TC
L HÙNG
Vật lý
HIÊN
Ngữ Văn
L HÙNG
Tiết 4 Địa lý
THU
GDCD
TRÚC
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn

Hóa học
CHUNG
GDQP
ĐẠT
Tiết 5 -x- Tin học
TUÂN
-x- ĐỊA TC
THU
Sinh hoạt
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Tin học
TUÂN
Thể dục
TĨNH.
Văn TC
HƯƠNG
Toán
THƯ
Công nghệ
HIÊN
Toán
THƯ
Tiết 2 Địa lý
THU
GDCD
TRÚC
Anh văn
LIÊN
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 3 Hóa học
CHUNG
L SỬ TC
NAM
Địa lý
THU
GDQP
ĐẠT
Sinh học
YẾN
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 4 Vật lý
ĐỊNH
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
HƯƠNG
ĐỊA TC
THU
Tiết 5 -x- Lịch sử
NAM
Toán
THƯ
-x- Hóa học
CHUNG
Sinh hoạt
ĐỊNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRỰC 1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Trực Bề nổi
SỰ
Trực Bề nổi
SỰ
Trực Bề nổi
TĨNH.
Trực Bề nổi
TĨNH.
Trực Bề nổi
TĨNH.
Trực Bề nổi
SỰ
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Trực 2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.47.0 vào lúc 09/01/2022 09:32

Trở lên trên đỉnh